تاريخ : یکشنبه ۱۱ آذر۱۳۸۶

سارا معتمدی

درس کلیات فلسفه 

فصل اول

1-    به نظر کدام فیلسوف صفت «حکمت» ویژه خداست؟

الف)هرودت          ب)سقراط                ج)افلاطون                  د)فیثاغورس

2-به نظر برخی از محققان واژه فیلسوف را اولین بار چه کسی به کار برده است؟

الف)هرودت         ب)سقراط                  ج)فیثاغورس                د)افلاطون

3-کدام یک از افراد به دلیل فروتنی علمی و به این دلیل که در زمره سوفیستها قرار نگرفت خود را فیلسوف نامید؟

الف)سقراط          ب)افلاطون                  ج)هرودت                  د)فیثاغورس

4-چه کسی به جای واژه فلسفه،دیالک تیک را به کار برد؟

الف)افلاطون          ب)هرودت                   ج)فیثاغورس            د)سقراط

5-حکمت به چه معناست؟

الف)علم به حقیقت اشیا        ب)مصلحت             ج)فیلسوف

6-این جمله از کیست؟«فلسفه بسان درختی است که ریشه آن متافیزیک است و تنه آن فیزیک. این درخت سه شاخه دارد و شاخه های آن عبارتند از:مکانیک طب اخلاق.»

الف)بیکن              ب)تالس                        ج)مارکس            د)دکارت

7-اصول فلسفه از کیست؟

الف)دکارت            ب)هرودت                  ج)راسل                د)بیکن

فصل دوم

1- شناخت انسان از جهان چگونه شناختی است؟ 

الف)فلسفی             ب)علمی                      ج)هنری                           د)هر سه مورد

2- اولین مرحله ای که انسان در رسیدن به شناخت علمی طی می کند  چیست؟

الف)فلسفی            ب)ماورایی                   ج)حسی و سطحی            د)هنری

3-این سخن از کیست؟   فلسفه شیی است متمایز از الهیات

الف)دکارت         ب)راسل                         ج)بیکن                          د)تالس

4-فیلسوف با چه ابزاری به تجزیه و تحلیل پرسش های فلسفی می پردازد؟

الف)دل               ب)عقل                           ج)وحی                          د)فطرت

5-از نظر تالس فلسفه از چه زمانی و از کجا و با چه کسی شروع شد؟

الف)قرن 5 قبل از میلاد-یونان-تالس

ب)قرن 6 قبل از میلاد-ایران-تالس

ج)قرن 4 قبل از میلاد-ایران-ارسطو

د)قرن 6 قبل از میلاد-یونان-تالس

6-جهان بینی شخصی هر کس به چه معناست؟

الف)فلسفه         ب)فلسفه خاص                ج)فلسفه عام                د)جهان بینی علمی

7-برای اولین بار چه کسی این سوال را مطرح کرد؟ (جهان از چه چیزی ساخته شده است)

الف)ارسطو        ب)فیثاغورس                  ج)تالس                       د)سقراط

8-جهان دار اصطلاح فلسفه یعنی چه؟

الف)ماسوی ا...    ب)جهان طبیعت           ج)جز خدا                     د)گزینه الف و ج

فصل سوم

1-در آغاز ظهر فلسفه، فلاسفه به چه بحث هایی می پرداختند؟

الف)جهان شناسی              ب)شناخت شناسی                       ج)اخلاقی                 د)انسان شناسی

2-نخستین شهید راه اندیشه و آزادی فکر چه کسی بود؟

الف)تالس                          ب)سقراط                                   ج)ارسطو                  د)افلاطون

3- منظور از (گزاره های فلسفی مهمل)چیست؟

الف)بحث های فلسفی بی بنیاد         ب)بحث های فلسفی علمی           ج)بحث های فلسفی منطقی

4-نخستین کسی که «خود شناسی»را بنیاد پژوهش های فلسفی قرار داد که بود؟

الف)تالس                          ب)ارسطو                                   ج)سقراط                د)افلاطون

فصل چهارم

1-از نظر کانت فلسفه چیست؟

الف)بحث از شناخت     ب)بحث های منطقی       ج)گونه های انسان شناسی        د)بحث ارزش شناسی

2-وجود گرایا ن معاصر وظیفه فلسفه را چه می دانند؟

الف)گونه ای انسان شناسی                                        

ب)بحث از شناخت

ج)بحث های منطقی

د)بحث ارزش ها

3-موضوع فلسفه چیست؟

الف)هستی مطلق          ب)هستی مقید                 ج)زیبا شناسی                       د)بحث ارزش ها

4-منطق حاصل چه تفکری است؟

الف)چیستی تعریف     ب)چیستی شناخت          ج)چیستی هستی                    د)چیستی زیبایی

5-مقدمه علم و فلسفه چیست؟

الف)منطق                   ب)اخلاق                      ج)هنر                                    د)ادبیات

6-شناخت شناسی نتیجه چه تفکری است؟

الف)چیستی تعریف     ب)استدلال                  ج)چیستی هستی                      د)معرفت

7-............و........... را متافیزیک می نامند؟

الف)شناخت شناسی و هستی شناسی

ب)شناخت شناسی و اخلاق

ج)اخلاق و زیبایی

د)زیبایی و شناخت هستی

8-زیبا شناسی تحت عنوان کلی چه شناختی قرار می گیرد؟

الف)شناخت شناسی    ب)هستی شناسی           ج)ارزش شناسی                   د)اخلاق

9-دانش اخلاق نتیجه کدام تفکر است؟

الف)چیستی هستی      ب)چیستی امور              ج)چیستی شناخت               د)استنتاج

10-زیبا شناسی نتیجه کدام تفکر است؟

الف)چیستی زیبایی     ب)چیستی امور              ج)چیستی تعریف                د)چیستی شناخت

فصل پنجم

1-فلسفه ای که هدف آن به کار بستن اندیشه ها و روش های فلسفی د ردانش های دیگر است کدام است؟

الف)فلسفه علوم               ب)فلسفه اثبات گرایانه              ج)فلسفه کاربردی              د)فلسفه حوزه ای

2-هدف کدام یک از روشهای زیر موجه و معقول جلوه دادن اندیشه های دینی است؟

الف)روش اثبات گرایانه    ب)روش انکارگرایانه              ج)روش بی طرفانه             د)روش کاربردی

فصل ششم

1-مهمترین هدفی که برای فلسفه تعیین شده است چیست؟

الف)شناخت حقیقت     ب)شناخت جنبه تجربه پذیر     ج)شناخت جنبه تجربه نا پذیر    د)گزینه ب وج

2-نام های دیگر جنبه تجربه پذیر و تجربه نا پذیر چیست؟

الف)ذات- ظاهر             ب)ظاهر- نمود                       ج)ذات- پدیده                        د)نمود- باطن

3-هدف علم چیست؟

الف)بررسی و شناخت ظواهر ونمودها

ب)شناخت تجربه پذیرها

ج)بررسی و شناخت حقیقت

د)گزینه الف و ج

4-چه کسی فلسفه را کمال جویی نفس را از پرتو شناخت حقایق موجودات می داند؟

الف)ملاصدرا            ب)ارسطو               ج)افلاطون                  د)ابو علی سینا

5- این جمله از کیست؟(حکمت«فلسفه» عبارت بود از دانستن چیزها چنانکه باشد، و قیام نمودن به کارها چنانکه باید به قدر استطاعت.)

الف)ملا صدرا           ب)فارابی               ج)خواجه نصیر توسی     د)ابو علی سینا

6-کدام یک از موارد زیر از اهداف فلسفه به شمار نمی رود؟

الف)شناخت حقیقت

ب)شناخت جنبه تجربه نا پذیر

ج)بدل شدن به جهانی عقلی

د)خدا گونه شدن 

فصل هفتم

1-کدام متفکر فرانسوی قرن هیجدهم پیشوای مکتب اثبات گرایی است؟

الف)اسپنسر                   ب)راسل                        ج)کنت                   د)یاسپرس

2-کدام فیلسوف وجود گرای آلمانی معتقد بود«فلسفه دانش قطعی به دست نمی دهدو در آن اتفاق عقیده و وحدت نظر موجود نیست.»

الف)یاسپرس              ب)کنت                  ج)دکارت             د)راسل

3-این سخن از کیست:«اگر فیلسوفی باید کرد و اگر فیلسوفی نباید کرد باید نیز فیلسوفی کرد.»

الف)ارسطو                ب)تالس                   ج)افلاطون           د)دکارت

4-نظر اثبات گرایان درباره فلسفه چیست؟

الف)فلسفه خیالبافی نیست

ب)فلسفه خیالبافی است

ج)فلسفه پدیده ای است که از زندگی انسان جدایی ناپذیر است

د)گزینه ب وج

فصل هشتم

1-روشهای مختلف تحقیق در فلسفه به ترتیب از نظر سقراط-ارسطو- دکارتو بیکن کدام است؟

الف)مناظره- قیاس-استقرا-ریاضی                          ب)قیاس مناظره-ریاضی-استقرا

ج)استقرا-مناظره-قیاس-ریاضی                              ب)مناظره-قیاس-ریاضی-استقرا

2-کدام فیلسوف از روش مامایی برای کشف حقیقت استفاده می کرد؟

الف)ارسطو                ب)دکارت                    ج)سقراط                  د)بیکن

3-منطقی را که ارسطو تدوین کرد چه نام داشت؟

الف)نظری-برهانی        ب)نظری-صوری             ج)برهانی-صوری          د)صوری-برهانی

4-به نظر دکارت چه چیز سرچشمه شناخت آدمی است؟

الف)عقل                       ب)تفکر                         ج)منطق                         د)شک

5-موضوع مورد کاوش فیلسوف چیست؟

الف)مطلق وجود             ب)وجود ممکن             ج)وجود مقید               د)وجود حقیقی

6-مجموع وسایل و راه هایی که رسیدن به هدفی را امکان پذیر می سازد چیست؟

الف)روش                      ب)عقل                         ج)روش علمی              د)روش تجربی

7-ابزار شناخت فیلسوف چیست؟

الف)عقل                       ب)روش شناخت            ج)حس                        د)روش تجربی

8-در کدام روش درست فکر کردن و درست استدلال کردن را مورد بررسی قرار می دهند؟

الف)قیاس                      ب)برهان                        ج)ریاضی                    د)مناظر

9-در روش شهودی و اخلاقی ابزار شناخت حقیقت کدام است؟

الف)احساس قلبی           ب)دل صاف                  ج)عاطفه                     د)همه موارد

10-وجه مشترک روش های فلسفی چیست؟

الف)روش ریاضی          ب)روش منطق               ج)روش قیاس             د)روش علمی

 

فصل نهم

1-فلسفه در گذشته چگونه بوده و چه کسی خود را فیلسوف می نامید؟

الف)علمی کلی-فیثاغورس                             ب)معرفت های نظری-فیثاغورس

ج)معرفت های عملی-سقراط                            د)هیچ کدام

2-از دیدگاه کسانی که فلسفه را درمعنای عام آن قبول ندارند منشا فلسفه چیست؟

الف)تفکر                  ب)کنجکاوی                 ج)علوم دیگر            د)شک

3-تخصص کدام  یک از دانشمندان درست است؟

الف)گالیله-زیست شناسی                                 ب)اقلیدس-مکانیک

ج)لاوازیه-شیمی                                               د)کپرنیک-فیزیک

4-نهضت تخصص و استقلال علوم از چه زمانی آغاز شد؟

الف)16 میلادی       ب)17 میلادی               ج)14 میلادی                د)قرون وسطی

5-جدایی علوم از فلسفه از چه زمانی آغاز شد؟

الف)قرن اول قبل از میلاد                                  ب)قرن سوم قبل از میلاد

ج)قرن پنجم قبل از میلاد                                     د)قرن سوم میلادی

6-کدام گزینه صحیح است؟

الف)فلسفه بیشتر متکی بر تجربه و مشاهده است.     ب)فلسفه از چرایی امور بحث می کند.

ج)فلسفه متکی و مبتنی بر علوم نیست.        د)فلسفه موضوعاتی را بررسی می کند که قابل طرح و بررسی در علوم است.

7-کدام گزینه نا درست است؟

الف)علوم موضوعات قابل تجربه را مورد بررسی قرار می دهد.

ب)علوم با حقایق قطعی سروکار دارد.

ج)علوم از چگونگی امور بحث می کند.

د)علوم بیشتر متکی بر تجربه و مشاهده هستند.

8-کدام گزینه نادرست است؟

الف)فلسفه با حقیقت های نسبی سرو کار دارد.      ب)فلسفه انسان را به شناخت کل عالم می رساند.

ج )فلسفه جنبه تحلیلی دارد یعنی امر مجهول را به اجزای آن تحلیل می کند.

 د)فلسفه خیر و صلاح بشر را در نظر می گیرد.

فصل دهم

1-کدام مورد بیانگر انقلاب اجتمایی ناشی از فلسفه می باشد؟

الف)پرورش روح گذشت                                  ب)اصلاح جامعه

ج)دگرگونی و تحول عموم مردم                          د)راهنمایی کل جامعه

2-فلسفه از چه جهت شناختی است جامع که ره به حقیقت و کنه امور می برد و حس کنجکاوی را ارضا می کند؟

الف)نظری                      ب)جامعیت                  ج)شناخت حقیقت                   د)رشد فکر

3-فلسفه از چه جهت در جهان بینی انسان و طرز تفکر او در زندگی تاثیری مستقیم می گذارد؟

الف)نظری                       ب)عملی                     ج)جامعیت                             د)رشد فکر

4-فلسفه از چه جهت به انسان کمک می کند تا حیات عقلانی خویش را اصلاح کند و در دیگران تاثیر بگذارد؟

الف)رشد فکر                 ب)روح گذشت            ج)جامعیت                            د)اصلاح فرد و جامعه

5-این سخن از کیست؟         انقلاب کبیر فرانسه فکری بود مسلح به سر نیزه

الف)ناپلئون                      ب)ارسطو                     ج)سقراط                             د)هیتلر      

فصل یازدهم

1-اولین کسی که منطق را تدوین کرد که بود و نام آن را چه گذاشت؟

الف)ارسطو-آناتومیکا                             ب)سقراط-ارکانون

   ج)ارسطو ارکانون                               د)سقراط-آناتومیکا

2-مهمترین منطق ها در طول تاریخ تفکر کدام است؟

الف)قیاسی                  ب)نظری                     ج)استقرایی                د)همه موارد

فصل دوازدهم

1-انسان به وسیله معرف به ........... می رسد.

الف)معلومات تصوری ب)مجهولات تصدیقی  ج)مجهولات تصوری د)مجهولات تصوری و تصدیقی

2-کدام مورد مفهوم کلی است؟

الف)آن کفش            ب)علی            ج)دو مداد                   د)درخت

3-کدام مورد جز مبحث الفاظ نمی باشد؟

الف)دلالت                ب)تناقض         ج)نسبت اربعه              د)صناعات خمس

4-جوهر نسبت به دیگر موجودات چه حالتی است؟

الف)جنس                 ب)نوع              ج)فصل                     د)جنس بعید

5-کدام مورد سازنده نوع است؟

الف)جنس                 ب)فصل            ج)عرض عام             د)عرض خاص

6-استقرا در کدام علم به کار نمی رود؟

الف)اجتماعی              ب)فیزیکی       ج)زیستی                  د)انسانی

7-منطق را از آن جهت که دارای شیوه استدلال است........می نامند.

الف)ارسطویی              ب)نظری         ج)صوری                  د)قیاسی

8-منطق را از آن جهت که با فکر و قوانین آن سرو کار دارد منطق .............. می نامند.

الف)ارسطویی              ب)قیاسی         ج)صوری                  د)نظری

9)...........دانشی است که به کار گرفتن قواعد و دستورات آن موجب می شود تا انسان در فکر اشتباه نکند.

الف)منطق                     ب)فلسفه عملی                  ج)فلسفه نظری               د)فلسفه

10-چه کسی منطق نوین را جایگزین منطق صوری ارسطو ساخت؟

الف)بیکن                      ب)فارابی                          ج)آگوست کنت          د)کانت

        فصل سیزدهم

1-در علم تاریخ ا زچه روشی استفاده می شود؟

الف)روش سندی                 ب)قیاس                      ج)روش تشریحی            د)مناظره

2-روش علوم ریاضی چیست؟

الف)قیاس                           ب)برهان                     ج)مناظره                         د)استقرا

3-این سخن از کیست؟(بهتر آن است که بدون «روش»اصلا کسی به فکر تحقیق عملی و جستجوی حقیقت نیفتد زیرا تحقیق بدون روش تلاشی است که به ثمر نمی رسد.)

الف)دکارت                        ب)کانت                    ج)کنت                           د)بیکن

4-موضوع علوم زیستی چیست؟

الف)انسان                             ب)ماده جاندار           ج)کمیت                         د)مقدار

5-موضوع علوم اجتماعی چیست؟

الف)ماده بی جان                   ب)کمیت                  ج)انسان                          د)مقدار

6-در طرح فرضیه پژوهنده بر مبنای آگاهی هایی که با تجربه مقدماتی به دست آورده است به مددتخیل دست به ............. نی زند.

الف)تجربه                              ب)کشف قانون           ج)پیش بینی               د)نظریه

7-کدام یک از مراحل روش تحقیق جنبه فلسفی دارد ؟

الف)تجربه                            ب)فرضیه                      ج)کشف قانون            د)تنظیم نظریه

8-...............ادراک دقیق نمودها یا حوادث است که بدون دخل و تصرف در آن ها صورت می گیرد.

الف)تجربه                            ب)مشاهده                     ج)آزمایش                د)کشف قانون

9-.............خلاصه همه آزمایش ها و بیانگر رابطه ثابت وقایع با یکدیگر است.

الف)قانون                             ب)فرضیه                       ج)قانون علمی            د)نظریه

فصل چهاردهم

1-نام دیگر مبحث «هستی شناسی» چیست؟

الف)مابعد الطبیعه                                           ب)مابعد الطبیعه خصوصی

ج)شناخت شناسی                                           د)جهان شناسی عقلانی

2-واژه متافیزیک را اولین بار چه کسی به کار برد؟

الف)افلاطون                ب)سقراط                     ج)آندرونیکوس                    د)بیکن

3-مابعد الطبیعه به چه معناست؟

الف)علمی است که درباره آنچه بعد از جهان طبیعت اتفاق می افتد بحث می کند.

ب)علمی است که از آنچه ورای طبیعت و ماده است بحث می کند.

ج)علمی است که درباره مسائل طبیعی بحث می کند.

د)علمی است که درباره مسائلی مانند ریاضی و.... بحث می کند.

فصل پانزدهم

1-اصطلاح «شناخت شناسی»اولین بار به وسیله چه کسی به کار رفت؟

الف)جی.اف.جزیر           ب)بیکن                      ج)دکارت                     د)استوارت میل

2-کدام گروه معتقدند که :علم انسان حد و مرزی ندارد؟

الف)جزم گرایان              ب)شک گرایان          ج)انتقاد گرایان              د)اثبات گرایان

3-کدام گروه برای جهل انسان حد و مرزی نمی شناسند؟

الف)جزم گرایان             ب)شک گرایان           ج)انتقاد گرایان              د)اثبات گرایان

4-نظریات کدام گروه به نظریات عرفای مشرق زمین بسیار شبیه است؟

الف)جزم گرایان              ب)شک گرایان          ج)انتقاد گرایان              د)اثبات گرایان

5-این سخن از کیست؟      جهان نه بود است و نه نبود است، بلکه نمود است.

الف)افلاطون                   ب)دکارت                  ج)بیکن                         د)سقراط

6-از کدام دیدگاه نگرش بر حقیقت به عنوان هستی بیرون-ذهنی است؟

الف)هستی شناسانه          ب)شناخت شناسانه       ج)هنرمندانه                   د)آرمان گرایانه

7-در قرن هفدهم چه کسی دوباره به عقل توجه کرد؟

الف)دکارت                    ب)هگل                     ج)تالس                         د)نیچه

8-این جمله از کیست؟  (انسان به اندازه قدرت حواس و مشاهدات و تجربیات خود می تواند طبیعت را بشناسد )

الف)هگل                       ب)بیکن                     ج)ژان ژاک روسو         د)دکارت

9-نظر کدام یک از دانشمندان است(هدف نهایی شناخت کلی سازی، یا دست یافتن به انگاره های کلی است و فلسفه چیزی نیست جز شناخت کلیات .)

الف)جان لاک             ب)ارسطو                      ج)نیچه                 د)بیکن

10-شلینگ متعلق به کدام دسته از انکار گرایان است؟

الف)انکار گرایان متعالی                                      ب)انکار گرایان ذهنی

ج)انکار گرایان مطلق                                            د)انکار گرایان عینی

فصل شانزدهم

1-    چه کسانی فلسفه اولی را به دو بخش تقسیم می کنند؟

الف)ارسطوئیان              ب)افلاطونیان                 ج)پیروان ملاصدرا              د)یونانیان

2-از دیدگاه چه کسی علت چهار معنی دارد؟

الف)تالس                      ب)ارسطو                     ج)افلاطون                         د)بیکن

3)علت................ ماده اولیه یک موجود است.

الف)مادی                     ب)صوری                      ج)فاعلی                           د)غایی

4-از نظر ارسطو چه چیزی عبارت از امکان شدن چیزی است؟

الف)ماده                       ب)قوه                            ج)فعل                            د)حرکت

5-دانشی که به شناخت اصل ها و علت های نخستین وجود توجه دارد چیست؟

الف)مابعد الطبیعه عمومی        ب)فلسفه اولی           ج)فلسفه وجودی            د)هستی شناسی

6-چه کسی درباره عله العلل معتقد بود ،هر چه صورت موجودی کامل تر باشد آن موجود کامل تر است و در مرتبه بالاتری از هستی قرار دارد؟

الف)ارسطو                           ب)فیثاغورس             ج)تالس                        د)سقراط

فصل هفدهم

1-ماتریالیسم زیر مجموعه کدام گروه است؟

الف)یک گرایی                      ب)دو گرایی                 ج)روح گرایی             د)ثنویت

2-بر مبنای کدام مکتب ماده مرکب از اتم و تجزیه ناپذیر است؟

الف)یک گرایی                       ب)دو گرایی                 ج)ذره گرایی              د)وحدت

3-عقول عشره و افلاک تسعه متعلق به دیدگاه کدام فیلسوف است؟

الف)سقراط                                       ب)ارسطو                     ج)افلاطون                   د)افلوطین

4-نام دیگر نیرو گرایی چیست؟

الف)ذره گرایی                                   ب)سنخیت                   ج)موناد گرایی            د)مکانیسم

5-بر اساس کدام مکتب برای شناخت خدا عقل کافی است و به وحی و الهام نیازی نیست؟

الف)مذهب توحید                   ب)وحدت وجود              ج)خدا گرایی طبیعی         د)نظریه ذهنی

6-مکتب روح گرایی زیر مجموعه کدام مکتب است؟

الف)یک گرایی                    ب)دو گرایی                ج)ماترالیسم             د)ثنویت

7-چه کسی ماده گرایی را در قرن هفدهم احیا کرد؟

الف)هابس                      ب)گاساندی                       ج)کانت                د)گزینه الف و ب

8-به نظر کدام دانشمند حقیقت ماده (جسم)بعد و حرکت است؟

الف)هابس                       ب)کانت                       ج)دکارت                   د)هگل

9-بر مبنای کدام مکتب تفکر و حیات از روح یا نفس ناطقه سرچشمه می گیرد؟

الف)روح گرایی               ب)ماده گرایی              ج)جهان گرایی            د)حیات گرایی

10-چه کسی هوا را اصل همه چیز دانست و قبض و بسط آن را علت پیدایش عناصر دیگر انگاشت؟

الف)آنکسمیدز                 ب)آناکسیمنس              ج)هراکلیتوس             د)دمکریتوس

فصل هجدهم

1-    براساس کدام مکتب روح مستقل از بدن وجود ندارد زندگی و تفکر نیز پدیده های ماده و خاصیت بدن مادی هستند؟

          الف)ماتریالیسم             ب)نمودگرایی              ج)اثبات گرایی             د)فلسفه تحققی

2-چه کسانی به توازی روح و جسم معتقدند؟

الف)هیوم                     ب)آگوست کنت         ج)کانت                       د)دکارت

3-چه کسی طرفدار نظریه قدم نفس بود؟

الف)افلاطون               ب)ارسطو                       ج)تالس                       د)فیثاغورس

4-این سخن از کیست؟ (خدا موجودی کامل است، وجود یکی از صفات کمال است پس خدا وجود دارد.)

الف)دکارت               ب)هگل                         ج)لایپ نیتز                   د)دکارت

5-دلیل حرکت و محرک اول به چه کسی منسوب است؟

الف)ارسطو                ب)افلاطون                     ج)سقراط                       د)ابن سینا

6-دلیل غایی یا برهان نظم توسط چه کسانی مطرح شد ؟

الف)پیامبران              ب)مردم                           ج)دانشمندان                 د)فلاسفه

7-دلیل علیت و علت نخستین منسوب به کیست؟

الف)افلاطون             ب)ابن سینا                        ج)سقراط                      د)ارسطو

8-بنا بر کدام مکتب سراسر هستی جلوه های «ماده»است حتی روح و  حیات.

الف)ماده گرایی         ب)اثبات گرایی                ج)مذهب تحققی          د)دهر گرایی

9-ویلیام جیمس پیرو کدام مکتب بود؟

الف)نقد گرایان          ب)عمل گرایان                 ج)اثبات گرایان            د)ماده گرایان

10-به نظر چه کسانی وجود خدا به منزله «اصل موضوعی »دانش اخلاقی است و دل انسان به وجود او گواهی می دهد؟

الف)ماده گرایان        ب)اثبات گرایان               ج)نقد گرایان               د)عمل گرایان

 

 ارسال توسط سيد محمد قلمكاريان
 
تاريخ : یکشنبه ۱۱ آذر۱۳۸۶

بسم الله الرحمن الرحیم

کلیات فلسفه

1.فیلسوف یعنی.........

الف. دوست داشتن حکمت   ب. دوست داشتن دانش   ج. دوست داشتن خرد      Bد. الف و ج

2. فیلسوف یعنی چه.....

الف. دوست داشتن حکمت   ب. دوست داشتن دانش   ج. دوست داشتن خرد      Bد.همه موارد

3. چه کسی خود را دوست دار حکمت و دانش نامید؟

الف. هرودوت                 B ب. فیثاغورث                   ج. سقراط                         د. دکارت

4. افلاطون چه کلمه ای را به جای واژه فلسفه به کار برد؟

الف. مابعدالطبیعه            ب. متافوسیکا                 Bج. دیالک تیک                    د. متاتافوسیکا

5.از نظر ارسطو باید دانش یافت که در باب نخستین ........و اولین......... بحث و گفت و گو کند.

Bالف. اصل ها ,علت ها   ب.علت ها,اصل ها          ج.اصل ها ,معلول ها               د. هیچ کدام

6..........در کتاب ......... فلسفه بسان درختی است که ریشه آن متافیزیک و تنه آن فیزیک است

الف. هرودوت, تاریخ        ب.غزالی,مقاصد الفلسفه    Bج. دکارت ,اصول فلسفه       د.هیچکدام

7. از نظر چه کسی صفت حکمت ویژه خداست؟

الف. سقراط                  ب. افلاطون                    Bج.فیثاغورث                          د. دکارت

8. واژه فلسوف نخستین بار از سوی چه کسی به کار برده شد؟

الف. هردوت                  ب. سقراط                      ج. فیثاغورث                      Bد. همه موارد

فصل دوم:

1. شناخت انسان از جهان به چند قسم تقسیم میشود؟

الف. شناخت علمی       ب.شناخت هنری            ج. شناخت فلسفی             Bد. همه موارد

2. شناخت به وسیله احساس و ادراک را میگویند؟

الف. شناخت هنری          ب. شناخت حسی        ج. شناخت سطحی             Bد. ب و ج

3. نخستین مرحله ای که انسان در دستیابی به شناخت علمی در نوردید.

الف.شناخت هنری          ب. شناخت فلسفی        Bج.شناخت سطحی          د. هیچکدام

4. مهمترین صفات شناخت علمی کدامند؟

الف. بر واقعیت خارجی استوار است    ب. منظم و سازمان یافته است  ج. همراه روش های معین و سنجیده است              Bد. همه موارد

5. کدام شناخت نقطه مقابل شناخت علمی است؟

الف. شناخت فلسفی         Bب. شناخت هنری      ج. شناخت سطحی         د. هیچکدام

6. علم دارای چه جنبه ای است؟

الف. عمومی                 ب. شخصی                     ج. ادراکی                    Bد. الف و ج

7. شناخت علمی و هنری بر جنبه .......... و............ تاکید می ورزد.

الف. کیفی و کمی        Bب. کمی و کیفی            ج. کلی و جزئی             د. هیچکدام

8. چه عاملی در طرز تفکر و در ظهور فلسفه ر کسی نقش بسزایی دارد؟

Bالف. محیطی و اجتماعی       ب. فرهنگی و اجتماعی     ج. فلسفه ای       د.فرهنگی

9. بینشی است کلی که بر بنیاد شناخت های علمی و هنری بنا نهاده شده است.

الف. علمی          ب. اسلامی                       ج. اجتماعی                   Bد. جهان بینی

10. تامل در باب مسائل فلسفی ........... است.

الف. آزادانه          ب. خردمندانه                    ج. عقلانی                      Bد. ب و ج

11. بنیاد اندیشه فلسفی چیست؟

Bالف. آزادانه      ب. خردمندانه                     ج. عقلانی                      د. ب و ج

12. این سخن"فلسفه بینشی است متمایز از الهیات " از کیست ؟

الف. دکارت         B ب. برتراند راسل              ج. فیثاغورث                    د. هرودوت

13.چه کسی آغاز گر فلسفه بود؟

الف. دکارت            ب. فیثاغورث                Bج. تالس                          د. معلوم نمی باشد

14. تفکر کدام معنی فلسفه را شامل میشود؟

الف. مابعداالطبیعه   ب. عام                         ج. خاص                       Bد. ب و ج

فصل سوم

1.قدیمی تدین نماینده نظریه "فلسفه یکسره یونانی است" چه کسی بوده است؟

الف. افلاطون             Bب.ارسطو             ج.فیثاغورث                  د. هرودوت

2. گاهواره تفکر و تمدن در چه جایی است؟

الف. یونان                  ب. غرب                       Bج. مشرق زمین                    د. الف و ب

3. چهار راهی که هر دانشی سرانجام به آنجا میرسد؟

Bالف. میلتوس          ب. مشرق زمین               ج. یونان                                د. ایران

4. در آغاز ظهور فلسفه , فلاسفه در جست و جوی چگونه بحث هایی بودند؟

الف. خود شناسی      ب. خداشناسی             Bج. جهان شناسی               د. ب و ج

5. سقراط چه چیزی را بنیاد پژوهش فلسفی قرار داد؟

Bالف. خودشناسی    ب. خداشناسی                 ج. جهان شناسی           د. الف و ب

6. در دوره بحث منظم در فلسفه یونانی چه متفکرانی ظهور کردند؟

الف. ارسطو                    ب. افلاطون                     ج. میلتوس               Bد.همه موارد

7. ارسطو فلسفه را شامل چه چیزی دانست؟

الف. الهیات                    ب. سیاست مدن              ج. فلسفه عملی            Bد. همه موارد

8. زادگاه اولین فیلسوف یونانی کجا بوده است؟

الف روم                  ب. مصر           Bج. میلتوس                     د. هیچکدام

9. فلاسفه در آغاز ظهور فلسفه در جست و جوی کشف چه چیزی بوده اند؟

الف. جهان شناسی                   ب. خداشناسی              ج. حکمت              Bد. مادة المواد

10. پس از عصر انسان شناسی نوبت به چه دوره ای می باشد؟

الف. خودشناسی                   Bب. بحث منظم در فلسفه یونانی      ج. بحث در فلسفه اسلامی      د. خداشناسی

فصل چهارم

1.موضوع فلسفه چیست؟

الف. مطلق وجود                     ب. هستی          ج. هستی شناسی                 Bد. الف و ب

2. مسائل فلسفی بحث در مورد چه چیزی است؟

Bالف. عوارض ذاتی وجود               ب. عوارض ظاهری وجود     ج. مطلق وجود  د. وجود مادی

3.مسائل بنیادی در فلسفه کدامند؟

الف. جهان                 ب. انسان                      ج. خدا             B د. همه موارد

5. مقدمه علم و فلسفه چیست؟

الف. شناخت                        ب. هستی                    Bج. منطق                   د. ذات

6.مسائل فلسفه که معلول تفکر در زمینه خاص هستند کدامند؟

الف. تفکر در ارزشهای اخلاق        ب. تفکر در چیستی امور       ج. تفکر در چیستی شناخت  Bد. همه موارد

7.فلسفه از کدامیک از مسائل زیر صحبت نمی کند؟

الف. ارزش شناسی          ب. منطق               Bج. خداشناسی                    د. مابعدالطبیعه

8.فلاسفه مقصودشان از بکاربردن اصطلاح مابعدالطبیعه چیست؟

Bالف. فلسفه                ب. منطق                   ج. خداشناسی                      د. ذات

9.مقدمه علم و فلسفه چیست؟

 الف. شناخت                        ب. هستی              Bج. منطق               د. ذات

10.چه کسانی وظیفه فلسفه را به گونه ای انسان شناسی میدانند؟

الف.جزم گرایان               ب. شهود گرایان            Bج. وجود گرایان معاصر            د.شک گرایان

فصل پنجم

1.مناسب ترین عنوان بر فلسفه کدام می باشد؟

الف. فلسفه حوزهای                      Bب. فلسفه کاربردی              ج. فلسفه خاص            د. مابعد الطبیعه

2. کدامیک از مهمترین فلسفه کاربردی نمی باشد؟

الف. فلسفه دین                  ب. فلسفه سیاست                Bج.فلسفه ایران           د. فلسفه حقوق

3.فیلسوفان دین با کدامیک از روش ها به بحث در مسائل دینی پرداختند؟

الف. روش انکارکرایانه              ب. روش اثبات گرایانه             ج. روش بی طرف گرایانی               Bد. همه موارد

4.کدام یک دیدگاه فلسفه تاریخ است؟

الف. اراده خدا                ب. دیدگاه اثبات گرایانه                        ج. اقتصاد                  Bد. الف و ج

5. فلسفه سیاسی را به چه نظر هایی می توان تقسیم کرد؟

الف. نظریه جدید                   ب. نظریه متعارف                     ج. نظریه اقتصادی              Bد. الف و ب

6.هدف کدامیک از نظریه ها به دست دادن تصویری از مدینه فاضله است؟

الف.نظریه جدید                 Bب. نظریه متعارف                     ج. نظریه اقتصادی             د. هیچکدام

7. فکر آزادی خواهی و اندیشه عدالت طلبی جزء دیدگاه چه کسی و کدامیک از فلاسفه کاربردی است؟

الف. دیدگاه بوسوئه, فلسفه اقتصاد         Bب.دیدگاه میشله, فلسفه تاریخ       ج. دیدگاه میشله,فلسفه اقتصاد    د. دیدگاه بوسوئه,فلسفه تاریخ

8.از دیدگاه چه کسی نیروی محرک تاریخ اقتصاد است؟

الف.بوسوئه               Bب. مارکس             ج. کانت                  د. هیوم

9. متفکران کدام روش فلسفه دین متفکرانی هستند که به دفاع عقلانی و استدلالی از نظریات دینی مورد علاقه و قبول خود برخواستند؟

الف. روش انکارگرایانه            ب. روش بی طرفانه                Bج. روش اثبات گرایانه           د. هیچکدام

10. تکامل از فلسفه تاریخی دیدگاه کدام فیلسوف لست؟

الف. کنت           ب.کانت                ج. اسپنسر                    Bد. الف و ج

فصل ششم

1. کدامیک جزء مهمترین هدف های فلسفه می باشد؟

Bالف.شناخت حقیقت                   ب. اصلاح زندگی                   ج. شناخت جهان                 د. شناخت انسان

2.جنبه های هستی کدامند؟

الف. تجربه ناپذیر                     ب. بدل شدن به جهان عقلی           ج. تجربه پذیر                    B د. الف و ج

3.کدام جنبه از هستی  را ذات و کنه می نامند؟

الف. تجربه پذیر                      B ب. تجربه ناپذیر                  ج. بدل شدن به جهان عقلی         د. هیچکدام

4.هدف............. بررسی و شناخت ظواهر یا نمود ها است؟

الف. فلسفه             ب. منطق                            Bج. علم                       د. شناخت حقیقت     

5.اسفار اربعه کتاب کیست و فلسفه را چه میداند؟

الف. ملاصدرا, شناخت ذات                 Bب. ملاصدرا,کمال نفس از پرتو حقایق موجودات   ج. افلاطون شناخت ذات   د. هیچکدام

6.شبه وصف به الله یعنی ........؟

الف. خدا می داند         Bب. خدا گونه شود          ج. وصف از آن خدا است               د. هیچکدام

7. هدف........... شناخت حقیقت است.

Bالف.فلسفه                        ب. منطق              ج. علم              د. هیچکدام

فصل هفتم

1.دلایل لزوم فلسفه کدامند؟

استقلال مسائل فلسفی               ب. جدایی ناپذیری فلسفه از حقیقت     ج. تفاوت نگرش فلسفی با نگرش علمی    Bد.همه موارد

2." فلسفه دانشی قطعی بدست نمی دهد و وحدت نظر موجود نیست " از گفته های کیست؟

الف . راسل                   Bب. یاسپرس                   ج. کانت                د. گفته راسل و تصریح یاسپرس

فصل هشتم

1.روش مناظره به چه نامی  نامیده شده است؟

الف. جدل              ب. گفت و گو                         ج. بحث                     Bد. همه موارد

2.کدامیک از انواع روش های علمی نمی باشد؟

الف. منظره                       ب. استقرائی              ج. بحث                      Bد. کاربردی

3.کدام روش از سوی ارسطو برای کشف حقیقت و بررسی مسائل فلسفی پیشنهاد شده است؟

الف. استقرائی                     ب. مناظره                ج. ریاضی                    Bد.قیاسی

4. سقراط با استفاده از کدام روش برای اثبات خطا از ذهن آنان که با وی بحث می کردند عمل می کرد؟

الف. استقرائی                      ب. قیاسی                ج. ریاضی                   Bد.مناظره

5. شکل و شیوه کشف حقیقت در منطق ارسطو چیست؟

 الف. استقرا                        Bب. قیاس                  ج. ریاضی                 د. هیچکدام

6.از کدام روش می توان از قانون کلی به جزئی رسید؟

الف. منظره                            Bب. قیاسی              ج.استقرا                       د.ریاضی

7.روش ریاضی را چه می نامند؟

الف. روش ارسطو                    ب. روش افلاطون          Bج.روش دکارت                     د.روش بیکن

8.در کدام روش بررسی مسائل علمی از برهان استفاده میشود؟

الف.مناظره                ب. استقرا                     Bج. ریاضی                      د. قیاسی

9.کدامیک از قاعده های دکارت برای هرگونه تحقیق و پژوهش لازم است؟

الف. تحلیل                     ب. ترکیب                    ج. استقصا                   Bد. همه موارد

10.اموری را که بیکن می پذیرفت بیشتر اثبات آنها چه جنیه ای داشت؟

الف. استقرائی                ب. ریاضی                    B ج. قیاسی              د. مناظره

فصل نهم

1.در چه قرونی فلسفه شامل همه علوم آن زمان بود؟

الف قرون سوم پیش از میلاد              Bب. قرون وسطی               ج.قرون اول            د. هیچ کدام

2...........قبل از فلسفه به ظهور رسید؟

الف.جهان                         Bب. علم                      ج.ریاضیات               د. هیچکدام

3.منشاء فلسفه چیست؟

الف. جهان                      ب. خداشناسی                    ج. خودشناسی              Bد. علم

4.......... به بررسی مسائلی می پردازد که لااقل تا کنون قابل بررسی نبوده.

الف.علم                        Bب.فلسفه                       ج.منطق                      د. هیچکدام

5............جنبه تحلیلی و .......... جنبه ترکیبی دارد.

الف. فلسفه, علوم              Bب. علوم , فلسفه                 ج. فلسفه , منطق              د.منطق , فلسفه

6.......... متکی و مبتنی بر علوم است.

الف. فلسفه                     ب. منطق                             ج. مابعدالطبیعه              Bد. الف و ج 

7. ادیسون به بیان چه نظریه هایی می پرداخت؟

الف. مذهبی                  ب.شناخت حقیقت                      ج. فلسفی                      Bد. الف و ج

8. چه چیزی صلاح بشر را در نظر نمی گیرد و ممکن است مخرب واقع شود؟

الف.منطق                   Bب. علم                                 ج.فلسفه                        د. هیچ کدام

9.فلسفه امور جهان را چه گونه مطالعه میکند؟

الف. از حیث ارتباط آن با انسان         ب. از حیث ارتباط آن با جهان          ج.از حیث ذهن کنجکاو انسان          Bد.الف و ب

فصل دهم

1. فلسفه از چه جهاتی در زندگی انسان سودمند است؟

الف. جهت نظری               ب. جهت عملی                           ج. جهت فکری                      Bد. همه موارد

2. فلسفه از چه جهتی شناختی است جامع که ره به حقیقت و کنه امور میبرد؟

Bالف. جهت نظری               ب. جهت عملی                           ج. جهت فکری             د.هیچکدام

3.فلسفه از جهت نظری به کدام قسم تقسیم می شود؟

الف جامعیت                 ب. رشد فکر                         ج. اصلاح فرد و جامعه              Bد.الف و ب

4.کدام قسم از جهت نظری بر شناخت جامع و کلی تاکید می ورزد؟

الف. رشد فکر             B  ب. جامعیت                       ج. شناخت حقیقت             د. روح گذشت

5.کدام جهت در فلسفه جهان بینی انسان و طرز تفکر وی در زندگی عملی او تاثیر مستقیم می گذارد؟

الف. جهت نظری           Bب. جهت عملی                     ج. جهت فکری                  د. الف و ج

6.فلسفه از جهت عملی به کدام قسم تقسیم می شود؟

الف. راهنمایی                  ب. اصلاح فرد و جامعه              ج. رشد فکر                  Bد. الف و ب

7.انقلابات اجتماعی جزء کدام جهت از فلسفه می باشد؟

 Bالف. علمی                 ب. نظری                            ج. فکری                          د. هیچکدام                                 

8.جامعیت و رشد فکر جزء کدام جهت از فلسفه هستند؟

الف. علمی                    ب. نظری                                 ج. فکری              Bد. ب و ج

فصل یازدهم

1.اولین کسی که قوانین منطق را تنظیم کرد چه کسی بوده ؟

الف. افلاطون              B  ب. ارسطو                       ج. دکارت                         د ب و ج

2. ارسطو قوانین منطق را چه نامید؟

الف. ارکانون              B ب. آنالونیکا                        ج. ارغنون                      د. الف و ج

3.کدام یک از اقسام منطق است؟

الف. قیاسی                          ب. نظری                        ج. ریاضی                      د. الف و ب

فصل دوازدهم

1.مجموع قوانین ارسطو را چه نامیده اند؟

 الف. منطق صوری                 ب. منطق قیاسی                       ج. منطق نظری                   Bد. همه موارد

2.کدام منطق توجهی به مطلبقت فکر با واقع و خارج ندارد؟

الف . نظزی                   ب. قیاسی                        Bج. صوری                     د. ارسطویی

3.اقسام علم را نام ببرید؟

الف.علم حضوری                  ب. علم حصولی                 ج. علم قیاسی            B د.الف و ب

4.علم حصولی به چند قسم تقسیم می شود؟

الف. تصور                           ب. حکم                        ج. تصدیق                    Bد. الف و ج                    

 5.تصویر ذهنی یک چیز را گویند؟

الف. تصدیق                       Bب. تصور                         ج. حکم                   د. علم حضوری

6.عمل ما را چه می گویند؟

الف. تصور                           Bب. تصدیق                  ج. حکم                     د. علم حضوری

7.اقسام تصور و تصدیق کدامند؟

الف. ضروری                          ب. نظری                     ج. تصدیق حکمی                    Bد. الف و ب

8.تصور و تصدیقی که نیاز به تفکر و تامل دارد؟

الف. بدیهی                               ب. نظری                    ج. کسبی                           Bد. ب و ج

9.دلالت لفظ بر چند قسم تشکیل میشود؟

مطابقه                        ب. طبیعی                                  ج. التزام                      Bد. الف و ج 

 10.دلالت بر چند قسم است؟

الف. عقلی                   ب. نظری                    ج .طبیعی                          Bد. همه موارد

11.مفهوم یا تصور بر چند قسم است؟

الف. کلی                      ب. جرئی                             ج. عقلی                      Bد. الف و ب

12. مفهومی است دارای مصداق ها؟

الف جرئی                        ب. دلالت التزام                     Bج. کلی                     د. دلالت طبیعی

13.نسبت های چهار گانه کدامند؟

الف تباین                       ب. عموم و خصوص مطلق                      ج. تساوی                         Bد. همه موارد

14.اقسام ذات کدامند؟

نوع                                جنس                    فصل                 Bهمه موارد

15.فصلی است که نوع را از انواعی که تحت جنس بعید خود هستند ممتاز می کند؟

Bالف. فصل بعید                               ب. فصل قریب                       ج. فصل ابعد                   د. هیچ کدام

16.اقسام تعریف کدامند؟

الف. حد                      ب. رسم                    ج. تصدیق کامل                         Bد همه موارد

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

                                 

فصل سیزدهم

1.بنیانگذار منطق عملی کیست؟

الف.کانت                          ب.دکارت                       Bج.بیکن                                د.هیوم

2.اقسام مشاهده کدامند؟

الف.مشاهده منفعل            ب. مشاهده فعال              ج. مشاهده ضعیف               Bد.الف و ب

3.روش های مشاهده کدامند؟

الف. روش تشریحی            ب. روش تستی                 ج.روش سندی                    Bد. الف و ج

4......... آغاز پژوهش های علمی است و آن را پیش نویس قانون نامیده اند؟

Bالف.فرضیه                     ب.علم                            ج. سوال                             د. سوژه  

5.برای مشاهده علمی چه چیزی لازم است؟

الف.حواس لازم و ورزیده      ب.ابزار دقیق علمی            ج.صبر و بی طرفی              Bد.همه موارد

6.در منطق عملی برای چه علوم را طبقه بندی می کنند؟

الف. حفظ رابطه                ب.وحدت علوم                   ج.حفظ نام گردآورندگان         Bد.الف و ب

7.تجربه شامل چه چیزی می باشد؟

الف. آزمایش                    ب. فرضیه                         ج.مشاهد                         Bد.الف و ج

8.مهمترین طبقه بندی علوم توسط چه کسی بوده است؟

Bالف.ارسطو                  ب.افلاطون                         ج. بیکن                            د.هیچکدام

 

9.کامل ترین طبقه بندی علوم توسط چه کسی بوده است؟

الف.آمپر                   ب. کنت                            ج.اسپنسر                   Bد.همه موارد

10.چه چیزی موضوع شناخت هستند؟

الف.فرضیه ها           ب.آزمون ها                     Bج.واقعیت ها                    د.تخیل ها

11......... موجب پیش بینی می شود و  پیش بینی مسبب .......... میشود.

Bالف.علم و عمل     ب.عمل و علم                    ج.عمل و فرضیه                د.فرضیه و عمل

فصل چهاردهم

1.مابعدالطبیعه را امروزه چه می نامند؟

الف.فلسفه اولی     ب. فلسفه عالی                  ج. الهیات                      Bد.همه موارد

2.متفکران اسلامی فلسفه را چه می نامند؟

الف.الهیات           Bب.مابعدالطببیعه                   ج.متافوسیکا                   د.علم اعلی

3.کدامیک از تقسیمات مابعدالطبیعه نمی باشد؟

الف. شناخت شناسی     ب. مابعدالطبیعه عمومی   ج.مابعدالطبیعه خصوصی   Bد.خداشناسی

4.کدامیک از تقسیمات مابعداالطبیعه خصوصی نمیباشد؟

الف.جهان شناسی عقلانی    Bب.شناخت شناسی   ج.روانشناسی عقلانی    د. الهیات

5." ارسطو ......... علم به وجود و هستی از آن جهت که وجود دارند و هستند " تعریف کرده است.  

Bالف.مابعدالطبیعه           ب. منطق                   ج.الهیات                       د.روان شناسی

فصل پانزدهم

1.شناخت شناسی را چه نامیده اند؟

الف. نظریه علمی           ب. نظریه منطقی        Bج.نظریه معرفت             د.هیچکدام

2.شناخت شناسی اولین بار توسط چه کسی به کار رفت؟

الف. کانت                    ب. دکارت                     ج. ارسطو                    Bد.فریر

3.کدامیک از مسائل شناخت شناسی نیست؟

الف. متعلق شناخت       ب.ماهیت شناخت         ج.حدود و ارزش شناخت    Bد. هیچکدام

4.کدام یک از نظریه های مختلف حدود و ارزش شناخت نیست؟

الف.جزم گرایی             ب. شک گرایی              ج. مذهب تحققی           Bد.هیچکدام

5.متعلق شناخت از چند دیدگاه بررسی می شود؟

الف.واقع گرایی            ب.انگار گرایی                ج.هیچکدام                    Bد.الف و ب

6.دیدگاه های انگار گرایی را نام ببرید؟

الف.افراطی                ب.معتدل                     ج.تخیلی                       Bد.الف و ب

7.تعریف "مطابقت فکر با متعلق فکر " از کدام مبحث زیر می باشد؟

الف.دفاع                 Bب.حقیقت                   ج.فلسفه                        د.هیچکدام

8.بر معیار مفید بودن در عمل تاکید می ورزد؟

الف. انگار گرایی         ب. شک گرایی              ج.شهود گرایی              Bد.عمل گرایی

9.عمل گرایان ......... هستند.

الف. تجربه گرا           ب. واقع گرا                   ج. حس گرا                   Bد. الف و ج

10.فلسفه و عرفان ایرانی و اسلامی چه واژه ای را برای بیان جنبه تجربه ناپذیر هستی به کار می برند؟

Bالف. حقیقت         ب. دفاع                        ج.تجربه پذیر                   د. هیچکدام

11. حقیقت در کدام معنی شامل حقیقت در معنی ذات ها و بود ها هم می شود؟

الف. امر آرمانی        Bب.واقعیت                    ج.مطابقت فکر                د. کمال مطلوب

12.از دیدگاه هنرمندانه حقیقت به چه معنی آمده است؟

الف. واقعیت             ب.مطابقت فکر با واقع      Bج.کمال مطلوب           د. همه موارد

  فصل شانزدهم

1.از نظر ارسطو شریف ترین دانش ها کدامند؟

الف. فلسفه اولی     ب.هستی شناسی          ج. وجود شناسی        Bد. همه موارد

2.از دیدگاه ارسطو چهار معنی علت کدام نیست؟

الف. علت مادی       ب. علت غایی                ج. علت فاعلی            Bد. علت ظاهری

3.از دیدگاه ارسطو هیویی یا قوه چیست؟

الف. به وجود آمدن     Bب. امکان شدن چیزی     ج. صورت ظاهری اشیا    د. الف و ج

4.ماده اولیه یک موجود است؟

Bالف.ماده                              ب. صورت             ج.فاعل                   د. غایت

5." حقیقت " موجود است؟

الف. فاعل                              ب. ماده              Bج.صورت                د. غایت

6.نیرویی که به ماده موجود شکل میدهد؟

Bالف.فاعل                           ب. غایت                ج. ماده                   د. صورت

7.هدف و مقصودی که ماده برای آن صورت می پذیرد؟

الف. صورت                           Bب.غایت               ج. فاعل                  د. ماده

8.ارسطو پایین ترین مرتبه هستی را میداند؟

الف. ماده اولی                       ب. هیولای اولی      ج.قوه بالفعل           Bد.الف و ب

9.در امور عامه از چه صفاتی سخن می گویند؟

الف. وجود مطلق                    ب. مطلق موجود       ج. اصالت موجود      Bد. الف و ج

10.در امور خاصه از چه صفاتی سخن می گویند؟

Bالف.وجود مطلق                ب. مطلق موجود       ج. اصالت موجود         د. حدوث و قدوم   

فصل هفدهم  

1.در جهان شناسی عقلانی از چه موضوعی بحث می شود؟

الف. چگونگی پیدایش جهان   ب. واقعیت جهان      ج. حقیقت جهان        Bد. همه موارد

2.کدام مکتب از مسئله بنیاد جهان صحبت می کند؟

الف. مکتب ثنویت                ب.مکتب وحدت گرایی    ج. مکتب عمل گرایی    Bد. الف و ب

3.مکتب یک گرایی به کدام مکتب تقسیم می شود؟

مکتب ماده گرایی               ب. مکتب روح گرایی       ج. مکتب ماتریالیسم      Bد. همه موارد

4." ماده پرتویی از روح به شمار می آید " نظر کدام مکتب است؟

Bالف.روح گرایی                ب.ماده گرایی                ج. ماتریالیسم               د.ب و ج

5.کدام مکتب معتقد به اصالت دو عنصر است؟

الف. یک گرایی                 Bب. دو گرایی                 ج. ماده گرایی               د. الف و ج

6.آنچه به حواس در آید  را گویند؟

الف. روح                          Bب. ماده                     ج.صورت                        د. ذات

7.صفات مختلف موجودات ناشی از چگونگی.......... ,........... و .............اتم های آن است.

الف. سکون اجتماع حرکت   Bب. حرکت سکون اجتماع   ج.اجتماع ستون حرکت   د.سکون حرکت اجتماع

8.کدام متفکران در مورد ماده نظری روح گرایانه دارند؟

الف.انگار گرا                ب.ماتریالیسم                   ج. ایده آلیست              Bد. الف و ج

9.کدامیک از متفکران انگار گرا نمی باشند؟

الف.برکلی                 ب.افلاطون                       Bج. ارسطو                     د. کانت

10.از نظر داستر " ......... عبارت است از مجموع حوادث مشترک بین موجودات جاندار "

الف. ماده                 Bب. حیات                         ج. روح                           د. هیچ کدام

11.مخالفان نظریه ماده گرایی, طرفدار کدام نظریه هستند؟

الف. جان گرایی           ب. آنی میسم                  ج. ماتریالیسم                Bد.الف و ب

12.دیدگاه های چگونگی پیدایش جهان کدامند؟

الف. فلسفی             ب. مذهبی                        ج. عقل گرایی                 Bد. همه موارد

13. سنخیت به چه معنایی به کار رفته است؟

الف. همگونی            ب. یک گرایی                     ج. هم جنسی                Bد. الف و ج

14. ........... اساس مذاهب یهودیت , نصرانیت و اسلام است.

الف. شرک               Bب. توحید                        ج. عرفان                       د.نبوت

فصل هجدهم

1.روان شناسان عقلانی کدام مسائل را مورد بحث قرار میدهند؟

الف. استقلال روح       ب. رابطه روان و تن             ج. حدوث یا قدم روح         Bد. همه موارد

2.کدام متفکر معتقد بود که " روح مفهوم انتزایی و پنداری متافیزیکی است "

الف. هلوسیوس          ب. اپیکور                        ج.لامتری                    B.همه موارد                  

3.مکتب طرفدار روح مستقل توسط چه مکتبی مورد بررسی و اثبات قرار گرفت؟

الف.نقد گرائی             ب. عمل گرایی               ج. شهود گرایی             Bد. الف و ج

4.مکتب روح گرایی مورد قبول کدام یک از فلاسفه قرار گرفت؟

الف. افلاطون                 ب.دکارت               ج. فلاسفه مسیحی           Bد. همه موارد

5............ عقیده دارد که " روح را آسان تر از بدن می توان شناخت "

الف.افلاطون                  ب.مالبرانس            Bج. دکارت                       د. کانت

6.کدام دلیل  از معروفترین دلایل بر اثبات بقای روح ارائه شده است؟

الف. مابعدالطبیعه ای     ب.اخلاقی                ج. فکری                       Bد. الف و ب

7.مهمترین نظر ها در مورد رابطه روان و تن توسط کدام مکتب ارائه گردیده است؟

الف دو گرائی               ب. ماده گرائی             ج. یک گرائی روحی         Bد.همه موارد

8.به قول چه کسی هستی ما فقط با اندیشه ما مسلم است؟

الف. کانت                  Bب. دکارت                 ج. افلاطون                    د. هیچ کدام

9. عقیده کدام متفکر " روح همزمان با پیدایش بدن پدید می آید " نبوده است؟

الف. ارسطو                  ب.ابن سینا               B ج. افلاطون                   د. ملاصدرا

 

 

 

 ارسال توسط سيد محمد قلمكاريان
 
تاريخ : یکشنبه ۱۱ آذر۱۳۸۶

نمونه سئوالات درس اصول برنامه ریزی درسی

1-عناصر اصلی مفهوم برنامه ریزی چه می باشد ؟

الف . انتخاب هدف ، اجرای هدف ، تخصیص منابع 

ب. انتخاب هدف، انتخاب روش ، ارزشیابی

ج. انتخاب منابع ، انتخاب روش ، ارزشیابی                    

د. سازماندهی ، هدف گذاری ، طراحی

2- اولین گام برای برنامه ریزان چه موردی می باشد ؟

الف . تعیین هدف      ب. پیش بینی مناب    ج. شناخت وضع موجود        د. اجرای آزمایشی

3-با استفاده از کدامیک از موارد زیر به این سوال می توان پاسخ داد؟

( آیا روش ها و وسایل انتخاب شده با هدف ها تناسب دارد ؟)

الف. ارزشیابی          ب. مطالعه     ج. اجرای آزمایشی       د. بررسی نظر کارشناسان

4- برنامه ریزی نیروی انسانی به طور مستقیم به کدامیک از موارد زیر مربوط می شود ؟

الف . طرح ریزی آموزش و پرورش                  ب. برنامه ریزی سیاسی

ج. برنامه ریزی فرهنگی                                د. برنامه ریزی اقتصادی

5- گزینه مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . برای پرورش افراد مطلوب باید یک نظام اموزشی کارآمد وجود داشته باشد

ب. آموزشی که توسط موسسات خصوصی ارائه می شود در جهارچوب برنامه ریزی قرار نمی گیرد

ج. با آگاهی از اهداف آرمانی می توانیم یک نظام آموزشی کار آمد داشته باشیم

د. هدف برنامه ریزی آموزشی رشد و توسعه اموزش عالی برای بهبود زندگی انسان است

6- در کدام سطح از برنامه ریزی هدف های اموزشی در ارتباط با نیاز های دیگر تعیین می شود ؟

الف . سطح کلان    ب. سطح فراسوی کلان    ج. سطح خرد              د. سطح پیشرفته

7- گزینه نامناسب را انتخاب کنید ؟

الف . مدت زمانی که طی آن نیمی از اطلاعات موجود تغییر می کند نیم عمر اطلاعات می باشد

ب. شناخت مسئله ، طرح و حل آن یکی از اساسی ترین قابلیت های ذهنی انسان می بشاد

ج. پاسخگویی به مسائل اجتماعی ملاک تصمیم گیری در منطق گرایی علمی نمی باشد

د. برنامه درسی بر اساس  دیدگاه رشد و توسعه فرایندهای ذهنی ، محتوا را محور آموزش قرار می دهد

 

8- به نظر هاچینز کدامیک از مواردزیر باید کانون توجه اموزش و پرورش قرار گیرد ؟

الف. فرایند های علمی                               ب. موضوعات تخیلی و هنری                       ج. ایده نویسندگان بزرگ                              د. نیاز های اجتماعی

9-گزینه مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . در طراحی برنامه درسی دانش اموز محور اموزش به صورت جمعی ارائه می شود

ب. در طراحی برنامه درسی موضوع محور یادگیری امری مکانیکی است

ج. در طراحی برنامه درسی جامعه مجور به ویژگی ها و نیاز های یادگیرنده توجه می شود

د. نگرش های مختلف در برنامه ریزی درسی عناصر تشکیل دهنده آن را یکسان می دانند

10- کدامیک از گزینه های زیر منابع اساسی تعیین هدف های برنامه درسی را معرفی می کند

الف . نظام ارزشی ، نظام سیاسی ، یادگیری ، یادگیرنده، نظام دینی

ب. نظام اخلاقی ، نظام ارزشی یادگیری ، یادگیرنده دانش

ج. نظام ارزشی ، یادگیرنده ،  یادگیری ، جامعه ، دانش

د. نظام سیاسی ، نظام ارزشی ، دانش ، یادگیری ، یادگیرنده

11- فلسفه پیشرفت گرایی چه هدفی را برای برنامه درسی پیشنهاد می کند ؟

الف . توسعه زندگی اجتماعی                          ب.بازسازی اجتماعی

ج. تربیت عقلانی                                        د. تسلط بر مفاهیم

12- نخستین عنصری که تحت تاثیر دیدگاه یادگیری برنامه ریز قرار می گیرد چه می باشد ؟

الف . ارزش های برنامه درسی           ب. انتخاب روش ها

ج. مواد اموزشی                        د. هدف برنامه درسی

13- گزینه مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . فلسفه معاصر بر ارائه دروس آکادمیک تاکید می کند

ب. فلسفه سنتی فرایند یادگیری را دانش اموز محور  می داند

ج. در فلسفه معاصر استاندارد هایی  بالا و برتر مورد توجه می باشد

د. بر اساس مفاهیم فلسفه سنتی تعلیم و تربیت مستلزم اقتدار است

14-  گزینه مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . اجزا مختلف به یکدیگر پیوسته و کل را تشکیل می دهند

ب. در نظریه یادگیری محرک پاسخ طرح تدریس با پیش سازمانده اغاز می شود

ج. براساس نظریه میدان ادراکی یادگیری موجب ایجاد ادراک می شود

د. بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی انتظارات اجتماعی یادگیری را محدود می کند

15- گزینه نا مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . یادگیری دارای سه رکن شناخت ، گرایش و عمل است

ب. هدف در دوره های مختلف فقط حدود یادگیری را مشخص می کند

ج. برنامه ریز باید تلاش کند تا انواع هدف ها ی سه گانه یکسان طراحی شوند

د. تفکیک هدف ها به حیطه های سه گادنه جنبه قرار دادی و اعتباری دارد

16-گزینه مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . مدرسه محل تحقق هدف های یادگیری است

ب. برنامه درسی گذشته گرا افرادی راکد تربیت می کند

ج. دیدن و شنیدن تاثیر یکسانی در یادگیری دارند

د. هدف های تربیتی بر اساس ضرور تهای اینده انتخاب می شوند

17- گزینه مناسب را در مورد ماهیت محتوا انتخاب کنید

الف . برنامه های درسی منطبق بر ساختار رشته علمی تهیه می شوند

ب. انتخاب محوا بر اساس تجارب بزرگسالان موجب یادگیری سطحی می شود

ج. محتوای ارائه شده همان هدف مورد نظر برنامه ریز است

د. تنظیم محتوا صورت نوشتاری فرم مطلوب ارائه محتوا می باشد

18- راهبرد های شخصی دانش آموزان برای غلبه بر موانع یادگیری چه می باشند ؟

الف . برنامه درسی پنهان             ب. حل مساله          ج. خلاقیت             د. انگیزه

19- ارزشیابی در کدام مرحله برنامه  در سی انجام می شود ؟

الف .  انتخاب هدف ها  ب. انتخاب منابع   ج. انتخاب روشها  د. در تمام مراحل

20- کدامیک از گزینه های زیر جزء کارکرد های ارزشیابی نمی باشد ؟

الف .  تجدید نظردر برنامه                      ب. پیش بینی نیاز ها

ج. تشویق کارکنان                               د. تشخیص مشکلات

21- در برنامه ریزی درسی بر اساس رویکرد های تکنیکی بر چه چیزی تاکید می شود ؟

الف . تولید برنامه                   ب. اجرای برنامه

ج. توجه به نیاز ها                   د . یادگیرنده

22- با بیت بر کدامیک از هدف ها تاکید دارد ؟

الف . هدف های کلی                               ب. هدف های ویژه  

ج. هدف های کلان                                   د. هدف های کیفی

23- بر اساس مدل تابا گزینه مناسب را انتخاب کنید

الف . بهترین مدل برنامه ریزی درسی  از بالا به پایین می باشد

ب. شیوه های ارزشیابی توسط معلم تعیین می شود

ج. معلمان صلاحیت کارشناسی برا ی برنامه ریزی را ندارند

د . برنامه ریزان باید در اجرای برنامه مشارکت کنند

24- کدامیک از گزینه های زیر شامل اهداف اعتقادی در آموزش و پرورش می شود ؟

الف. پرورش روحیه پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان

ب‌.    پرورش احساس کرامت اخلاقی و استقلال شخصیت

ج. شناخت اسرار جهان آفرینش و قوانی طبیعت

د. شناخت فرهنگ و اداب مطلوب جامع اسلامی

25-انتظارات عمومی از اموزش و مدرسه را با چه روشبی می توان به دست آورد ؟

الف. ارزیابی نظام آموزش و پرورش                  ب. بررسی بیانیه ها و مصاحبه ها

ج. بررسی های اماری                               د. تماس مستقیم با مردم

26- بر اساس نظریه اریکسون (( سازندگی در باره احساس حقارت )) ویژه کدام سن می باشد ؟

الف . نوجوانی             ب. کودکی اول             ج. سن دبستان               د. جوانی

27-   ویژگی مرحله تفکر انتزاعی چه می باشد ؟

الف. پیش بینی آینده                                         ب. یادگیری زبان

ج.بررسی فرضیه ها                                           د. شناخت خود

28- ریشه ارزش های بنیادی در چه چیزی بنا شده است ؟

الف . فلسفه تعلیم و تربیت                                 ب. آداب و رسوم

ج. وضعیت اقتصادی                                        د. ایدئولوژی حاکم

29- پرورش تفکر انتقادی چه نوع هدفی می باشد ؟

الف . مقطعی         ب. اساسی             ج.  جزئی                          د. رفتاری

30- گزینه نامناسب را انتخاب کنید ؟

الف . سودمندی تحت تاثیر دیدگاه فلسفی برنامه ریزی قرار می گیرد .

ب. به نظر طرفداران طرح مسئله محتوا سودمندی یعنی غلبه بر مشکلات اجتماعی و سیاسی

ج. به نظر طرفداران طرح فراگیر مدار کسب معنا در زندگی نشان دهنده سودمندی محتوا است

د. به نظر طرفداران طرح موضوع محور سودمندی به معنای افزایش دانش نظری است

31- گزینه نا مناسب را در مورد تجارب یادگیری انتخاب کنید ؟

الف . انها باید فرصت لازم را برای تمرین رفتار های متناسب با اهداف فراهم کنند.

ب. به گونه ای طراحی  شوند که دانش اموز از انجام آنها احساس رضایت کند

ج. تجارب یادگیری در بعضی از مواقع به هدف های نامطلوب تربیتی منجر می شوند

د. انها باید به گونه طراحی شوند که شیوه ادراک و تفکر را پرورش دهند

32- ویژگی های اصلی یادگیری معنی دار چیست ؟

الف .    انعطاف پذیری                                     ب. انفعال دانش اموز                 ج. استفاده از مواد چاپی                                    د. مقرون به صرفه بودن

33- ویژگی های اصلی یادگیری معنی دار چیست ؟

الف . سازمان یافتگی ، واضح بودن ، ارتباط با مفاهیم دیگر

ب. سازمان یافتگی ، پیچیده بودن ، ارتباط با مفاهیم دیگر

ج. رضایت بخش بودن ، پیچیده بودن ، سازمان یافتگی

د. قابل درک بودن ، پیچیده بودن ، موثر بودن

34- پیش سازمان دهنده چه نوع مطلبی است ؟

الف .متفاوت با هدف های دیگر                       ب. مطالب جزئی در مورد متن درس

ج. کلی تر و متمایز تر از هدف های یادگیری     د. پیش نیازی برای هدف های یادگیری

35- آموزش کاوشگری چگونه شروع می ش ود ؟

الف . با ارائه پیش سازماندهنده                 ب. با معرفی هدف های مورد نظر

ج. با  ارائه فرضیه ها                              د. با معرفی یک حادثه شگفت انگیز

36- روش مناسب برای انتخاب روش تدریس چه می باشد ؟

الف . استفاده از اصول یادکیری محرک پاسخ               ب. استفاده از اصول یادگیری شناختی

ج. ترکیب اصول نظریه های مختلف                          د. استفاده از تجار ب شخصی

37- اهداف کلی در کدام بخش کتاب  معرفی می شوند ؟

الف . پیشگفتار        ب. مقدمه           ج . ابتدای هر واحد        د. پایان هر واحد

38- هدف از نگارش کتاب کار می باشد ؟

الف . تسلط معلم به مفاهیم درسی                            ب. تکمیل متن کتاب درسی

ج. دستیابی دانش اموز به اهداف                 ج. ارزشیابی از دانش آموز

39- مفاهیم پایه چه نوع مفاهیمی هستند ؟

الف . مفاهیمی که باید همه دانش اموزان آنها را بدانند

ب. مطالبی که 75 در صد دانشس آموزان باید بدانند

ج. مفاهیمی که پنجاه درصد دانش آموزان باید آنها را بدانند

د. مفاهیمی که 25 درصد دانش آموزان باید بدانند

40- مراحل ارزشیابی محتوا به ترتیب چگونه می باشد ؟

الف . آزمایش بر روی گروه های کوچه ، رفع نواقص ، اجرای آزمایش

ب. بررسی وازمایش نمونه به صورت محدود ، اجرای آزمایشی ، رفع نواقص

ج. بررسی و آزمایش نمونه به صورت فردی ، آزمایش بر روی گروه های بزرگ ، اجرای آزمایشی

د. بررسی و آزمایش نمونه به صورت فردی ، آزمایش بر روی گرو ه های  کوچک ، اجرای آزمایشی      

 

نمونه سئوالات درس اصول برنامه ریزی درسی

1-در کدامیک از انواع  برنامه ریزی  آموزش و پرورش به یادگیری و طراحی عناصرو عوامل مختلف مربوط  می شود ؟

الف . طرح ریزی آموزش و پرورش               ب. برنامه ریزی نیروی انسانی

ج. برنامه ریزی آموزشی                            د. برنامه ریزی درسی

2- در کدام سطح از سطوح برنامه ریزی آموزشی در مورد  فرایند یاددهی یادگیری ، فرصت های یادگیری و شرایط موفقیت در دوره تصمیم گیری می شود ؟

1- فراسوی کلان       ب. کلان           ج . خرد                د. همه موارد

3- مجموعه قواعد و ضوابطی که به همه عوامل و عناصر یادگیری منطق و سازمان می دهد و به فعالیت ها یادگیری نظام می بخشد ......................نامیده می شود .

الف . برنامه آموزش                      ب. برنامه درسی                                               ج. برنامه نیروی انسانی                                      د. طرح ریز آموزشی

4- در کدام دیدگاه از برنامه درسی به فرایند ها توجه شده و آنها را محور آموزش و تعلیم و تربیت قرار داده است ؟

الف . دیدگاه منطق گرایی  علمی                              ب. دیدگاه تحقق خود

ج. دیدگاه رشد و توسعه و فرایند های ذهنی و عقلی               د. دیدگاه بازشازی اجتماعی

5- تفاوت بین دیدگاه بازسازی اجتماعی حال نگر و اینده نگر در چیست ؟

الف . تشخیص نیاز ها                          ب. متفاوت بودن منبع اطلاعات

ج. بازسازی اجتماعی                                د. مورد الف . ب

6- کدامیک از دیدگاه های برنامه درسی از انسا ن و فعالیت های ذهنی آن یک برداشت کاملا  فیزیولوژیکی دارد؟

الف . دیدگاه فرایند های ذهنی و عقلی                         ب. تحقق خود

ج. دیدگاه مسئله محور                                          د. مورد الف و ج

7- در کدامیک از دیدگاه های برنامه درسی تاکید بر روی پرورش قوای عقلی و ذهنی بشر دارد؟

 الف . دیدگاه فرایند های ذهنی و عقلی               ب. دیدگاه منطق گرایی علمی

ج. دیدگاه بازسازی اجتماعی                            د. دیدگاه تحقق خود

8- برنامه ریزان درسی بر روی چه موردی باید مطالعه و تفکر بیشتر داشته باشند ؟

الف. برنامه درسی آشکار       ب. برنامه درسی پنهان      ج. محتوای برنامه درسی    د. همه موارد

9- کدام مرحله از مراحل برنامه ریزی به مراحل دیگر جهت می دهند و به آنها وحدت می بخشند؟

الف . شناخت وضع موجود      ب. تعیین هدف      ج. اجرا          د. ارزشیابی

10- تربیت مشاوران دوره راهنمایی در کدامیک از انواع برنامه ریزی در آموزش و پرورش مطرح می شود ؟

الف . طرح ریزی آموزش و پرورش                  ب. برنامه نیروی انسانی

ب. برنامه ریزی اموزشی                              د. برنامه ریزی درسی

11- خود کفایی فردی مربوط به کدامیک از سطوح برنامه ریزی آموزشی می شود ؟

الف . سطح فراسوی کلان    ب. سطح کلان                  ج. سطح خرد      د. سطح متوسط

12-عبارت ((فرایند رشد و کمال از درون آغاز شده و به بیرون منتهی می شود )) زیر بنای فکری کدام دیدگاه است ؟

الف . رشد و توسعه فرایند های ذهنی عقلی                 ب. منطق گرایی علمی

ج. تحقق خود                                                     د. تطابق اجتماعی

13-   وجه اشتراک دو نظریه حال نگر و آینده نگر در دیدگاه تطابق گرایی در چیست ؟

الف . هر دو اجتماع  را منبع اطلاعات برنامه ریزی درسی قرار می دهند

ب. هر دو  معتقدند که تعلیم و تربیت باید برای تطبیق وضعیت موجود اجتماعی سوق داده شود

ج. هر دو معتقدند که باید به نیاز های آرمانی جامعه توجه کرد

د. هر دو معتقدند که نیاز های فرد همانند نیاز های جامعه باید مورد توجه قرار گیرد .

14- در کدام دیدگاه از دیدگاه های زیر بنیان فلسفی ایده الیسم است ؟

الف . پایدار گرایی       ب. ماهیت گرایی           ج. پیشرفت گرایی     د. باز سازی گرایی

 

 

 

15- در کدامیک از انواع برنامه های درسی در فرایند  یادگیری روش حل مسئله مورد نظر است ؟

الف. موضوع محور      ب. دانش آموز محور                   ج. جامعه محور      د. معلم محور

16- اهداف پرورش عقل و تسلط به مفاهیم و اصول ماده درسی به ترتیب جز اهداف کدامیک از دیدگاه فلسفی زیر است ؟

الف . پایدار گرایی پیشرفت گرایی               ب. پیشرفت گرایی بازساز گرایی

ج. پایدار گرایی ماهیت گرایی                    د. پیشرفت گرایی- ماهیت گرایی

17- در میان منابع تعیین هدف ها کدامیک موقعیت بالایی دارند ؟

الف . ماهیت یادگیرنده         ب. ماهیت جامعه  ج. نظام اعتقادی و ارزشی   د. ماهیت دانش

18- در کدامیک از انواع فلسفه های تربیتی اصالت را به موضوعات علمی و میراث فرهنگی می دهد ؟

الف . پایدار گرایی      ب. ماهیت گرایی    ج. پیشرفت گرایی   د. موارد الف . ب

19- در کدام نظریه یادگیری به دست آوردن یک دید کلی اهمیت دارد ؟

الف . پیوند محرک پاسخ   ب. نظریه میدان             ج. نظریه تجربی      د. نظریه شرطی شدن

20- در ارتباط با  انتخاب  محتوا کدام گزینه نادرست است ؟

الف . انتخاب محتوا نباید لزوما با ساختار دانش انطباق داشته باشد

ب. انتخاب محتوا باید لزوما با ساختار دانش انطباق داشته باشد

ج. ساختار منطق دانش یکی از عوامل موثر بر انتخاب محتوا است

د. ساختار منطقی  دانش  یکی از عوامل موثر بر انتخاب محتوا است

21- یادگیری در کدامیک از روش های ارائه محتوا پایدار تر است ؟

الف . فعالیت های خارج از مدرسه                     ب. فعالیت های یادگیری

ج. ارائه مطالب به صورت مکتوب                         د. اتخاب عکس ها و تصاویر زیبا

22- در ارائه مطالب درسب به شکل کل به جز از چه الگوی تدریس استفاده می شود ؟

الف . الگوی کاوشگری ب. الگوی پیش سازمان دهنده   ج. الگوی کسب مفهوم     د. الگوی درون سازی

23- کدامیک از روش های زیر مبتنی بر اصول روانشناسی جدید است ؟

الف . روش باید بین  راهنمایی معلم و آزادی دانش آموزی تعادل برقرار سازد

ب. روش باید فرصت های توسعه فرایند های گوهی را فراهم سازد

ج. روش باید فرصت های تصمیم گیری و قبول مسئولیت را فراهم سازد

د. روش باید از طریق استفاده از مواد عینی فرصت یادگیری فراهم سازد

 

24- کدامیک از روش های زیر مبتنی بر اصول  هدف های دوره ابتدایی است ؟

الف . روش باید فرصت تصمیم گیری و قبول مسئولیت را فراهم سازد

ب. روش باید همه جنبه های رشد بچه را در بر گیرد

ج. روش باید رشد توانایی هدایت خود به وجود اورد

د. روش باید امکان تحقق یادگیری به معنای وسیع را فراهم آورد

25-  کدام کارکرد ارزشیابی در برنامه درسی کاربرد بیشتری دارد؟

الف . تجدید نظر در برنامه درسی               ب. مقایسه کردن

ج. تعیین میزان حصول هدفها                       د. تشخیص

26- کدام گزینه از عوامل موثر در کم کردن فاصله میان برنامه درسی رسمی و پنهان است ؟

الف . قوانین و مقررات مدرسه           ب. روابط میان فردی

ج. آگاهی برنامه ریزان  و معلمان از عوامل موثر غیر آشکار در اموزش

د. رابطه متقابل معلم و دانش آموز

27- مشخص کردن مولفه های برنامه درسی چه نامیده می شود؟

الف . برنامه ریزی درسی   ب. برنامه درسی            ج. طراحی اموزشی     د. مورد الف و ب

28- افرادی که در برنامه ریزی درسی به ذهنیت و ذوقی بودن توجه دارند چه رویکردی را پیش روی خود دارند؟

الف . تکنیکی  ب. تکنیکی علمی            ج.   غیر تکنیکی         د. غیر تکنیکی علمی

29-   کدام ویژگی زیر مدل هاپکینز را منحصر به فرد می سازد ؟

الف . انتخاب تجربه یادگیری      ب. نگهداری برنامه         ج. تشخیص برنامه درسی

د. مفهومی ساختن و مشروعیت بخشیدن به برنامه درسی

30- شناخت فراگیر در کدامیک از مدل های زیر اهمیت دارد؟

الف . مدل بتا  ب. مدل چارترز     ج.مدل وین استین فانستی نی           د. مدل بابیت      

31-کدام گزینه زیر درست است ؟

الف . نظام تعلیم و تربیت محیط بر نظام برنامه ریزی  درسی است

ب. نظام بر نامه ریزی محیط بر نظام  تعلیم و تربیت  است

ج. نظام تعلیم وتربیت و برنامه ریزی در یم راستا قرار دارند

د. نظام تعلیم و تربیت و برنامه ریزی ارتباطی با یکدیگر ندارند

 

 

32- اساسی ترین منبع تعیین جایگاه هدف های برنامه درسی چیست ؟

الف . مطالعه آثار صاحبنظران                        ب. اطلاعات درباره جامعه

ج. نظام اعتقادی و ارزشی                            د. مراجعه به کانون

33- کدامیک از موارد زیر جزء روش های گردآوری اطلاعات درباره ارزش ها نیست ؟

الف . ویژگی های فراگیران                        ب. اطلاعات درباره جامعه

ج. قانون اساسی                                        د. اهداف نظام اموزش و پرورش

34- در این حیطه تمام   توانایی های ذهنی و فکری که مورد نظر برنامه ریزی است گنجانده می شود ؟

الف .حیطه مهارت های شناختی                      ب. حیطه روان حرکتی

ج. حیطه گرایش ها و ارزش ها                       د. حیطه مفاهیم و اطلاعات

35- از نظر طرفداران طرح فراگیر مدار چه محتوایی سودمند است است ؟

الف . محتوایی که در رابطه با مسائل اجتماعی و سیاسی کاربرد داشته باشد

ب. محتوایی که به دست آوردن یک درک صحیح از هویت خود در زندگی کمک کند

د. برنامه درسی بتواند دانشی را که در شغل آینده مورد نیاز است بیاموزد

36- انتخاب محتوا باید با توجه زمینه ای که در عالم واقع وجود دارد انجام پذیرد یعنی باید ............داشته باشد .

37- آزوبل طراح کدام الگوی تدریس زیر است؟

الف . سخنرانی         ب. اکتشافی      ج. کسب مفهوم        د. پیش سازمان دهنده

38- محصول فرایند برنامه ریزی چیست ؟

الف . یادگیری دانش آموزان                               ب. اجرای کامل برنامه               ج. سازمان دهی برنامه                                       د. مواداموزشی

39- در کتاب کار چه تمرین هایی باید محور قرار گیرد ؟

الف . تمرین های آموزشی                                 ب. تمرین های مکمل                   ج. تمرین های امتحانی                                       د . تمرین های یادگیری

40- کدام گزینه نادرست است ؟

الف . تمرین کلاس بر مهارت های ذهنی و عملی چند گانه ارتباط پیدا می کند

ب. تمرین دفترچه تمرین به یک یا دو مهارت خاصی متمرکز می شود

ج. معلم با تمرین در کلاس می تواند فرگیران را به یادکیری عمیق تر هدایت کند

د . تمرین های کلاس معمولا قدری مبهم و مشکل ارائه می شود     

 

 

به نام خدا   مریم فتاحی  در س:مقدمات برنامه ریزی درسی              استاد محترم:آقای قلمکاریان     درس:اول                                                                            فصل: اول                      

1:کاربرنامه ریزی  از نظر یان تین برگر مشتمل بر کدامیک از گزینه های زیراست؟.ص26                                                                                                         الف:مشخص کردن هدف            ب:بیش بینی      

ج:هماهنگی بین ابزارهای مختلف       د:همه موارد*                                                                                                                                                                                                         2:چگونگی تدریس و یادگیری چه نامیده میشود؟ ص15              الف:موضوع آموزشی         ب:روش آموزشی*                   ج:ترتیب زمانی اموزش موضوع                                                                                   

3:دروسی مانند بهداشت روانی و تربیت بدنی جز کدامیک از گزینه های زیر است؟ص15

الف:عقلانی و نظری      ب:عقلانی وعملی     ج:هیچکدام*                                    

4:برنامه ی درسی در چه کشورهایی به عنوان مسا له مطرح است؟ص16                                                                                                  الف:جوامع در حال توسعه           ب:جوامع بیشرفته*                                 ج:جوامع عقب افتاده                                                                           5:کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ص17

الف:برنامه ی درسی بطور ضروری یک مسا له اقتصادی است*      ب:ظرفیت موجود انسانی برای یادگیری نا محدود است

ج:اگر شخصی تمام اوقات زندگی خود را صرف یادگیری کند در همه رشته ها شایستگی بیدا میکند    

د:برنامه ریز اکثر مواقع از ارزشهایی که متضمن انتخاب برنامه درسی است اگاهی دارد 

 

6:کدامیک ازگزینه های زیر ویزگیهای برنامه ریزی را نشان م      یدهند؟فراگردی است......ص           26

الف:مداوم     ب:حساب شده     ج:حال نگر   د:الف وب*                                      

7:عناصر اصلی برنامه ریزی درسی کدامیک از موارد زیر است؟ص27

الف:درونداد     ب: فرایند          ج:برونداد    د:همه موارد *

8:کدامیک از موارد زیر مستلزم تشخیص هدفها ومناسبت این هدفها با برنامه است؟ص29

الف:تحقيق عمليات     ب:تکنولوژی      ج:تحليل نظامها*   د:الف وب

 

9:تخصیص منابع و بهینه کردن هزینه ها ی بودجه جز کدامیک از متون برنامه ریزی آ. پ هستند؟ص33

الف:شبیه سازی      ب:پیش بینی       ج :اثر بخشی   د:برنامه ریزی خطی*

10:پیش بینی شرایط آینده جز کدامیک از موارد زیر است؟ص37

الف:درونداد*     ب:برونداد      ج:فرایند     د:هیچکدام

فصل2

1:کدامیک از موارد زیر از از منابع اصلی در برنامه ریزی درسی می باشد؟ص55

الف:منابع ووسایل                        ب:نتایج تحقیقات

ج:یادگیرندگان*                         د:قوانین ومقرررات

2:برنامه ریزان برای برنامه ریزی به کدامیک از اطلاعات زیر نیازمندند؟ص56

الف:کمی              ب:کیفی            ج:هردرمورد*

3:برای پیش بینی تعداد یادگیرندگان در گروههای سنی مختلف ودوره های آموزشی از...........استفاده می کنند؟ص60

الف:سرشماری              ب:تحلیل داده ها          ج:نسبت بازماندگی*

4:دانشمندی که علاقه مندبه بحث درباره ی یادگیرندگان  نظام آ.پ است چه نام دارد؟ص66

الف:هربارت           ب:کرا*         ج:سقراط           د:هرمان هورن

5:یادگیری وکسب اطلاعات  درباره ی تفاوتهای جنسی مربوط به کدام دوره ی زندگی  فرد است؟ص72

الف:دوره ی اول کودکی یا طفولیت*            ب:جوانی

ج:دوره ی دوم یا میانی  کودکی                       د:جوانی

6:درکدامیک از دوره های زندگی فرد دچار احساس از خود بیگانگی  می کند؟ص73

الف:طفولیت                 ب:دوره ی میانی          ج:جوانی          د:جوانی ونوجوانی*

7:نیازها تنشهای........هستند که تحت تاثیر واقعیتهای اجتماعی است که فرد محاط در ان است؟ص75

الف:زیست شناختی                                  ب:روانشناختی

ج:اجتماعی                                      د:الف وب*

8:بهترین وسیله برای کسب اطلاعات شخصی اجتماعی  کودکان چیست؟ص75

الف:یافته های روانشناختی تربیتی*            ب:یافته های علوم اجتماعی

ج:یافته های علوم انسانی                         د:همه ی موارد

9: براساس یافته های روانشناسی ادراکی ،تعیین کننده ی اینکه ما چه چیزی را میشنویم و میبینیم  کدامیک از موارد زیر است؟ص78

الف:فراخود               ب:خود*           ج:نهاد        د:هیچکدام

10:دربین طبقات مختلف اجتماعی،کدامیک کمترین رغبت را برای آ.پ رسمی دارند؟

الف:طبقات پایین اجتماع*            ب:طبقه متوسط        ج:طبقه بالا

فصل3

1:آموزش وپرورش  به دو عامل .......و.....بستگی دارد.ص87

الف:یادگیرنده وجامعه*                ب:یادگیرنده ومتخصصین درسی                       ج:فلسفه  وجامعه  شناسی

2:کدامیک از گزینه های زیر کارکردهای آ.پ را بیان می کنند؟ص87

الف:شرکت در جامعه پذیر کردن کودکان          ب:انتقال فرهنگ                 

ج:کمک به حفظ یکپارچگی جامعه          د: همه موارد*

3 :خود سازی تحت تاثیر کدامیک از گزینه های زیر است؟ص91

الف:برخورد با دیگران*               ب:گروه هایی که به آن تعلق دارد

ج:انتظارات دیگران

4:سخن زیر در مورد جامعه پذیر کردن از کیست؟ص88

(جامعه پذیر کردن در همه ی موارد  است و چگونگی و تنوع آن  به نوع  گروهها  ونهادهای اجتماعی بستگی دارد.)

الف:جامعه شناسان           ب:دور کیم      ج:با تومور *      د:الوین تافلر

5:در کدام جوامع  آموزش و پرورش یه معنی کاربرد علم در تولید است؟ص89

الف:جوامع صنعتی*                          ب:جوامع در حال توسعه

ج:جوامع ابتدایی                              د:گزینه ی ب وج

6:از نظر دورکیم عملی که به وسیله ی  نسل های قدیمیتر بر آنان  که هنوز آماده ی زندگی اجتماعی نیستند اعمال میشود په نامیده میشود؟ص88

الف:نظارت اجتماعی                                         ب:آموزش وپرورش*

ج:جامعه پذیر کردن                                       د:هیچکدام

7:بزرگترین تفاوت آموزش و پرورش  قدیم و جدید چیست؟ص89

الف: نظری و عملی بودن*                    ب:تغییر طرز تفکر زندگی در آ.پ جدید                            ج:عملی بودن   در آ.پ قدیم

8:کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ص91و94

الف:تغییر در دنیای جدید قابل اجتناب است

ب:آ.پ با انواع دیگر نظارت  در حال  رقابت  وتضاد است

ج: نیروی  اساسی  که به حل مسایل  کمک می کند  نیروی عقلانی است                                                      د:گزینه ی ب  وج*

9:کدامیک  از  اصطلاحات  زیر بیانگر  ساخت اجتماعی  و خانوادگی  وسیاسی است  که  به وسیله ی  انواع  تقاضا  مشخص   می شود  وآ.پ  بر اساس آن مشخص   می گیرد؟ص99

الف:نظارت اجتماعی                ب:واقعیتها ی  اجتماعی *         ج:تعارض اجتماعی

10:اعتباری  که بعضی  فرهنگها  به  سن  کاست  وطبقه ی اجتماعی   فرد میدهند جه نام دارد؟92

الف:شخصیت             ب:مقام*           ج:انتظارات              د:هیچکدام

    فصل4

1:اکثر سوالات تربیتی ریشه در .......دارند؟ص103

الف:منطق                ب:فلسفه*             ج:آ.پ              د:الف وب

2:بیشترین ارزش متافیزیک  در پاسخ  به کدامیک از سوالات  زیر است؟ص104

الف:واقعیت جیست؟                              ب:مقصوداز زندگی چیست؟

ج: تعیین مقصد غایی در تدریس را پیش بینی می کند  یا نه؟

د: سوالاتی که  پاسخ های  علمی اثبات شده برای آنها نداریم*

3:مطالعه ی یکی از ارزشهایی مانند  هنر وخلاقیت و رفتار آدمی چه نامیده میشود؟ص105

الف:اخلاق                   ب:زیبایی شناسی         ج:ارزش شناسی *          د: منطق

4: کدامیک از گزینه های زیر  از جز رفتن برای رسیذن به کل است؟ص108

الف:قیاسی                   ب: استقرایی*                   ج:منطق

5: رشد انسان  آگاه  وخلاق  وایده آل  جز کدامیک  از مکاتب فلسفی  است؟ص114

الف: پراگماتیسم                 ب:ایده آلیسم*             ج: ریالیسم

6: کدامیک از دانشمندان  زیر به ترتیب اصل تغییر  ومعرفت را اساس هر چیزی میدانند؟ص125

الف: پروتاگوراس-دیویی                        ب: هراکلیتوس-پروتاگوراس*           ج:پیرس-جیمز            د:گوراس- هراکلیتوس

7:نظریه ی  عمومی آ.پ از نظر دیویی  کدامیک از گزینه های زیر است؟ص126

الف: منطق              ب: فلسفه*                   ج: ریاضیات

8: (( ارزشها به زمان  و معرفت  جدید  بستگی دارد)) این جمله متعلق  به کدامیک   از  مکاتب فلسفی  است؟ص128

الف:پراگماتیسم*             ب:ریالیسم                ج: ایده آلیسم

9: کدامیک از گزینه های زیر  از ویزگی های  پراگماتیسم است؟ص130

 الف: معلم باید دانش آموزان  را در ساز گاری  با جامعه  یاری دهد

ب: معلم محور است

ج: همه ی افراد  فرصتهای یکسانی  در زندگی داشته باشند* د: همه ی موارد

10 ارزش شناسی ریالیست از اعتقاد  به دنیای ........ سرچشمه می گیرد>ص121

الف: مادی*        ب: معنوی        د: مادی معنوی

فصل 5

1از نتایج افراد مطلع در کدامیک  از موارد زیر استفاده می شود؟ص    143

الف: تعیین  امکانات  عملی آموزش    

ب: آموزشهای ضمن خدمت

ج:  برای اموزشهای  تجربی

د: همه موارد*

2: کدامیک از گزینه های زیر  برنامه درسی مناسب  را بیان می کنند؟ص140

الف: هماهنگی بین موضوع ومحتوا

ب:متناسب با زندگی کودکان ونوجوانان

ج:تاکید برمطالب منسوخ

د:الف وب

3- قوانین آ.پ بوسیله ……….به تصویب رسیده است؟ص

الف:شورای عالی فرهنگ* 

ب:سازمان آ.پ

ج:هیچکدام

4:برنامه ریزان نوع اطلاعات  مورد لزوم  درباره  دانش ومعرفت را از کجا کسب می کنند؟ص   138:

·       الف: نویسندگان، کتب های متعدد، پژ وهشگران  و نتایج کنفرانسها*

ب: پژوهشگران، دانشمندان و نویسندگان

ج: یادگیرندگان، جامعه

د: یادگیرندگان ، جامعه، نویسندگان

5: تصمیمات شوراها  برنامه با  چه ارگانهایی  باید مطابق باشد؟ص142

الف: شورای عالی فرهنگ

ب: قوانین ا.پ

ج: قانون اساسی

د: همه موارد*

6: به نظر  مولف  کتاب  مسائل جهان   و دورنمای  آینده  یکی از وظایف  کارشناسان علوم  اجتماعی و انسانی چیست؟ص137

الف: یافتن نقاط  کنش وواکنش  وفرصت برای ارزشیابی

ب: یافتن  نقاط کنش وواکنش متقابل  واشتی بین تکنولوژی وفرهنگ*

ج: اشتی  بین  تکنولوزی وفرهنگ

د: پیدا کردن  مهارتهای  لازم برای  ارزشیابی

7:  هدفهای ( نحوه توزیع آ. پ  در سطح کشور ومیزان  بهره مندی افراد  از ا.پ تعیین  بودجه و اعتبارات) با کدامیک از  جنبه های زیر  ارتباط مستقیم دارد؟ص142

الف:فرهنگ

ب: اجتماع

ج: سیاست*

د: اقتصاد

8: کدامیک از این سوالات  در مورد برنامه درسی  درست است ؟ص135

الف: کدام ماده برای  رسیدن  به هدفهای  مشخص است؟

ب: محتوای  ماده درسی چیست؟

ج: محتوا برای استفاده  یادگیرندگان  چگونه باید تنظیم شود؟

د: همه موارد*

9:  قسمت مهمی  از قضاوتهای  برنامه ریزان  را چه چیزی  تشکیل می دهد؟ص139

الف:  تصمیم گیری از  میان  طرحها وکتابها

ب: انتخاب کردن برنامه ریزی از میان شقوق   مختلف*

ج:  انتخاب  از میان  نیازها و طرق زندگی

د:  انتخاب از میان  نظام های  سیاسی و اجتماعی  جامعه

فصل6

1:این سخن از کیست؟ص145

((برنامه ریزی آموزشی  یعنی کاربرد  تجزیه وتحلیل  منطقی در آ.پ  وافزایش  کارایی  دانش  آموزان  است.))

الف:لکت             ب:کارشناسان  یونسکو           ج:کومز*        د:دورکیم

2:کدامیک از گزینه های زیر  غلط است؟ص146

الف:آ.پ مشتمل  بر یک رشته  اقدامات به هم وابسته  است

ب: برنامه ریزی  آ.پ هدف است*

ج: وسیله ای برای رسیدن به هدف است

د:گزینه  ی الف وج

3: یکی از ضوابط  واقع بینانه   بودن  برنامه ........است؟ص146

الف:تئوری بودن  برنامه                           ب:عملی بودن  برنامه

ج:بصورت طرحهای  مشخص ودقیق                    د:گزینه ب وج

4: یکی از قسمتهای  مهم و هسته ی مرکزی  برنامه های  آ.پ کدامیک از موارد زیر است؟ص146

الف:بودجه             ب:برنامه درسی*          ج:شرایط  یادگیری           د:الف وب

5: کدامیک از  موارد زیر  یک هدف  کلی  نیست؟ص151

الف:انتقال فرهنگ                       ب:هدفهای  آ.پ دوره ی  ابتدایی و راهنمایی*                ج:شناخت  اسرار جهان           

د: بار آوردن افراد  مفید  اجتماعی

6: به عمل متقابل  یادگیرنده  ومحیطی  که یادگیرنده به آن  واکنش  نشان  می دهد  چه نام دارد؟ص153

الف: تجربه ی یادگیری*                          ب: هدفهای ذرسی         ج:هدفهای  رفتاری

7: کدامیک از گزینه های زیر  در  مورد  اصول فعالیتهای  یادگیری صحیح نیست ؟ص155

الف: باید  به دانش  اموز  فرصت   انجام دادن  نوع  رفتار   مورد  نظر  هدف  را داد.

ب: هدفها   باید  رضایت  خاطر  دانش   اموز  را کسب  کند

ج: فعالیتها ی  یادگیری   نباید  با توانایی  دانش اموز  سنجیده  شوند*

د: هر  تجربه   یادگیری  معمولا  یک   هدف  را تحقق  می بخشد

8:فرایند  برنامه ریزی  درسی  شامل  کدامیک  از مراحل  زیر  است؟ص148

الف: تعیین هدفهای  جزیی                     ب: طرح ریزی  حیطه های  برنامه ی درسی                                        ج: پیش بینی  اجرای  برنامه

د: گزینه ی ب وج

9:خواندن ونوشتن  کلمات  به یک زبان  خارجی  بصورت   ساده وابتدایی مربوط  به کدامیک  از سطوح  تحصیلی  است؟ص152

الف:ابتدایی               ب: راهنمایی*          ج: متوسطه        د: الف وب

10: برای  پیاده کردن  طرح  رشد  شخصی  به  همکاری  کدامیک  از موارد زیر  احتیاج داریم؟ص162

الف: اولیای  دانش اموز             ب: تصویب گروهها

ج: نهادهای اجتماعی                   د: همه ی موارد*

فصل 7 

1: نهضت ا .پ با تاکید  بر  نیازهای  یادگیرندگان در جه قرنی وتوسط  چه کسی آغاز شد؟ص166   

الف:قرن18  -امیل دور کیم               ب: قرن 17- تافلر

ج: قرن 18- روسو*                                        د:قرن 17- دیویی

2: نظریه هایی که نیاز ها  وعلاقه های یادگیرنده  را به عنوان   پایه واساس  قرار می دهند  چه نام دارد؟ص166

الف:  تجربه محور                ب: کودک محور              ج: فرد مدار                د: همه ی موارد*

3: کدامیک از گزینه های زیر  ملاک ومعیار ی  برای سنجش درجه ی  دیسیپلین فراهم می کند؟ص169

الف:: ساده سازی تحلیلی                                        ب: هماهنگی ترکیبی

ج: پویایی                                                                     د: همه ی موارد*

4: اکتشاف آگاهانه ی تجربه برای مقصود چه نام دارد؟ص170

الف: تعمیم             ب:  تفکر*            ج: تحلیل              د: انتزاع

5: تصور اجزا  در قالب  یک کل نظام یافته به صورت  تشخیص  تفاوتها با چه دیدی  نگریسته می شود؟ص172

 الف: ترکیبی                 ب: تحلیلی*          ج: انتزاعی           د: پویایی

6: برای سازمان دادن  محتوای  برنامه  ی درسی  کدامیک از گزینه های زیر در  نظر گرفته می شوند؟ص181

الف: برقراری توالی                                               ب: یادگیری تراکمی

ج: یگانگی                                                              د: همه ی موارد*

7: وحدت ویکی  سازی موضوع های  درسی از زمان چه کسی  مورد بحث بوده است؟ص186

الف:روسو                     ب: امیل دورکیم                      ج: پیرس               د:هربارت*

8: اولین ومهمترین  مرجعی که در برنامه ریزی و طراحی آموزشی بطور موثر شرکت دارد کیست؟ص192

الف: یادگیرندگان                                                   ب: معلم*

ج:مشاوران برنامه ریزی درسی                                د: کتب وکنفرانسها

9: دومین گروهی که در برنامه ریزی  فعالیتهای  یادگیری مشارکت دارد چه کسانی هستند؟ص192

الف: یادگیرندگان*                 ب: معلم                ج: مشاوران                د: نتایج

10: هدف دیسیپلین در ساده  سازی تحلیلی چیست؟ص171

الف: ساده سازی    فهمیدن*                        ب: ساده کردن  مفاهیم انتزاعی                                        ج: کاهش پیچیدگی              د: همه موارد

فصل 8

 1:هدف ارزشیابی  تکوینی چیست؟ص199

الف: مشارکت   در اصطلاح  وبهبود طرح های آموزشی

ب: یاری دادن به  تصمیم گیرندگان  برای  اتخاذ تصمیم های معتبر

ج: تعیین اثر بخشی  برنامه                     د:الف وب*

2: وجه تمایز  ارزشیابی  تکوینی  و نهایی کدامیک از موارد زیر است؟ص200

الف: زمان ارزشیابی                   ب: نوع استفاده هایی که از نتایج بدست می آید               ج: وجه تمایزی ندارد       د:گزینه الف و ب*

3: کدامیک  از ابعاد  زیر اساس تنظیم  فعالیتهای  یادگیری  است؟ص203

الف:بعد  رفتاری هدفها               ب: بعد  محتوای  هدفها        ج: همه موارد*

4: میزان و درجه ی  واقعی  وسیله ارزشیابی در تهیی  شواهد  مربوط  به  رفتار  مورد  نظر  چه نامیده  می شود؟ص206

الف: پایایی          ب: روایی*       ج: هردو مورد

5: نتایج  حاصل  از فعالیت های  آموزشی و یادگیری چه نامیده  می شود؟ص210

الف: تبادل               ب: بازده*         ج: شرایط پیشین         د: الف وج

6: چرا  ارزشیابی  از  هدفها   مشکلترین  قسمت  ارزشیابی برنامه درسی  است؟ص219

الف: نا هماهنگی هدفها              ب: قابل  وصول  بودن  هدفها

ج: مطلوبیت  هدفها                       د:گزینه ب وج*

7:ارزشیابی از یک درس  باید  نشان دهنده ی  جه جیزی   باشد؟ص221

الف: کسب   نمره  خوب  بدون  توجه  به تاثیر  گذاری

ب:  تغییراتی که در یادگیرنده  به وجود اورده*

ج: هر دو گزینه

8: تجزیه وتحلیل محتوا بر اساس کدامیک  از گزینه های زیر  می تواند  صورت بگیرد؟ص223

الف: خرده هدف ها                          ب: مقایسه ی محتوای  قبلی وبعدی

ج: مفاهیم وتعمیم ها                   د: همه ی موارد*

9: داد وستد بین  معلم و دانش اموز  چه نامیده  میشود؟ص227

الف: مدیریت               ب: تدریس*               ج: تربیت

10: کدامیک از گزینه های زیر غلط  است؟ص212

الف: داوری ، بیانگر  احساس های مردم  درباره ی  جنبه های  گوناکون یک موقعیت است 

    ب:استانداردها یعنی عباراتی  که بیانگر باورهای متخصصین  است

ج: استانداردها از  مربی  به مربی و از شاگرد به شاگرد  هیچ تفاوتی با هم ندارند*

د: داده هایی که مشتمل بر نتایج  تستها ومصاحبه ها و......است مشاهدات نام دارندارسال توسط سيد محمد قلمكاريان
 
تاريخ : یکشنبه ۱۱ آذر۱۳۸۶

نام درس :فلسفه آموزش و پرورش                                  نيمسال دوم 84 – 83

 

1.      فيلوسوفيا به چه معنايي است؟

الف.جدل و دانايي                ب.دوستدار روشنايي                   ج.دوستدار دانايي           د.دانايي و فرزانگي

2.      بررسي و شناخت تحليلي و انتقادي مسائل اساسي زندگي انسان به صورت يك كل و يا بخشي از آن در ارتباط با كل مربوط به حيطه تخصصي كدام معرفت بشري است؟

الف.جهان بيني                     ب.فلسفه                                    ج.ايدئولوژي                  د.جهان شناسي

3.      پيشوا و رهبر مكتب تجربه گرايي كداميك از شخصيت هاي زير بود؟

الف. فرانسيس بيكن              ب.رنه دكارت                           ج.هربرت اسپنسر             د.ويليام جيمز

4.      منطق، علم اخلاق و زيبائي شناسي از مباحث مهم كداميك از موضوعات فلسفي است؟

الف. انسان شناسي                ب.هستي شناسي                         ج.شناخت شناسي           د.ارزش شناسي

5.      نگرش و علائق جزو كدام بخش از جنبه هاي تربيتي است؟

الف.جنبه شناختي                 ب.جنبه كنشي                            ج.جنبه گرايشي              د.جنبه حركتي

6.      جوهره اصلي هنر چيست؟

الف. خلاقيت                       ب.معرفت                                  ج.رشد                          د.حركت

7.      شيوه عمل و فعاليت مربي توسط چه عاملي تعيين مي شود؟

الف.روش تربيت                   ب.اصول تربيت                          ج.معنوي تربيت              د.اهداف تربيت

8.      موضوع تربيت به طور اخص كداميك از موجودات زير مي باشد؟

الف. انسان وحيوان                ب.گياه و حيوان                         ج.حيوان                        د.انسان

9.      مطابق نظر و ديدگاه سوم در خصوص رابطه فلسفه با تربيت ، كدام عبارت صحيح مي باشد؟

الف. تربيت در تدوين نظريه هاي وروش شناسي از نظريه هاي فلسفي كمك مي گيرند.

ب. تربيت شاخه اي از معارف بشري است كه مي تواند يافته هاي فلسفه را بكار گيرد.

ج.بين مسائل فلسفي و مسائل تربيتي رابطه اي وجود ندارد.

د.تربيت، اعمال ديدگاهاي فلسفه بزرگ است.

10. كار فلسفه تربيت چيست؟

الف. كوششي است براي نظم بخشيدن به يافته هاي علوم رفتاري

ب.تنظيم نظريه اي عمومي درباره تربيت انسان

ج.هدايت انسان به سوي يك زندگي مطلوب

د.همه موارد

11. پندار گرائي روحاني يا ديني كه بركلي نماينده آن است.اصالت را به چه چيزي مي دهد؟

الف.خدا                  ب.روح             ج.الف و ب                   د.عقل، اراده و معنويت

12. دكارت چه امري را دليل بر وجود هستي مي دانست؟

الف.پژوهش             ب. انديشيدن      ج.موجودات                  د.روح و اختيار

13. ديدگاه پندارگرايان درباره ارزش ها چيست؟

الف.ارزش ها در ذات خود ابدي،مطلق و تغيير ناپذيرند.

ب.ارزش ها اموري نسبي، موقتي و تغيير پذيرند.

ج.ارزش ها در ذات خود ابدي اند وليكن قابل تغيير هستند.

د.ارزش ها اموري نسبي اند وليكن تغييرناپذيرند.

14. پندارگرايان در جريان تربيت، محوريت را به كدام عامل مي دهند؟

الف.شاگرد              ب.معلم             ج.موضوع درسي                        د.مدرسه

15. برترين مرتبه هستي انسان از نظر واقع گرايان تعلقي چيست؟

الف.روح                 ب.درك           ج.شناخت                      د.اراده

16. اين نظريه كه ((به دليل وجود جنبه هاي گوناگون و در عين حال متضاد در زندگي انسان، موضوع وحدت بخشيدن به شخصيت از نظر تربيتي داراي اهميت فراواني است)) از كدام فيلسوف تربيتي واقع گرا مي باشد؟

الف.سانتايانا             ب.كمينوس                   ج.وايت هد                    د.برودي

17. كوشش و تلاش كداميك از شناخت شناسان فلسفي راه را براي رشد روان شناسي رفتارگراي واتسون واسكينر، هموار ساخت؟

18. از نظر واقع گرايان تعقلي ، غايت فعاليت هاي انسان چيست؟

الف.عاقل شدن         ب.باسواد شدن               ج.فعليت                                    د.سعادت

19. از عمده ترين محاسن نظام تربيتي مبتني بر مكتب واقع گرايي چيست؟

    الف.توجه به عقل و ادراك                              ب.توجه به تجربه و مشاهده

    ج.توجه به شاگرد محوري                                د.توجه به پژوهش محوري

20.طبق كدام اصل از اصول هستي شناسي ماده گرائي ديالكتيكي،همه چيز در حال شدن و تحولات پي در پي و تكامل دائمي است؟

  الف.تضادهاي تكاملي   ب.جهش هاي تكاملي     ج.حركت تكاملي           د.همبستگي عمومي پديده ها

21. تربيت در مكتب ماده گرايي براساس چه عواملي استوار است؟

   الف.طبيعت تاريخ وكار            ب.كار، جامعه و ماده      ج.طبيعت، صنعت و تاريخ            د.طبيعت ، كار و جامعه

22. روش هاي تدريس در مكتب ماده گرايي مبتني بر كدام تئوري يادگيري است؟

   الف. يادگيري شرطي   ب.يادگيري شناختي       ج.يادگيري عامل                        د.يادگيري اجتماعي

23. در نظر ساكنان آمريكا، مهمترين وسيله براي پيشرفت افراد ، چه عواملي هستند؟

   الف. علوم و معنويت     ب.دموكراسي و عشق      ج.دموكراسي و علوم       د.اراده وعلوم

24. كداميك از فلاسفه عمل گرا معتقد است: ((ما عقل خود را به وجود نمي آوريم ، عقل ما را محيط از طريق تربيت به وجود مي آورد؟

  الف. پيرس                   ب.ديوئي                       ج.جيمز             د.نلر

25. روشي كه عمل گرايان براي كسب شناخت يا معرفت به كار مي برند كدام است؟

  الف.عقلي                    ب.گروهي                     ج.فردي             د.حل مسئله

26.معيار ارزش ها در ارزش شناسي عمل گرايان چيست؟

 الف.سودمندي               ب.هدفمندي                  ج.خدامحوري    د.ايثارگري

27. هستي شناسي اسلامي، چه نوع هستي شناسي است؟

  الف. علمي                   ب.توحيدي                    ج.انساني            د.فلسفي

28.غايت عقل در انسان شناسي اسلامي چيست؟

  الف. رسيدن به رشد مادي                                  ب.شناختن واقعيت ها

ج.شناختن حق از باطل                                        د.شناخت طبيعت

29. حق اليقين چه نوع علم و دريافتي است؟

  الف.غيرمستقيم  و استقرايي                                 ب.مستقيم و شهودي

ج.مستقيم و قياسي                                               د.غيرمستقيم و شهودي

30 .كدام عبارت صحيح مي باشد؟

  الف.شر نيازي به آفريننده ندارد.                          ب.تمام موجودات عيني ماهيت خير و شر دارند

ج.بقا و كمال هر موجودي براي خودش شراست.    د.شر بودن موجودي براي موجودي ديگر ذاتي مي باشد.

 

نام درس :فلسفه آموزش و پرورش                                 

1.      فيلوسوفيا به چه معنايي است؟

الف.جدل و دانايي                ب.دوستدار روشنايي                   ج.دوستدار دانايي           د.دانايي و فرزانگي

2.      بررسي و شناخت تحليلي و انتقادي مسائل اساسي زندگي انسان به صورت يك كل و يا بخشي از آن در ارتباط با كل مربوط به حيطه تخصصي كدام معرفت بشري است؟

الف.جهان بيني                     ب.فلسفه                                    ج.ايدئولوژي                  د.جهان شناسي

3.      پيشوا و رهبر مكتب تجربه گرايي كداميك از شخصيت هاي زير بود؟

الف. فرانسيس بيكن              ب.رنه دكارت                           ج.هربرت اسپنسر             د.ويليام جيمز

4.      منطق، علم اخلاق و زيبائي شناسي از مباحث مهم كداميك از موضوعات فلسفي است؟

الف. انسان شناسي                ب.هستي شناسي                         ج.شناخت شناسي           د.ارزش شناسي

5.      نگرش و علائق جزو كدام بخش از جنبه هاي تربيتي است؟

الف.جنبه شناختي                 ب.جنبه كنشي                            ج.جنبه گرايشي              د.جنبه حركتي

6.      جوهره اصلي هنر چيست؟

الف. خلاقيت                       ب.معرفت                                  ج.رشد                          د.حركت

7.      شيوه عمل و فعاليت مربي توسط چه عاملي تعيين مي شود؟

الف.روش تربيت                   ب.اصول تربيت                          ج.معنوي تربيت              د.اهداف تربيت

8.      موضوع تربيت به طور اخص كداميك از موجودات زير مي باشد؟

الف. انسان وحيوان                ب.گياه و حيوان                         ج.حيوان                        د.انسان

9.      مطابق نظر و ديدگاه سوم در خصوص رابطه فلسفه با تربيت ، كدام عبارت صحيح مي باشد؟

الف. تربيت در تدوين نظريه هاي وروش شناسي از نظريه هاي فلسفي كمك مي گيرند.

ب. تربيت شاخه اي از معارف بشري است كه مي تواند يافته هاي فلسفه را بكار گيرد.

ج.بين مسائل فلسفي و مسائل تربيتي رابطه اي وجود ندارد.

د.تربيت، اعمال ديدگاهاي فلسفه بزرگ است.

10. كار فلسفه تربيت چيست؟

الف. كوششي است براي نظم بخشيدن به يافته هاي علوم رفتاري

ب.تنظيم نظريه اي عمومي درباره تربيت انسان

ج.هدايت انسان به سوي يك زندگي مطلوب

د.همه موارد

11. پندار گرائي روحاني يا ديني كه بركلي نماينده آن است.اصالت را به چه چيزي مي دهد؟

الف.خدا                  ب.روح             ج.الف و ب                   د.عقل، اراده و معنويت

12. دكارت چه امري را دليل بر وجود هستي مي دانست؟

الف.پژوهش             ب. انديشيدن      ج.موجودات                  د.روح و اختيار

13. ديدگاه پندارگرايان درباره ارزش ها چيست؟

الف.ارزش ها در ذات خود ابدي،مطلق و تغيير ناپذيرند.

ب.ارزش ها اموري نسبي، موقتي و تغيير پذيرند.

ج.ارزش ها در ذات خود ابدي اند وليكن قابل تغيير هستند.

د.ارزش ها اموري نسبي اند وليكن تغييرناپذيرند.

14. پندارگرايان در جريان تربيت، محوريت را به كدام عامل مي دهند؟

الف.شاگرد              ب.معلم             ج.موضوع درسي                        د.مدرسه

15. برترين مرتبه هستي انسان از نظر واقع گرايان تعلقي چيست؟

الف.روح                 ب.درك           ج.شناخت                      د.اراده

16. اين نظريه كه ((به دليل وجود جنبه هاي گوناگون و در عين حال متضاد در زندگي انسان، موضوع وحدت بخشيدن به شخصيت از نظر تربيتي داراي اهميت فراواني است)) از كدام فيلسوف تربيتي واقع گرا مي باشد؟

الف.سانتايانا             ب.كمينوس                   ج.وايت هد                    د.برودي

17. كوشش و تلاش كداميك از شناخت شناسان فلسفي راه را براي رشد روان شناسي رفتارگراي واتسون واسكينر، هموار ساخت؟

18. از نظر واقع گرايان تعقلي ، غايت فعاليت هاي انسان چيست؟

الف.عاقل شدن         ب.باسواد شدن               ج.فعليت                                    د.سعادت

19. از عمده ترين محاسن نظام تربيتي مبتني بر مكتب واقع گرايي چيست؟

    الف.توجه به عقل و ادراك                              ب.توجه به تجربه و مشاهده

    ج.توجه به شاگرد محوري                                د.توجه به پژوهش محوري

20.طبق كدام اصل از اصول هستي شناسي ماده گرائي ديالكتيكي،همه چيز در حال شدن و تحولات پي در پي و تكامل دائمي است؟

  الف.تضادهاي تكاملي   ب.جهش هاي تكاملي     ج.حركت تكاملي           د.همبستگي عمومي پديده ها

21. تربيت در مكتب ماده گرايي براساس چه عواملي استوار است؟

   الف.طبيعت تاريخ وكار            ب.كار، جامعه و ماده      ج.طبيعت، صنعت و تاريخ            د.طبيعت ، كار و جامعه

22. روش هاي تدريس در مكتب ماده گرايي مبتني بر كدام تئوري يادگيري است؟

   الف. يادگيري شرطي   ب.يادگيري شناختي       ج.يادگيري عامل                        د.يادگيري اجتماعي

23. در نظر ساكنان آمريكا، مهمترين وسيله براي پيشرفت افراد ، چه عواملي هستند؟

   الف. علوم و معنويت     ب.دموكراسي و عشق      ج.دموكراسي و علوم       د.اراده وعلوم

24. كداميك از فلاسفه عمل گرا معتقد است: ((ما عقل خود را به وجود نمي آوريم ، عقل ما را محيط از طريق تربيت به وجود مي آورد؟

  الف. پيرس                   ب.ديوئي                       ج.جيمز             د.نلر

25. روشي كه عمل گرايان براي كسب شناخت يا معرفت به كار مي برند كدام است؟

  الف.عقلي                    ب.گروهي                     ج.فردي             د.حل مسئله

26.معيار ارزش ها در ارزش شناسي عمل گرايان چيست؟

 الف.سودمندي               ب.هدفمندي                  ج.خدامحوري    د.ايثارگري

27. هستي شناسي اسلامي، چه نوع هستي شناسي است؟

  الف. علمي                   ب.توحيدي                    ج.انساني            د.فلسفي

28.غايت عقل در انسان شناسي اسلامي چيست؟

  الف. رسيدن به رشد مادي                                  ب.شناختن واقعيت ها

ج.شناختن حق از باطل                                        د.شناخت طبيعت

29. حق اليقين چه نوع علم و دريافتي است؟

  الف.غيرمستقيم  و استقرايي                                 ب.مستقيم و شهودي

ج.مستقيم و قياسي                                               د.غيرمستقيم و شهودي

30 .كدام عبارت صحيح مي باشد؟

  الف.شر نيازي به آفريننده ندارد.                          ب.تمام موجودات عيني ماهيت خير و شر دارند

ج.بقا و كمال هر موجودي براي خودش شراست.    د.شر بودن موجودي براي موجودي ديگر ذاتي مي باشد.

 

نام درس : فلسفه آموزش و پرورش                    

1.      هرگاه بخواهيم پديده يا امري يا شيئي رابه طور جامع به ديگران بشناسانيم، به چه امري مبادرت كرده ايم؟

الف.تعريف                          ب.مفهوم                       ج.عبارت                       د.جمله

2.      خواستگاه و مقصد فلسفه چيست؟

 الف. دانش – معرفت                        ب.دوستداري – معرفت   ج.معرفت – عشق                        د.دانش - دانايي

3.      فيلسوفان دوره رنسانس براي ارتباط دادن فلسفه با چه مسئله اي تلاش كردند؟

الف.انسان                            ب.هستي                       ج.رياضي                      د.زندگي عملي

4.      علم اخلاق از مباحث مهم كدام حوزه از فلسفه است؟

الف.هستي شناسي                 ب.شناخت شناسي          ج.ارزش شناسي             د.خداشناسي

5.      كدام جنبه از تربيت مظاهر جسماني و بدني دارد؟

الف.شناختي                                    ب.كنشي                       ج.گرايشي                     د.عاطفي

6.      آنچه كار يك محقق تربيتي را از محقق روانشناسي تربيتي جدا مي سازد كداميك از موارد زير است؟

الف.توجه به ارزشها در كار محقق  تربيتي

ب.ترديد در قابليت كاربرد يافته هاي روانشناسي تربيتي به همان صورت كه هستند.

ج.الف و ب

د.هر دو با ارزش ها سروكاردارند.

7.      كدام عبارت صحيح است؟

الف.تربيت مانند يك جريان طبيعي با مكانيكي يك سويه است

ب.مربي موجودي منفعل و كارپذيراست.

ج.مربي موجودي است آزاد، مختار و فعال

د.مربي مداري اساس كار تربيت است.

8.      اساس كار تربيت بر مبناي كداميك از اصول زير قرار مي گيرد؟

الف.انسان موجودي كمال پذيراست                ب.انسان ها با همديگر تفاوت دارند

ج.انسان داراي كشش ها و مسائل است.                       د.انسان موجودي فعال و تلاشگر است.

9.      موضوع تربيت چيست؟

الف.استعدادهاي انسان           ب.خودانسان                  ج.كمالات انسان                        د.اهداف انسان

10. كدام معرفت از معرفت هاي بشري در پي نظم بخشيدن به داده هاي ناشي از پژوهش هاي علوم رفتاري است؟

الف.فلسفه                            ب.فلسفه اخلاق              ج.فلسفه تربيت                د.فلسفه اجتماعي

11. اين اعتقاد كه اگر((انساني نباشد كه جهان را ادراك نمايد، جهاني وجود نخواهد داشت.)) جزو كداميك از تفكرات فلسفي قرار مي گيرد؟

الف.پندار گرايي                   ب.واقع گرايي                ج.ماده گرايي                 د.عمل گرايي

12. قدرت هاي مهم روح انسان از ديدگاه پندارگرايان كدامند؟

الف.فطرت و اراده                ب.عقل ودل                   ج.اراده و رفتار               د.عقل و اراده

13. دكارت به منظور درست انديشيدن ، تحصيل كدام علم را توصيه مي كرد؟

الف.فيزيك                          ب.رياضي                     ج.منطق                         د.فلسفه

14. پندارگرايان درباره ارزش ها چه نظري دارند؟

الف.ارزش ها در ذات خود ابدي،مطلق و تفسير ناپذيرند.

ب.ارزش ها اموري نسبي،قراردادي و تفسير پذيرند.

ج.ارزش ها توسط سنت هاي اجتماعي تعيين مي شوند.

د.ارزش ها اموري غير بديهي و نيازمند استدلال و تعقل هستند.

15. مهمترين عيب تربيت مبتني بر مكتب پندارگرايي چيست؟

الف.عدم توجه به استعداد شاگردان                 ب.عدم توجه به علايق شاگردان

ج.عدم توجه به بازي شاگردان                                    د.عدم توجه به استفاده از حواس شاگردان

16. طبق انسان شناسي واقع گرايان تعقلي،انسان به اعتبار چه امري مسئول اعمال خويشتن است؟

الف.خرد                 ب.فهم                         ج.روح              د.آزادي

17. واقع گرايان معتقدند دانش ما درباره جهان اساسا از چه طريقي حاصل مي شود؟

الف.ادراك              ب.تجربه                       ج.حواس                       د.الهام

18. روش هاي تدريس مكتب واقع گرايي مبتني بر چيست؟

الف.مشاهده             ب.آزمايش و تجربه        ج.حل مسئله و تعقل       د. همه موارد

19. نظام تربيتي واقع گرايان بطور كلي چگونه است؟

الف.شاگرد محور     ب.معلم محور                ج.مدرسه محور              د.كتاب محور

20. انسان از ديدگاه ماده گرايان كدام است؟

الف.جزئي از جهان مادي است كه ذاتا اجتماعي مي باشد

ب.بصورت ارگانيسم زنده يا موجودي زيستي است.

ج.چيزي به نام روح در وجود انسان ،هستي ندارد

د.همه موارد

21. هدف هاي تربيتي در مكتب ماده گرايي به چه اموري بستگي دارند؟

الف.امور اخلاقي      ب.امور اقتصادي             ج.اموراجتماعي              د.ب و ج

22. شيوه تربيتي ماده گرايان چگونه است؟

الف.معلم محور        ب.شاگرد محور             ج.مدرسه محور              د.كتاب محور

23. كداميك از نقدهاي زير بر تفكر ماده گرايي حاكم است؟

الف.جنبه هاي فردي و مالكيت فردي را مرد بي اعتنايي قرار مي دهد

ب.انسان در مكتب ماده گرايي سير جبرهاي طبيعي، تاريخي و اقتصادي است.

ج.الف و ب

د.اهداف تربيتي نشات يافته از ماده گرايي اهدافي متعالي و مبتني بر فطرت آدمي است

24. انسان شناسي ماده گرايي به كدام مورد زير معتقد نيست؟

الف.انسان موجودي زيستي – اجتماعي است                ب.انسان داراي قدرت اراده است

ج.انسان موجودي الهي است                                       د.انسان اسير جبر تاريخي است

25. تربيت در مكتب ماده گرايي بر3 عامل استوار است كه عبارتند از:

الف.كار،طبيعت و جامعه                                            ب.تاريخ ، طبيعت و جامعه

ج.جبر،طبيعت و جامعه                                               د.اقتصادي طبيعت و جامعه

26. از نظرپراگماتيسم معيار حقيقي بودن يك قضيه چيست؟

الف.ارزشمندي درنظر           ب.سودمندي درعمل       ج.اخلاص درعمل          د.حسن نيت

27. كداميك از فلاسفه زير معتقد بودند كه ثبات و بقا وجود ندارد و نيز تغيير را تنها واقعيت ثابت جهان مي دانست و اشياء و امور در جهان را پيوسته در حال تغيير تلقي مي كرد؟

الف.اراده عقل                      ب.دانش و تكنولوژي      ج.روح و تن                   د.دموكراسي ومعنويت

28. طبق ديدگاه فلسفه عمل گرايي چه چيزي قدرت  آزادي را بطور مستمر و تكامل يابنده و پيش رونده به انسان مي بخشد؟

الف. اراده و عقل      ب. دانش و تكنولوژي     ج.روح و تن                   د.دموكراسي و معنويت

29. عمل گرايان در تربيت، اصالت را براي چه كسي قائل هستند؟     

الف.معلم                 ب.مدير                         ج.كودك                      د.مادر

30. ازديدگاه پراگماتيسم، براي اينكه شاگردان تفكر كاوشگرانه را در خود  بپرورانند، بايد رد جريان يادگيري و فعاليت كلاسي دست به چه كاري بزنند؟

الف.گوش دادن فعال ب. سوال كردن زياد      ج.حفظ كردن مطالب      د.تلاش آگاهانه و معني دار

31. كدام گزينه اصول مهم ارزش شناسي عمل گرايان را بيان مي كند؟

الف.ارزش ها نسبي هستند                              ب.مراتب ارزش ها بستگي به موقعيت دارند

ج.ملاك ارزش ها داوري جمعي است                        د.همه موارد

32. قابل انتقاد ترين بخش فلسفه عمل گرايي كدام نظريه است؟

الف.ارزش شناسي                ب.هستي شناسي             ج.شناخت شناسي           د.انسان شناسي

33. هستي شناسي اسلامي چه نوع هستي شناسي است؟

الف.فلسفي                           ب.توحيدي                    ج.ثنويت                        د.ولايي

34. ازديدگاه اسلام منشاء روح كدام ويژگي زيررا دارد؟

الف.مادي                            ب.جسماني                    ج.الهي                          د.حركت جوهري

35. وسيله تكامل از نظر اسلام كدام است؟

الف.اراده                             ب.عقل                         ج.فطرت                        د.تربيت

36. پرورش روحيه مسئوليت پذيري جزو كداميك از اهداف تربيتي زير قرار مي گيرند؟

الف.اهداف اجتماعي             ب.اهداف سياسي                       ج.اهداف فرهنگي           د.اهداف اخلاقي

37. در بينش الهي مكتب اسلام، شناختن حق از باطل توسط چه قوه اي صورت مي گيرد؟

الف.علم                              ب.عقل                         ج.دل                            د.اراده

38. عمده ترين هدفي كه برنامه ريزان تربيت اسلامي با الهام از قرآن مد نظر دارند چيست؟

الف.دانايي                           ب.توانايي                      ج.عزت اجتماعي                        د.تهذيب نفس

39. در بينش تربيتي اسلام معلم چه نقشي دارد؟

الف.محور است                    ب.اسوه است                 ج.راهنمااست                 د.ب و ج

40. كدام گزينه در خصوص ارزش شناسي از ديدگاه اسلام درست است؟

الف.خداوند جمال مطلق و داراي نيكوترين نام ها و اسماء است.

ب.انسان به بهترين صورت ممكن توسط احسن الخالقين آفريده شده است.

ج.علاقه به زيبائي را خداوند بطور فطري در وجود انسان خلق كرده است.

د.همه موارد.ارسال توسط سيد محمد قلمكاريان
 
تاريخ : یکشنبه ۱۱ آذر۱۳۸۶

نام درس : مسائل جوانان و نوجوانان                                   

 

1.      كداميك از روان شناسان دوره نوجواني را دوره دبيرستاني و دوره جواني را پيش از سالمندي ذكر مي كند؟
الف.گزل                       ب.استانلي هال               ج.اريكسون                    د.هارلوك

2.      فعاليت كدام عدد باعث افزايش قد و ظاهر شدن جوشهاي صورت در نوجوان مي شود؟

الف.جنسي                     ب.فوق كليوي               ج.تيروئيد                       د.هيپوفيز

3.      "روسو" در كتاب "اميل" براي دوران بلوغ اهميت خيلي زيادي قائل شده و به آن چه عنواني داده است؟

الف.سن اضطراب و نگراني                                                                      ب.بي سروساماني رواني

ج.شراب زدگي روان                                                                               د.تولد ثانوي

4.      از نظر ضوابطي (1365) كدام دليل باعث مي شود كه ظاهر و سيماي فيزيولوژيك نزد زنان در مقايسه با مردان، ازاهميت بيشتري برخوردار باشد؟
الف.فرهنگي                  ب.جنسي                       ج.ترشح هورمونها           د.خودشيفتگي
5.      از نظر "اريكسون" عمده ترين خطر روان شناختي دوره نوجواني كدام است؟
الف.بازگشت به مرحله وابستگي كودكانه                                                   ب.سردرگمي هويت

ج.خيال پردازي درباره آينده                                                                    د.اختلال عاطفي

6.      در نظر روان شناسان و روانپزشكان رفتار نابهنجار چه نوع رفتاري است؟

الف.رفتاري است كه به ميزان قابل توجهي از يك معيار فرهنگي يا هنجار گروهي دور شده باشد.

ب.رفتاري است كه از مقررات و هنجارهاي خانوادگي دور شده باشد.

ج.رفتاري است كه باعث شكسته شدن هنجارهاي قانوني و اخلاقي مي شود.

د.كسي كه رفتارش غيرقابل پيش بيني و متغير است.

7.      هنگامي كه رفتارهاي فرد با هنجارهاي خانوادگي و مدرسه اي تطابق كافي نداشته باشد ولي هنجارشكن هم نباشد، چه ناميده مي شود؟
الف.ناسازگار                 ب.خطاكر                     ج.كژسازگار                  د.بزهكار
8.      كدام اصطلاح بنابه توصيف كنگره بين المللي روانپزشكي پاريس از سال 1960 به جاي غيرعادي بكار رفته است؟
الف.ناسازگار                 ب.كژخو                       ج.سازش نايافته              د.بزهكار
9.      كدام گزينه جزء عواملي كه "كرو و كرو" موجب ناسازگاري نوجوانان و جوانان مي دانند، محسوب نمي شود؟
الف.بي ثباتي وضعيت اقتصادي                ب.ناسازگاري با والدين

ج.ناتواني در انجام تكاليف تحصيلي         د.احساس عدم تعلق

10. كدام مورد از نظر كرو و كرو جزء مشكلات دختران نوجوان محسوب نمي شود؟
الف.خانوادگي               ب.خود شناسي              ج.شخصي                     د.مدرسه اي
11. مطابق كدام ديدگاه، بهنجاري از طريق توسل به يك الگوي فرضي تعريف مي شود؟
الف.آماري                    ب.آرماني                      ج.آسيب شناسي             د.فرهنگي
12. درمانگران براي مداواي اختلالات رفتاري از روشهاي غرقه سازي و سرمشق دهي استفاده مي كنند؟
الف.اضطراب                 ب.ترسهاي موهوم           ج.وسواس                      د.افسردگي
13. فردي كه در حين رانندگي مرتكب خلاف مي شود و بعد در توجيه خلاف خود اظهار مي دارد كه هيچكس مقررات را رعايت نمي كند، از كدام مكانيسم دفاعي استفاده كرده است؟
الف.انكار                      ب.فرافكني                    ج.دليل تراشي                د.واكنش سازي
14. به نوشته گيل وچپمن (1989) برنامه هاي مدارس چگونه طراحي و تنظيم شده اند؟

الف.به گونه اي كه بسياري از دانش آموزان در امر تحصيل موفق نمي شوند.

ب.برنامه هاي مدارس تاكيد زيادي بر دروس نظري دارند تا دروس عملي

ج.مدارس تاكيد بر رشد عاطفي و سازگاري نوجوانان با خود و خانواده دارند.

د.مديران و معلمان مدارس رشد عملي را به عنوان اولين موضوع با اهميت تلقي مي كنند.

15. به نوشته قراچه داغي (1369) هنگامي كه از معلمان و روانپزشكان سئوال شد كه سلامت رواني آينده كودكان به چه عواملي بستگي دارد، معلمان كدام مورد را مهم دانستند؟

الف.انزواطلبي                 ب.اضطراب                   ج.تمرد نكردن                د.غيراجتماعي بودن

16. در مطالعه  هوليس با عنوان ديدگاههاي دانش آموزان كلاسهاي مختلف درباره معلمان خود كدام ويژگي معلمان بيشتر مورد تاكيد دانش آموزان بوده است؟
الف.خوش خلقي                        ب.توانايي براي پاسخ به سئوالات و مشكلات

ج.انضباط                      د.انعطاف پذيري

17. چهار گروهي كه از نظر ويليس و بروفي معلم،دانش آموزان را درآن قرارمي دهد،در كدام گزينه صحيح بيان شده است؟

الف.وابسته – متوسط – با استعداد – مورد علاقه     ب.ضعيف – بي تفاوت – مورد علاقه – مطرود

ج.بي تفاوت – باهوش – مورد علاقه – ضعيف      د.وابسته – مورد علاقه – بي تفاوت – مطرود

18. گيل وچپمن نشانه هاي شكست تحصيلي دانش آموزان چون عقب ماندگي و ناسازگاري درسي و گريز از مدرسه را به كدام عامل نسبت مي دهند؟

الف.انحرافات اخلاقي دانش آموزان                      ب.تبعيض قائل شدن در بين دانش آموزان توسط معلمان

ج.عوامل عاطفي موجود در محيط                         د.عدم بكارگيري شيوه هاي مناسب تدريس توسط معلمان

19. به نظر كاپلو در انتخاب شغل كدام عامل در تن دادن فرد به شغل معيني بيشتر نقش دارد؟

الف.علايق             ب. هوش و استعداد                 ج.مهارتهاي فني             د.شانس،تصادف و حتي اشتباه

20. امروزه روان شناسان خاطر نشان مي سازندكه در جريان و مسير انتخاب شغل بايستي به كدام ويژگي نوجوانان و جوانان توجه كافي داشت؟

الف.عقايد                      ب.هوش                        ج.استعداد                      د.نيازها

21. اردبيلي (1374) به نقل از "اندرسن" تفاوتهاي فردي را كه در كدام موضوع مربوط به شغل جوانان واجد اهميت مي داند؟

الف.انتخاب شغل                        ب.مشاوره شغلي        ج.تربيت ارزشهاي شغلي       د.آموختن كار و حرفه

22. بر طبق آزمونهاي "استرانگ" رغبتهاي افراد را در سنين ...... سالگي خيلي كم دستخوش تغيير مي گردند؟

الف.15 تا 20                ب.20 تا 25                  ج.25 تا 55                   د.55 تا 65

    23.به نوشته هارلوك(1986) گسستگي پيوندهاي ازدواج و طلاق اغلب نتيجه تعارضهاي برداشت زوجين از كدام              مورد زيراست؟

            الف.هدف زندگي          ب.نقش هاي جنسي        ج.برتري طلبي مردان       د.تفاهم اخلاقي

24. ز نظر پيروان مكتب ساختي ، خانواده داراي چهار كاركرد جنسي،اقتصادي،زاد و ولد و ....... مي باشد؟

            الف.اجتماعي                 ب.فرهنگي                    ج.تعليم و تربيت             د.اخلاقي

    25.كدام گزينه جزء عوامل موثر در سازگاري با شريك زندگي محسوب مي شود؟

            الف.سازگار جنسي                                             ب.سازگاري با شرايط اقتصادي

            ج.سازگاري با الگوي زندگي                               د.سازگاري با بستگان همسر

   26. كدام گزينه براي سازگاري در ازدواج جوانان مانع محسوب مي شود؟

            الف.مفهوم شريك زندگي ايده آل                                    ب.تجربه هاي اوليه

            ج.گرايش به رمانتيك بودن                                  د.تشابه ارزشها

   27. كداميك از انديشمندان پايه و اساس تفريح را غريزي مي داند و اعتقاد دارد كه بازي انسان مانند بازي حيوانات از  يك نياز فطري سرچشمه مي گيرد؟

            الف.دومازيه                   ب.گروس                      ج.اوژه               د.ماكس پلان

    28.براساس نظريه "لومبروزو" كدام گزينه نقش به سزايي در رفتار بزهكاران داشته است؟

            الف.عوامل زيستي           ب.عوامل اجتماعي          ج.عوامل روان شناختي    د.عوامل اقتصادي

29. به نوشته سهرابي (1369) كدام عامل نقش بيشتري در بزهكاري نوجوانان ايفا مي كند؟

الف.نقش عضو                ب.زشتي چهره               ج.اختلالات كروموزومي د.اختلالات رواني

30. براساس نظرات "الكساندر واستاب" كداميك از گروههاي زير جزء جنايتكاران طبيعي محسوب مي شود؟

الف.ولگردان                   ب.افراد سبك مغز           ج.معتادين به الكل           د.معتادين به مواد مخدر

31. كداميك از روشهاي زير در حال حاضر براي درمان بزهكاران بيشتري تاثير را دارد؟

الف.دارو درماني              ب.روان درماني              ج.تنبيه يا محروميت         د.روشهاي رفتاري

32. استمرار راهنمايي و مشاوره يعني اين كه راهنمايي و مشاوره بايد در تمام طول زندگي فرد ادامه يابد،عبارت فوق مربوط به كدام گزينه مي باشد؟

الف.ضرورت راهنمايي و مشاوره                            ب.هدفهاي راهنمايي و مشاوره

ج.اصول راهنمايي و مشاوره                                   د.وظايف و خدمات راهنمايي و مشاوره

33. مشاوره از طريق استفاده كدام روش مي تواند نوع و ميزان استعداد ، تحريك پذيري، خصوصيات شخصيتي و علاقه هاي نوجوان و جوان را تشخيص دهد؟

الف.مشاهده                    ب.پرسشنامه                   ج.مقياس درجه بندي       د.گروه سنجي

34. در كدام نوع ازوظايف و خدمات مشاوره اي به نوجوانان و جوانان كمك مي شودتا با آشنايي بيشتر با محيط و انتخاب مواد درسي و رشته هاي تحصيلي مناسب اشكلات خود را بر طرف سازند؟

الف.سازشي                    ب.توزيعي                     ج.راهنمايي شغلي           د.مشاوره فردي

    35.كدام روش مشاوره، مشكلات و اختلال شخصيت فرد را نتيجه اضطرابهايي كه ريشه در دوران كودكي فرد دارد، مي داند؟

            الف.تعقلي                     ب.تحليل رواني              ج.يادگيري                    د.روان شناسي انساني

  36. كدام گزينه جزء مراحل نظريه مشاوره دخالت فيليپ محسوب مي شود؟

            الف.فقدان تجربه             ب.ادراك تحريف شده   ج.ادعاهاي زياد مراجع     د.بروز رفتار

37. در روش تعقلي كه از روشهاي مشاوره مي باشد به كدام ويژگي هاي شخصيتي فرد توجه چنداني مورد نظر در فرد نمي شود؟

            الف.عواطف                   ب.عقل و منطق              ج.تقويت نيروي اراده      د.علايق

38. از نظر"واسكار" نقش مشاور در جريان مشاوره كدام مورد نمي باشد؟

            الف.همدلي                    ب.بهره گيري از عقل و خرد ج.داوري و قضاوت    د.بهره گيري از عواطف

39.قرآن مجيد حيات انسان را مساوي همه انسانها و مرگ يك انسان را مرگ همه انسانها مي داند، عبارت فوق بيانگر كدام مورد در مكتب اسلام مي باشد؟

            الف.آفرينش انسان          ب.ارزش و مقام انسان     ج.عوامل رشد انسان        د.شخصيت انسان

40. قرآن كريم، كدام روش را براي درمان گناه به انسانها ارائه مي دهد؟

            الف.توبه                        ب.صبر                          ج.تربيت نفس                د.دوري ازگناه

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال توسط سيد محمد قلمكاريان
 
تاريخ : یکشنبه ۱۱ آذر۱۳۸۶

نام درس : مسائل جوانان و نوجوانان

 

1.     طبق نظراستانلي هال (Stanly Hall) دوره نوجواني چه سنيني را در برمي گيرد؟

الف. 12 تا 15 سالگي          ب. 14 تا 18 سالگي      ج.11 تا 19 سالگي        د.12 تا 16 سالگي

2.      موريس دبس (M.Debesse) دوران بلوغ را چه ناميده است؟

الف.بي سروماني رواني                                                          ب.تولد ثانوي

ج.سن اضطراب و نگراني                                                       د.دوره طغيان و تعارض تربيتي

3.رشد سريع و تغيير چشمگير جسماني در دوره نوجواني كه حدودا چهار سال به طول مي انجامد را چه مي نامند؟

الف.بلوغ تكليفي                  ب.جهش نموي              ج.تكامل هنجاري           د.رسش جسمي

4.كدام گزينه زير درباره ويژگيهاي مراحل رشد ذهني طبق نظر پياژه درست نيست؟

الف.هر كودك در سن مشخصي يك مرحله را به پايان مي رساند و وارد مرحله جديد مي شود.

ب.ساخت شناختي كودك در هر مرحله با ساخت شناختي او در مراحل قبل و بعد از آن متفاوت است.

ج.سنين تعيين شده براي هريك از مراحل رشد ذهني تقريبي است.

د.عبور از هر مرحله از رشد به مرحله ديگر، به صورت ناگهاني انجام نمي شود، بلكه جرياني است كه به آرامي اتفاق مي افتد.

5.رفتارهاي اجتماعي نوجوانان و جوانان را مي توان به دو دسته تقسيم كرده آن دو دسته كدامند؟

الف.رفتارهاي مبتني بر مسئوليت رفتارهاي مبتني بر سازگاري

ب.رفتارهاي مبتني بر همكاري رفتارهاي مبتني بر مبارزه

ج. رفتارهاي مبتني برنظارت رفتارهاي مبتني برناپايداري

د. رفتارهاي مبتني برتجربه،رفتارهاي مبتني بر تعهد

6.مهمترين رويداد دوره نوجواني كدام است؟

الف.بحران بلوغ                                                                    ب.توصيف خود و ارزيابي خويشتن

ج.كسب احساس هويت                                                         د.همانند سازي

7.((فرار از مدرسه)) جزء كدام دسته از جلوه هاي نابهنجاري رفتاري قرار مي گيرد؟

الف.بزهكاري                                                                       ب.كثرسازگاري

ج.ناسازگاري                                                                       د.خطاكاري

8.در كدام ديدگاه ، وجود نشانه هاي مرضي مبين نابهنجاري و فقدان علايم مرضي دليل بر بهنجاري شمرده مي شود؟

الف.ديدگاه فرهنگي                                                             ب.ديدگاه آماري

ج.ناسازگاري                                                                       د.خطاكاري

9.كدام شيوه زير، بويژه در درمان افسردگي روشي موثر است؟

الف.روان درماني اكتشافي                                                      ب. جراحي رواني

      ج.تداعي آزاد                                                                       د.شوك الكتريكي تشنجي

     10.با توجه به آنكه فرويد براي تمام رفتارها ، حتي رفتارهاي كم اهميت،علت خاصي قايل است؛ نظريه او چگونه              نظريه اي است؟

      الف.روانكاوي                       ب.جبري                       ج.علي                           د.كلينيكي

    11.به عقيده راجرز، اختلال رواني نتيجه چيست؟

   الف.اختلال بين خود واقعي و خود آرماني

  ب.برداشت غلط و نامناسب از موقعيتها

  ج.دريافت پيام هاي متناقض و قرارگرفتن در بن بست مضاعف

  د.عدم دستيابي به نيازهاي اساسي

 12.كدام مكانيسم دفاعي به نوجوان و جوان احساس خشنودي بخشيده و هويتي را كه در جستجوي آن مي باشد به تدريح در او پديد مي آورد؟

الف.جبران                     ب.خود مركزي              ج.انطباق                        د.واكنش سازي

13.رايج ترين واكنش فرد در مقابل فشارهاي رواني كدام است؟

الف.مصالحه                  ب.تهاجم                      ج.تلطيف                       د.گريز

14.كدام گزينه زير درست نيست؟

الف.پاور و ديگران در مطالعه اي دريافتند كه حتي در مدارس يك منطقه،تفاوتهاي زيادي از نظر ميزان ناسازگاري و بزهكاري وجود دارد.

ب.فرانسون و ويد بيان داشته اند كه ، هم كودكان و هم دانشجويان در جوي كه فشار رواني بيشتري داشته باشد بهتر كار مي كنند.

ج.به عقيده ايلينگورث، مدرسه گريزي يا كم آموزي و بزهكاري ارتباط مستقيم دارد.

د.به نوشته گيل و چپمن برنامه هاي مدارس به نحوي طراحي و تنظيم شده اند كه بسياري از دانش آموزان در امر تحصيل موفق نمي شوند.

15.طبق نظركان،غيبت از مدرسه با كدام عامل زير هماهنگي دارد؟

الف.وضعيت اقتصادي                 ب.انگيزه پيشرفت           ج.استعداد تحصيلي.                    د.منش كودك

16.چرا دختران بيش از پسران در معرض درماندگي آموخته شده قرار دارند؟

الف.زيرا معلمان ، شكست دختران را فه فقدان انگيزه در آنها نسبت مي دهند.

ب.زيرا دختران بازخوردهاي منفي معلم را به ويژگيهاي او و نه به خودشان مربوط مي دانند.

ج.زيرا دختران شكست هاي خود را به توانايي ناكافي خود نسبت مي دهند.

د.زيرا معلمان تمايل دارند كه از دختران بيش از پسران انتقاد كنند.

17.كدام دوره زندگي،دوره استقرار يافتن است؟

الف.دوره بزرگسالي                    ب.دوره جواني               ج.دوره نوجواني             د.دوره كودكي

18.در كداميك از مراحل انتخاب شغل،طبق نظر گينزبرگ (Ginzberg).((فرد موثرترين راه در انتخاب شغل را تلفيق بين آنچه كه مي خواهد و فرصتهايي كه در اختيار دارد،مي داند))؟

الف.مرحله انتخاب مبتني بر واقع بيني                                                         ب.مرحله انتخاب آزمايشي

ج.مرحله انتخاب تخيلي                                                                           د.مرحله انتخاب مبتني بر عقلانيت

19.طبق نظرصاحب نظران كدام گزينه زير، از عوامل بسيار مهم انتخاب شغل بوده ودر طرح ريزي شغلي فوق العاده با اهميت تلقي مي گردد؟

الف.شخصيت                ب.وضعيت جسماني        ج.استعداد.                     د.رغبت

20.عدم پذيرش جنسيت و يا خودداري از ايفاي نقش جنسي مناسب،بوسيله هريك از دو جنس،موجب بروز كدام مسئله زير مي شود؟

الف.بهم ريختن نظم و انضباط اجتماعي                                                     ب .احساس حقارت

ج.ناسازگاري اجتماعي                                                                            د.عدم اعتماد به نفس

21.در مورد نوجواناني كه ويژگيهاي خاصي در آنان موجب بي اعتنايي يا اهانت به آنها شده است،كداميك از شيوه هاي اطمينان بخشي زير را پيشنهاد مي كنيد؟

الف.افزايش دانش نوجوانان از الگوي طبيعي رشد و تاكيد بر اينكه بسياري از انحراف ها و معايب طبيعي اند.

ب.آموزش اينكه راههاي بسياري براي تغيير ويژگيهاي نامطلوب بدني وجود دارد.

ج.افزايش احساس طردشدگي نوجوانان كه منجر به احساس خشنودي نيز مي گردد.

د.تاكيد برضرورت ناديده گرفتن كاهش موقتي كيفيت شرايط و ويژگيهاي نوجوانان و ترغيب آنان به پذيرش اين امر

22.كدام گزينه زير از جمله كاركردهاي ازدواج،طبق نظرهارلوك (Hurlok) نيست؟

الف.تقسيم مسئوليتها                                                                    ب.برقراري روابط با اعضاي خانواده و ساير افراد

ج.كمك رساني در امور منزل                                                       د.تحقق خويشتن

23.متداول ترين نوع اوقات فراغت كدام است؟

الف.اوقات فراغت لحظه اي                                                          ب.اوقات فراغت ساعتي

ج.اوقات فراغت روزانه                                                                د.اوقات فراغت هفتگي

24.براساس نظريه فرويد،كداميك از لايه هاي شخصيت،شامل سايق هاي غريزي است و منجر به رفتارهاي بزهكارانه مي شود؟

الف.نهاد                                    ب.من برتر                     ج.من                د.فراخود

25.طبق نظريه شناختي گلبرگ،دليل بزهكاري افراد چيست؟

الف.فقدان آموزش اجتماعي كارآمد و مواجهه با الگوهاي بزهكارانه

ب.عدم احساس پيوند قوي و مستحكم با جامعه

ج.اتخاذ تصميمات نامعقول در موقعيتهاي خاص

د.عدم رشد قدرت استدلال اخلاقي

26.افراد معتاد بيشتر از كدام مكانيسم دفاعي در توجيه اعمال خود استفاده مي كنند؟

الف.جابجايي                                                                             ب.فرافكني

ج.دليل تراشي                                                                            د.انكار

27.مشاور بوسيله كداميك از روشهاي جمع آوري اطلاعات مي تواند درباره حدود و چگونگي خصوصيات رفتاري بارز و قابل مشاهده نوجوان و جوان قضاوت كند؟

الف.مشاهده                                                                               ب.گروه سنجي

ج.مقياس درجه بندي                                                                   د.مصاحبه

28.دركداميك از روشهاي مشاوره، بايد براي فرد فرصتهايي فراهم شود تا خويشتن را كشف كند و آن را بسازد؟

الف.روش روان شناسي انساني                                                      ب.روش يادگيري

ج.روش تحليل رواني                                                                  د.روش تعقلي

29.بنابر گفته واسكاو(Waskow) ،در چه صورت، مشاور به جاي راهنمايي و مشاوره همانند يك قاضي به داوري مي پردازد؟

الف.در صورتيكه با عدم درك واكنش هاي مراجع،احساس عدم مقبوليت در او ايجاد كند.

ب.در صورتيكه احساس ارزشمندي را در مراجع تقويت نكرده و به تكريم مقاوم و منزلت او اهتمام نورزد.

ج.در صورتيكه با برخورد نامناسب امنيت جلسه مشاوره را مخدوش نموده و موجب مقاومت مراجع شود.

د.در صورتيكه احساس آزادي مراجع را سلب كرده و بيان عواطف او را دشوار سازد.

30.در قرآن كريم،عواملي مانند(( علم و تفكر، ايمان و عمل صالح)) به چه منظوري مطرح شده است؟

الف.فهم و درك درست شخصيت انسان                           ب.رشد و تعالي انسان

ج.ارضاء نيازهاي معنوي و اخلاقي انسان                            د.ايجاد تغيير در شخصيت انسان

 ارسال توسط سيد محمد قلمكاريان
 
تاريخ : یکشنبه ۱۱ آذر۱۳۸۶

سئوالات درس کلیات فلسفه

1-کلمه philo   به چه معنایی است ؟

الف . حکمت    ب. دانایی     ج . دوست داشتن     د. فلسفه

2- این جمله از کدام فیلسوف است ؟

(( فلسفه ، بسان درختی است که ریشه آن متافیزیک است و تنه آن فیزیک ، این درخت سه شاخه دارد که عبارتند از : مکانیک ، طب و اخلاق ))

الف . بیکن      ب. دکارت     ج. فارابی      د. سقراط

3- نقطه مقابل شناخت علمی چه شناختی است ؟

الف. فلسفی    ب. تجربی      ج. دینی       د. هنری

4- بنیاد اندیشه فلسفی چیست ؟

الف . آزاد فکری      ب. پژوهش   ج. تعقل    د. تجربه

5- از نظر سقراط حکیم بنیاد پژوهش های فلسفی کدام است ؟

الف .جهان شناسی     ب. شناخت شناسی       ج. ارزش شناسی    د. خود شناسی

6- کانت فیلسوف بزرگ آلمانی مهم ترین مساله فلسفه را چه می داند ؟

الف .خداشناسی    ب. فکر    ج . شناخت        د. وجود

7- از میان فلاسفه اسلامی کدام فیلسوف به فلسفه سیاسی بیشتر پرداخته است ؟

الف .ابن سینا      ب. فارابی     ج . رازی     د. ابن رشد

8- در طول  تاریخ تفکر ، مهمترین هدف فلسفه چه امری تعیین شده ؟

 الف . شناخت جهان    ب. شناخت خدا      ج. شناخت انسان    د. شناخت حقیقت

9- این جمله که : (( آن کس که فلسفه را طرد می کند ، بدون آن که خود بداند ، تاکید می کند که دارای فلسفه خاص است )) ا کدام فیلسوف است ؟

الف . یاسپرس       ب. ارسطو       ج. افلاطون     د. راسل

10- رنه دکارت فیلسوف فرانسوی ، سراغاز هر پژوهشی را چه می داند ؟

الف . تفکر     ب. شک       ج. انگیزه      د. شهود

11-از جمله زیان های تخصص عبارت است از :

الف. غرور علمی فرد متخصص                                                    ب. اشتبام متخصص                                         ج. محروم کردن انسان از شناخت کلی و جامع                         د. همه موارد

12- کدام گزینه فایده نظری فلسفه را بیان می کند ؟

الف .اصلاح فرد و جامعه        ب. گذشت        ج. جامعیت         د. راهنمایی

13-آنالوتیکا (Analytice ) به چه معنایی است؟

الف . هنر تجزیه وتحلیل            ب- تنظیم قوانین         ج- جمع آوری حقایق         د. ابتکار و خلاقیت

14-کدام معرفت بشری ، راه درست اندیشیدن و درست نتیجه گرفتن را به ما می آموزد ؟

الف . فلسفه      ب. منطق      ج. ریاضی        د. هندسه

15-اگر بگوییم که هیچ سنگی انسان نیست و هیچ انسانی سنگ نیست از کدامیک از نسبت های چهارگانه استفاده شده است ؟

الف . تباین کلی          ب. تساوی کلی          ج. عموم و خصوص مطلق       د. عموم و خصوص من وجه

16-کلمه (( ناطق )) فصل کدامیک از موجودات است ؟

الف . جمادات      ب. حیوانات      ج. نباتات         د. انسان

17- دقیق ترین ومنطقی ترین قیاس اصطلاحا "چه نامیده می شود ؟

الف . شعر   ب. برهان      ج. عمل    د. مغالطه

18- موضوع منطق عملی چیست ؟

الف . علم       ب. انسان     ج. عمل     د. مشکلات

19- مساله روانشناسی عقلانی را حکمای اسلامی تحت چه عنوانی طرح می کنند ؟

الف . رفتار شناسی     ب. روح شناسی        ج. علم النفس     د. انسان شناسی

20-کدامیک از مشرب های فکری معتقدند :

(( شناخت نمودها با تعقل میسر می شود و شناخت حقایق با درون بینی ))

الف . عمل گرایی       ب. شهود گرایی      ج. نقد گرایی        د. جزم گرایی

21-دیوید هیوم و جان استوارت میل فیلسوفان انگلیسی معتقد به کدام مکتب بودند؟

الف . انگارگرایی روحانی      ب. واقع گرایی ساده      ج. واقع گرایی انتقادی      د. انگار گرایی صوری

22- کدام فیلسوف غربی (( انسان متفکر را حیوانی فاسد )) شمرد ومردم را به سوی ایمان و احساس خواند ؟

الف . راسل    ب. هگل        ج. روسو         د. برکلی

23-کدام فیلسوف مسلمان الهیات ( مابعد الطبیعه = فلسفه اولی ) را به دو بخش یعنی امور عامه و امور خاصه تقسیم کرد ؟

24- شوپنهاور متفکر آلمانی قرن نوزدهم را جزو کدام مکتب فلسفی می توان قرار داد ؟

الف . جان گرائی         ب. حیات گرائی         ج. ذره گرائی              د .طبیعت گرایی

25-مباحث چهارگانه استقلال روح ، بقای روح ، رابطه روح و بدن   و حدوث روح در چه علمی مورد بحث قرار می گیرد ؟

الف . روانشناسی تجربی            ب. رولتشناسی تربیتی           ج. روانشناسی بالینی        د . روانشناسی عقلانی

26-کدام فیلسوف معتقد است که روح روحانیه الحدوث و روحانیه البقاست ؟

الف . لایپ نیتس         ب. دکارت            ج. افلاطون              د ملاصدرا

27- کدامیک از جملات زیر متعلق به ویلیام جیمز است ؟

الف. چون ایمان به هستی خدا به انسان امید می بخشد مفید است و حقیقت دارد .

ب. خدا محرکه اول و صورت و حقیقت محض است

ج. خدا عالی ترین و بالاترین مثال ها است

د. مساله خدا همانند دیگر مسائل متافیزیکی لاینحل است و انسانیت بهتر است جایگزین خدا شود

28- هدف شناخت شناسی تعیین صلاحیت  کدام جنبه از وجود ادمی است ؟

الف . روح         ب. خرد               ج. اراده                         د . کردار

29- تمایل خدمت به مردم جزو کدام ارزش هاست ؟

الف . عقلانی               ب. اجتماعی               ج. عاطفی                    د. اخلاقی

30- اخلاق اسلامی معیار عمل خیر را  چه می داند ؟

الف . لذت                     ب. سودمندی                     ج. رضای مردم                     د. رضای حق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوالات در روش ها و فنون تدریس

1- ظهور کدامیک از علوم زیر در پیدایش روش های جدید اموزش که بر پایه به کار انداختن هوش و خرد کودک و پرورش استعداد های مختلف او تاکید دارند کمک ارزنده ای بوده است ؟

الف . روان شناسی        ب. زیست شناسی        ج. علوم پزشکی     د. هر سه مورد فوق

2-طرد عقیده قرون وسطائی مبنی بر گناهکاری و بد فطرتی کودکان به عنوان عاملی برای تقویت کدام اصل زیر بوده است ؟

الف. اصل بکارگیری هوش و خرد      ب. اصل آموزش از راه انجام دادن

ج. اصل کسب تجربه                   د. اصل آزادی کودکان

3- به نوشته ویلیام جیمز تدریس کدام است ؟

الف. علم              ب. هنر       ج. علم و هنر                د . هیچکدام

4- وقتی گفته می شود همیشه نباید انتظار داشت که یادگیری بلافاصله در رفتار یادگیرنده ظاهر گردد ، توضیح کدام اصطلاح زیر است  ؟

الف. رفتار بالفعل              ب. تغیرر نسبتا پایدار    ج. تجربه         د. رفتار بالقوه 

5-ویژگی های همه تعاریف به عمل آمده از تدریس کدام است ؟

الف . وجود تعامل بین شاگردان  ب. تعامل و هدفدار بودن فعالیت ها از جانب معلم     

ج. هدفدار بودن فعالیت ها از جانب شاگردان     د. وجود رابطه متقابل بین معلم و شاگرد

6- دومین مرحله از مراحل عمومی تدریس از نظر رابرت گلیزر کدام است ؟

الف . شیوه های تدریس           ب. ارزشیابی   ج. سنجش آغازین      د. هدفهای تدریس 

7- مدل عمومی تدریس در کدامیک از موارد زیر می تواند مورد استفاده معلمان قرار گیرد ؟

الف . طرح         ب. اجرا         ج. ارزشابی            د. همه موارد فوق

8- یکی از مهم ترین و قدیمی ترین شاخه های تخصصی علم روانشناسی کدام است ؟

الف. روانشناسی یادگیری  ب. روانشناسی کودکی                                                 ج.  روانشناسی رشد    د. روانشناسی معلم          

9- بر اساس کدامیک از نظریه های زیر مشخص ترین یادگیری ها در انسان یادگیری از راه کوشش و خطا می باشد ؟

 الف . نظریه ثرندایک              ب. نظریه گشتالت                                                ج. نظریه اکتشافی   د . نظریه بینش و بصیرت

10 بر پایه کدامیک از قانون های نظریه بینش و بصیرت ، ذهن فرد  هنگامی مطلبی را فرامی گیرد که آن را ابتدا در یک زمینه قرار داده  و به صورت مجموعه سازمان یافته ای در آورد ؟

الف . قانون خاتمه          ب. قانون مشابهت                                                        ج. قانون مربوط به طرح یا کل       د. قانون مجاورت         

11- روانشناسان کدامیک از موارد زیر را محور تعیین هدف های آموزشی می دانند ؟

الف . کودک و نیاز های او                     ب. معرفت بشری با میراث فرهنگی

ج. مسایل و مشکلات اجتماعی              د. مدرسه که عامل اساسی انتقال ارزش هاست

12-  کدامیک از موارد زیر در تعیین هدف های آموزشی از الویت خاصی برخوردار است 

الف . نیاز های جامعه  ب. نیاز های دانش آموزان                                                  ج. دیدگاه های متخصصان   د. ساخت دانش

13- کدامیک از انواع هدفهای زیر اساسا " تصوری کلی از غایت اموزشی به دست داده و امکان دارد به مثابه نوعی انگیزه به کار روند ؟

الف .  هدف های آرمانی   ب. هدف های رفتاری                                                       ج. هدف های واسطه ای   د. هدف های جزیی

14- کدامیک از سطوح زیر در حیطه شناختی ، برای کلیه سطوح بالاتر یادگیری به عنوان یک پایه ضروری به حساب می آید ؟

الف . ارزشیابی                  ب. تجزیه و تحلیل       ج. دانش          د. فهمیدن

15- در کدامیک از موارد زیر ، تاکید بر تعمیم ها و اصول مناسب و ربط دادن آنها  با مفاهیم و مسائل جدید می باشد ؟

الف . دانش      ب. فهمیدن        ج. کاربستن         د. ارزشیابی

16- شرایط در عبارت (( دانش اموز باید قادر باشد حداقل 80 در صد از مفاهیمی را که در جدول  خاص آمده است به درستی تشریح کند )) کدام است

الف . تشریح درست            ب. دانش آموز                                                              ج. حداقل 80 در صد صحت                            د. دردست داشتن شرایط خاص

17- اولین مرحله در طرح در س روزانه  کدام است ؟

الف . مشخص ساختن هدف                                          ب. تعیین موضوع درسی

ج. تعیین هدف های رفتاری                      د. مشخص کردن فعالیت های شاگرد

18- کدام روش زیر به دانش اموز فرصت می دهد که از طیق مشاهده اشیاء پدیده ها و امور مختلف تجربه علمی کسب کنند ؟

الف . روش پروژه       ب. روش گردش علمی     ج. روش نمایشی      د. روش واحد کار

19 تاکید روش های تدریس جدید بر کدام است ؟

الف . محور قرار گرفتن معلم                                        ب. انجام ارزشیابی مستمر

ج. استفاده از وسایل آموزشی               ج. یادگیری و کشف توسط دانش آموز

20- درکدامیک از روش های زیر کلاس های مدرسه به صورت آزمایشگاه و موزه است ؟

الف . روش دالتون        ب. روش مونته سوری          ج. روش دکرولی     د . روش کلر

21- مهارت های ضمن تدریس کدامیک از فعالیت های زیر را در بر می گیرد ؟

الف . ارزشیابی        ب. طراحی              ج. اجرا        د. برنامه ریزی

22- از فعالیت های زیر کدامیک مربوط به مهارتهای قبل از تدریس می باشد ؟

الف. تعیین روش های مناسب تدریس                 ب. آماده سازی ذهنی کودکان                        ج . تهیه آزمون ها                                       د. تاثیر بر فعالیت های گروهی

23- کدامیک از مهارتهای زیر از جمله مهم ترین مهارت های معلم به شمار می رود ؟

الف. مهارت تشویق و تنبیه                   ب. ایجاد ارتباط صحیح                                                                     ج. مهارت پرسش                                      د. مهارت جمع بندی

24- کدامیک از دیدگاه های زیر درباره تنبیه از لحاظ تربیتی کاملا بی ارزش می باشد ؟

الف . دیدگاه تادیبی ب. دیدگاه انتقامی  ج. دیدگاه ریشه یابی       د. دیدگاه پیشگیری

25- کدامیک از دانش آموزات زیر نسبت به فقدان تشویق و ترغیب حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند ؟

الف. دانش آموزان زرنگ       ب. دانش آموزان کم سن      ج. دانش آموزان کوشا       د. دانش آموزان بزرگسال

26- تنبیه به کدام معنی می باشد ؟

الف. کتک زدن      ب. اعمال زور       ج. آگاه ساختن            د. تحقیر گردن

27- کدامیک از روش ها ی زیر به نام ( نظام فردی کردن اموزش ) آمده است؟

الف . روش دالتون      ب. روش مونته سوری   ج. روش دکرولی              د. روش کلر

28- کدامیک از تعاریف زیر در باره هدف از میگر می باشد ؟

الف .بیان صریح رو ش ها و طرقی که با استفاده از آنها می توان رفتار دانش اموز را تغییر داد

ب. هدفی که با توجه به اوضاع و احوال موجود در جامعه اتخاذ می شود

ج. نقطه و موقعیتی که می خواهیم بدان برسیک که هم جنبه عملی دارد و هم جنبه ایده آلی

د. شرح رفتاری که می خواهیم دانش آموزان پیش از انکه شایستگی آنان را تائید کنیم از خود نشان دهند .

29- در مدل ارتباطی ( لس ول ) عبارت با ( چه تاثیری ) به کدامیک از موارد زیر اشاره دارد ؟

الف . معلم        ب. امتحان       ج. متن درس       د. روش

30- اکثر معلمان هدف اصلی از دادن تکلیف را در کلاس چه می دانند؟

الف . تمرین مهارت های یاد گرفته شده

ب . پرورش حس مسئولیت و اعتماد به نفس

ج. گسترش روابط متقابل والدین و فرزند در امر یادگیری

د. آگاه ساختن والدین از آنچه که در کلاس درس می گذرد

31- اداره یک شرکت یا یک سازمان در زمره کدامیک ا انواع مشکل نام برده در زیر قرار می گیرد ؟

الف . مسایل نظری            ب. مسایل عملی    ج. مسایل شخصی   د. مسایل اجتماعی

32- به نظر ( اسمیت ) کار اصلی مدرسه کدام است؟

الف . رشد قوه قضاوت و تفکر                   ب. علاقمند ساختن شاگرد به مدرسه

ج. فراهم کردن زمینه پیشرفت تحصیلی   د. آماده سازی درجات رقابت دانش آموزان

33-  این عبارت از کیست ؟( مردم روی زمین از فکر کردن بیشتر از چیز های دیگر چون انهدام  یا مرگ می ترسند ) .

الف . دیوئی              ب. برتراندراسل    ج. هاچینز                د. ادیسون

34- در کدامیک از انواع تفکر در زیر ، فرد هیچگونه کنترلی بر آن ندارد؟

الف . تداعی آزاد      ب. خیالبافی           ج. تفکر خلاق            د. تفکر عملی

35- صاحبنظران در بررسی و مطالعه ساخت  تفکر وفعالیت های ذهنی به تحلیل کدام جنبه های زیر اقدام می کنند؟

الف . احساس                                                         ب. احساس و حافظه        ج. احساس ، حافظه و تخیل                      د. احساس ، حافظه ، تخیل ، هوش

36- کدان تیپ از معلمان زیر شیفته رشته های علمی بوده و سعی آنان بر این است که روز به روز دایره علم و دانش خود را افزایش دهند ؟

الف . درس نگر فلسفی  ب. درس نگر علمی                                                        ج. فراگیر نگر فردی              د فراگیر نگر جمعی

37- برخی از اندیشمندان کدامیک از ملاک های شایستگی معلم را از هر ملاک دیگری مهم تر دانسته اند ؟

الف. توانائی جذب دانش آموزان                                                                     ب. توانائی اداره کلاس و هدایت دانش آموزان     

ج. توانائی ایجاد یادگیری در دانش آموزان                                                           د. فراهم کردن زندگی شاد و سعادتمند برای دانش اموزان

38- کدام نوع از ارزشیابی در زیر زمانی که هنوز یادگیری در حال شکل گرفتن است اجرا می گردد ؟

الف . ارزشیابی تشخیصی             ب. ارزشیابی تکوینی                                         ج. ارزشیابی پایانی                     د. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

39- بزرگ ترین عیب ارزشیابی پایانی کدام است ؟

الف . مستمر بودن ان             ب. عدم تعیین مشکلات یادگیری شاگردان

ج . عدم رفع مشکلات یادگیری شاگردان                    د. مقطعی بودن آن

40- کدام مورد زیر درباره آزمون انشائی درست است ؟

الف . تهیه آن وقت زیاد می خواهد       ب. بسیاری از افراد می توانند آنرا تصحیح کنند

ج. نمونه کامل مطالب تدریس شده را عرضه می دارد     د. از دانش آموزان امکان حدس را می گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس روش ها فنون تدریس رشته علوم تربیتی

1-  کدام گزینه مبین تعریف یادگیری از دیدگاه مکتب گشتالت است ؟

الف. تغییر در رفتارهای قابل مشاهده و اندازه گیری      ب. تغییر در بینش های گذشته

ج. کسب اطلاعات ، معلومات یا مهارتهای خاص                                                     د. انتقال مفاهیم علمی از فردی به فرد دیگر

2- کاربرد کدامیک از موارد زیر ، مبین تفاوت مفهوم یادگیری و عملکرد می باشد ؟

الف . مفهوم فرایند ب. مفهوم تجربه  ج. مفهوم رفتار بالقوه        د. مفهوم نسبتا پایدار

3-کدام قانون زیر را  نمی توان به قوانین یادگیری مربوط به ثراندایک دانست ؟

الف . قانون اثر    ب. قانون امادگی           ج. قانون مجاورت      د. قانون تمرین 

4- مطلاعه فرایند یادگیری نشان می دهد که کدام مورد زیر ، روند یادگیری را بهتر و فهم مطالب را آسان تر می سازد ؟

الف .حرکت از جزبه کل            ب. حرکت از کل به کل

ج. حرکت از جز به جز                  د. حرکت از کل به جز

5- خارج کردن یک محرک ناخوشایند از موقعیت به منظور افزایش رفتار مطلوب را چه می داند ؟

الف . تقویت منفی            ب. تقویت مثبت    ج. تعمیم       د. تقویت کننده ثانویه

6- ثراندیک ، مشخص ترین یادگیری در انسان و حیوان راکدامیک از موارد زیر  می داند؟

الف . بینش و بصیرت ب. کوشش و خطا  ج. درک روابط میان کل و جز د. ساخت های شناختی

7- در تحلیل فرستنده پیام کدام متغیر نقش موثری در فرایند ارتباط ندارد ؟

الف . تسلط بر محتوا      ب. نگرش هاج. مهارت در علامت گذاری        د. شناخت رسانه

8-براساس کدام قانون زیر به معلمان توصیه می شود که در امر ندریس از مثال های گوناگون و متفاوت استفاده کنند؟

الف . اثر      ب. آمادگی              ج. تمرین              د. تقویت

9- برونر در فعالیت های آموزشی کدام عامل زیر را مورد تاکید قرار نمی دهد؟

الف . محصول یادگیری                        ب. شهود                    ج. ساخت یادگیری                   د. انگیزش درونی

10- کدام نوع یادگیری از بنیانی ترین انواع یادگیری به شمار می رود ؟

الف. یادگیری از طریق مجاورت               ب. یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک

ج. یادگیری از طریق شناخت                             د.یادگیری از طریق شرطی شدن فعال

11-مطلاعه فلسفه تعلیم و تربیت جزء کدان نوع از تحقیقات عملی در زمینه تئوری تدریس هماهنگ محسوب می شود؟

الف .توصیفی             ب. معیاری            ج. تجویزی                   د. تجربی تحلیلی

12- قسمت اعظم زبان اموزی از کدام یک از طرق زیر تحصیل می شود؟

الف .تقلید و سرمشق                  ب. تفکیک پاسخ                   ج. شکل دادن              د. زنجیره کردن

13- کدام روش زیر در تقلیل رفتار نامطلوب بر خلاف تنبیه دارای عوارض جانبی نامطلوب نیست ؟

الف . جریمه کردن         ب. اشباع                ج. محروم کردن                  د.تقویت رفتار های مغایر

14-یکی از مهمترین مراحل یادگیری مشاهده ای از نظر باندورا کدام است ؟

الف . توجه به رفتار های الگو                ب. بازآفرینی        ج.انگیزشی         د. به یادسپاری رفتار های مشاهده شده

15- در تعین هدف های آموزشی کدامیک از موارد زیر نقش تعیین کننده و حاکم بر آن منابعع سه گانه تعیین هدفها را دارد؟

الف . فلسفه و ارزش های حاکم بر جامعه           ب. دیدگاه های متخصصان و صاحبنظران

ج. روانشناسی پرورشی                   د. فلسفه اموزش و پرورش

16- مفاهیمی که شاگرد از یک قطعه شعر با توجه به ساخت ذهنی خود استنباط می کند در کدامیک از سطوح یا گیری زیر جای می گیرد ؟

الف . ترجمه        ب. تفسیر                   ج. برون یابی       د. دانش

17- شاخه ای از دانش امروز بشر تحت عنوان حرکت شناسی فعالیت اصلی خود را به کدام مورد زیر اختصاص داده است ؟

الف . ارتباط غیر کلامی                     ب. ارتباط رسمی             ج. ارتباط ارادی          د. ارتباط فردی

18- بازخورد مهمترین ملاک تشخیص کدام مورد زیر می باشد ؟

الف  . منبع پیام            ب . گیرنده پیام                ج. پیام                      د. عنصر تاثیر

19- طبق آنچه در کتاب مطرح شده است یکی از نکات بسیار مهم در جریان یادگیری وجود کدام می باشد؟

الف . پردازش داده ها        ب. انگیزش                ج. انتقال اطلاعات             د. هدایت عملکرد دانش اموزان

20 اساسی ترین عامل برای ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق هدف های اموزشی کدام است؟

الف . شاگرد       ب. مدیر                ج. معلم             د. اولیا دانش آموزان

21- روانشناسان تربیتی کدام مورد زیر را محور تعیین هدف های اموزشی می دانند ؟

الف . کودک ونیاز های او           ب. تجزیه و تحلیل مشکلات اجتماعی

ج. فلسفه آموزش و پرورش                    د. نگرش های سیاسی اجتماعی

22- در کدام سطح یادگیری در حیطه شناختی فرد می تواند به نظریاتی خلاق و بدیع دست یابد ؟

الف . فهمیدن                     ب. تحلیل              . ترکیب                 د. قضاوت

23- بالاترین سطح یادگیری در حیطه روانی حرکتی کدام است ؟

الف . عادی شدن عمل                    ب. هماهنگی حرکات ج. اجرای عمل بدون کمک      د. دقت در عمل

24- پر ارزش ترین واحدی که رد تجزیته و تحلیل محتوا باید مد نظر قرار گیرد کدام است ؟

الف . کلمه ها           ب. نماد ها     ج. مضون ها                    د. شخصیت های مطرح شده

25- کدامیک در ردیف تصاویر آموزشی نور تاب متحرک به شمار می رود ؟

الف .فیلم استریپ         ب. فیلم 8 میلیمتری                     د. اسلاید               د. طلق شفاف

26. غرض اصلی از کدام الگوی فعالیت مدارس پرورش نیروهای مجرد ذهنی می باشد ؟

الف .تحصیل لز راه حفظ و تکرار      ب. تحصیل به عنوان نوعی کار آموزی

ج. تحصیل به عنوان نوعی پرورش فکری و ذهنی                      د. تحصیل از طریق حل مساله

27- در کدامیک از انواع الگوهای فعالیت مدرسه ای به انگیزش درونی یادگیرنده اهمیت زیادی داده می شود ؟

الف . تحصیل از راه حفظ و تکرار         ب. تحصیل از طریق حل مساله ج. تحصیل به عنوان نوعی کار اموزی

د. تحصیل به عنوان نوعی پرورش فکری و ذهنی

28- دومین مرحله از فرایند تدریس در الگو عمومی تدریس کدام است ؟

الف .تعیین هدف های تدریس  ب. تعیین رفتار ورودی  ج. تعیین شیوه ها  و وسایل تدریس  د. ارزشیابی عملکرد 

29- در الگوی تدریس از نوع حل مساله مهم ترین مرحله کدام است ؟

الف. طرح مساله        ب. ساختن فرضیه           ج. جمع آوری اطلاعات   د. نتیجه گیری تعمیم و کاربرد

30- کدام روش زیر برای به خاطر سپردن اصول ، قواعد و قوانین در علوم مختلف روش مناسبی است ؟

الف . حفظ و تکرار    ب. سخنرانی               ج. پرسش و پاسخ د. بحث گروهی

31- مهمترین حسن کدام روش به کارگیری اشیا حقیقی و واقعی در اموزش است ؟

 الف . ایفای نقش                      ب. نمایشی              ج. پرسش و پاسخ      د . بحث گروهی

32- کدام نوع گردش علمی ممکن است در دوره های راهنمایی و دبیرستان درروند برنامه های مدرسه اخلال ایجاد کند ؟

الف .گردش علمی هفتگی                       ب. گردش علمی ماهانه       ج. گردش علمی روزانه             د. گردش علمی یک یا دو ساعتی

33- روش بحث گروهی برای کلاس هایی با کدام جمعیت قابل اجرا می لاشد ؟

الف . 5 تا 10 نفر                       ب. 10تا 15 نفر  ج. 6  تا 20  نفر                     د. 15تا 25  نفر

34- در آموزش عقب ماندگان ذهنی ناسازگاران اجتماعی و کند اموزان کدام روش اموزشی زیر مناسب است ؟

الف . روش بحث گروهی             ب. آموزش برنامه ای  ج. آموزش از طریق حل مساله         د. روش پرسش و پاسخ

35- اساس کدام روش بر اصول یادگیری اکتشافی استوار است ؟

الف . روش آزمایشی           ب. روش پرسش و پاسخ                ج. روش بحث گروهی             د. روش نمایشی

36- معیار قابل قبول در طرح کلر کدام است ؟

الف . 80 الی 90                     ب. 70 تا 80                 ج. 60 تا 70        د. 50 تا 60

37- کدام روش در واقع نوعی اماده کردن فراگیر برای زندگی است ؟

الف . آموزش انفرادی تجویز شده                      ب. آموزش به وسیله کامپیوتر 

ج. روش مساله ای                 د. آموزش انفرادی هدایت شده

38- عبارت درست کدام است ؟

الف . مفهوم اندازه گیری از مفهوم آزمون محدودتر است

ب. مفهوم آزمون از مفهوم اندازه گیری محدود تر است

ج. مفهوم امتحان از مفهوم آزمون محدود تر است

د. مفهوم اندازه گیری از مفهوم امتحان محدودتر است

39- بر اساس کدام نوع ارزشیابی می توان شاگردان را بر اساس استعداد ، علایق و توانایی های علمی به گروههای  مختلف تقسیم کرد ؟

الف . تشخیصی           ب. تکوینی            ج. پایانی           د. تراکمی

40- آزمون های ورودی دانشگاهمعمولا از نوع کدام ارزشیابی می باشد ؟

الف . ملاکی       ب. معیاری             ج. هنجاری           د. تکوینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوالات در س مقدمات برنامه ریزی آموزش و درسی

1-  کدامیک از موارد زیر در مورد برنامه صحیح است ؟

الف . برنامه ریزی حاصل فرایند برنامه است

ب. سندی غیر رسمی است

ج. توسعه را در زمان حال مشخص می کند

د. مرجعی برای انجام دادن کارهاست

2- هسته مرکزی برنامه های آموزش و پرورش چیست ؟

الف . بودجه       ب. دانش آموزان      ج. کتاب درسی        د. برنامه های درسی

3-کدامیک از نظریه های زیر مربوط به طرفداران اموزش و پرورش پیشرفته است ؟

الف . نظریه ای که بر مواد و موضوع های درسی تاکید می کند

ب.نظریه ای که بر برنامه های درسی تابعی تاکید می کند

ج. نظریه ای که برنامه ریزی درسی را به صورت یک نظام در نظر می گیرد

د. نظریه ای که به علایق فرد توجه دارد

4- کدامیک از موارد زیر توسط معلمان مسئول صورت می گیرد ؟

الف . طراحی حیطه برنامه ها     ب. طراحی حیطه برنامه های درسی

ج.ارزشیابی برنامه های درسی             د. انتخاب روش های آموزشی

5- کدامیک از موارد زیر از اطلاعات کیفی درباره یادگیرندگان می باشد؟

الف .فرایند یادگیری ، نظریه ها و قوانین یادگیری         ب. نرخ ازدیاد جمعیت

ج. توزیع دانش آموزان در مدارس             د. افت تحصیلی و ترک تحصیل کرده ها

6- فلسفه اموزش و پرورش چه نقشی در تعیین اولویت های اموزشی و انتخاب ان چیز هایی که باید آموخته شوند دارد ؟

الف .مجری           ب. هماهنگ کننده                  ج. تعیین کننده         د. ارزیابی کننده

7- مطالعه کلی ارزش ها شامل کدامیک از موارد زیر است ؟

الف . اخلاق زیبا شناسی       ب. متافیزیک و آموزش و پرورش    ج. معرفت شناسی                 د. منطق و فلسفه

8- برای این کهددانش اوزان بتوانند در استدلال های خود نتیجه قطعی و مطلوب بگیرند به کدامیک از موارد زیر باید توجه داشته باشند ؟

الف . فلسفه     ب. اخلاق              ج.  متافیزیک       د. منطق

9- جمله (( معلم نباید دانش آموز را در سازگاری با جامعه یاری دهد )) مربوط به کدامیک از مکاتب فلسفی زیر است ؟

الف .ایده آلیسم      ب. رئالیسم           ج. پراگماتیسم              د. عقلیون

10- روشن ترین و دقیق ترین اهداف کدامند ؟

الف .هدف های کلی         ب. هدف های آرمانی       ج. هدف های دوره های رسمی       ج. هدف های درسی

11- شرایط لازم برای پیاده کردن یک برنامه شامل فعالیت هایی نظیر : تهیه واحد های درسی جزء پیش بینی وسایل فیزیکی و... می باشد ؟

الف . تربیت و اماده کردن گروه معلمان                                   ب. تربیت مدیران ماهر

ج. تعیین اهداف                                                         د. تعیین روش تدریس    

12- کدامیک از طرح های زیر با سایر طرح های اختلاف زیادی داشته و مبتنی بر سه نظریه می باشد ؟

الف. طرح هایی که برشایستگی های ویژه تاکید می کنند

ب . طرح هایی که بر فعالیت ها و مسائل اجتماعی تاکید می کنند

ج. طرح هایی که بر نیاز ها و علاقه های فردی تاکید می کنند

د. طرح هایی که بر موضوع های درسی تاکید می کنند

13-آنچه بیشتر جنبه (( تربیتی )) طرح برنامه مبتنی بر موضوع های درسی را مشخص می کند چیست ؟

الف . هدف ها       ب. روش ها       ج. دیسیپلین ها      د. موضوع ها

14- در موضوع هایی که بیشتر شامل قوانین و اصول است محتوا را باید با چه ترتیبی عرضه کرد ؟

الف . آسان بر مشکل       ب. یادگیری پیش نیاز ها           ج. از کل به جز      د. ترتیب زمانی

15- روابط افقی حوزه ها و محتوای برنامه درسی با یکدیگر بیانگر کدامیک از موارد زیر است ؟

الف .توالی            ب. یگانگی           ج. مداومت          د. تراکم

16- اولین و مهم ترین مرجعهی که در برنامه ریزی و طراحی آموزشی به طور موثر شرکت می کند کدامیک از مواردزیر است ؟

الف .معلم              ب. دانش اموز                    ج. طراحی آموزشی            د. مشاوران برنامه ریزی درسی

17- طرح هایی که به وسیله گروه های آموزشی یا با مشارکت چند معلم و افراد مطلع تهیه و توصیه می شوند چه نامیده می شوند ؟

الف .آموزشی که در راهنماهای برنامه تحصیلی موجود هستند

ب. راهنماهای رسمی ویژه آموزش

ج. نوشته شده غیر رسمی

د. درس روزانه

18- هدف اساسی ارزشیابی چیست ؟

الف . تعیین ارزش یک چیز          ب. اندازه گیری نتایج فعالیت های یادگیری

ج. تعیین میزان تحقق هدف های آموزش و پرورش   د. ایجاد تغییرات مطلوب در الگوهای رفتاری داشن اموزان

19- از نظر تایلر (( اساس  تنظیم فعالیت های یادگیری )) کدامیک از موارد زیر است ؟

الف . بعد رفتاری هدف هاو بعد محتوای هدف ها           ب. نیاز های یادگیرندگان

ج. نیاز های جامعه و فرایند یادگیری                 د. معرفت سازمان یافته و دانش روز

20- به طور سنتی بیشترین توجه در ارزشیابی رسمی معطوف به چیست ؟

الف . شرایط پیشین  ب. تبادل          ج. بازده                         د. دادو ستد

21- چرا  ارزشیابی از هدف ها ، مشکل ترین قسمت ارزشیابی است ؟

الف .زیرا آخرین مرحله ازشیابی است

ب. زیرا در تعیین هدف ها دو موضوع اساسی (( قابل وصول بودن )) و (( مطلوبیت )) مطرح است

ج. چون نیروهای متخصص که این ارزشیابی را انجام می دهند بسیار کم است

د. چون نیاز به ابزار های دقیق و کامل دارد

22- کدامیک از موارد زیر از اطلاعات مهم مورد نیاز درباره یادگیرندگان برای ارزشیابی آموزشی نمی باشد ؟

الف .  اطلاعات درباره شایستگی های یادگیرندگان

ب. اطلاعات درباره ماهیت و ویژگی انگیزش یادگیرنده

ج. نشانه های عینی درباره ماهیت جامعه کلاس درس

د. اطلاعان درباره آمار یادگیرندگان

23- تفاوت دیسیپلین های ضعیف و قوی د رچیست ؟

الف . نظری یا عملی بودن  آنها

ب. وابستگی به علوم پایه یا انسانی بودن انها

ج. نتیجه ارزشیابی آنها

د.میزان و درجه تطابق آنها با سه ملاک ( ساده سازی ، هماهنگی ، پویایی )

24- رمز یادگیری انسان در چیست؟

الف .تعمیم          ب. تلاش                   ج . هوش              د. استعداد

25-عقلیون از پیروان کدام مکتب میباشند؟

الف. ایده الیسم            ب. رئالیسم                  ج.پراگماتیسم                    د. اگزیستانسیالیسم

26- امروز (( فن بیان کشیدن معرفت از فرد از طریق سوال و جواب )) چه روش تدریسی نامیده می شود ؟

الف .سقراطی             ب. سخنرانی          ج. بحث گروهی                د. همیاری

27 کدامیک از موارد زیر از اطلاعات مورد نیاز درباره دانش و معرفت نمی باشد ؟

الف .اطلاعات درباره اصول اساسی معرفت مورد نظر                 ب. اطلاعات درباره روشهای تنظیم معرفت  

ج. اطلاعات درباره اهداف معرفت مورد نظر                  د. اطلاعات درباره ملاک بررسی وانتخاب کتاب های درسی

28- اگر تعداد دانش آموزان  ثبت نام  کننده 255 نفر باشد پیش بینی ثبت نتم کنندگان برای پنج سال با ده درصد واریانس ، حداقل واریانس برابر است با .............

الف . 229            ب. 212                 ج. 208                        د.  230

29- با توجه به جدول رو به رو تعداد دانش آموزان کلاس دوم سال 65 چقدر می باشد ؟

الف . 216                   ب. 227                          ج. 231                     د. 240

سال

کلاس

میانگین

1364

1365

1

3076/0

257

255

2

8981/0

204

؟

   

30- اگر جمعیت دانش اموزی شهری در سال 1383 ، 3024858 نفر و رشد جمعیت برابر 86/1 درصد باشد جمعیت دانش اموزی آن شهر در سال 1386 چند نفر خواهد بود ؟

الف . 3196804                   ب. 3100437                       ج. 3025619                 د . 3005748    

 

 

 

 

 

 

             

سئوالات درس مقدمات  برنامه ریزی آموزشی و درسی

1-  کدالنیک از گزینه های ذیل درست است ؟

الف . امروزه برنامه ریزی توسعه آموزش و پرورش در کشور های در حال توسعه بهبود یافته است

ب. امروزه دگرگونی های اساسی در اموزش و پرورش از گسترش کیفی قابل ملاحظه ای برخوردار است

ج. امروزه علی رغم گسترش علو و علم آموزی تحصیلات آموزشگاهی کمتر به عنوان ملاک استخدام  مطرح است

د. امروزه رابطه میان اموزش و پرورش و رشد اقتصادی روشن و مشخص گردیده است

2- اینکه تعداد کثیری از فارغ  التحصیلان و ترک تحصیل کنندگان نمی توانند مشاغل مناسبی به دست آورند به کدامیک از موارد زیر مربوط است ؟

الف .عدم کارایی درونی نظام اموزش و پرورش             ب. عدم کارایی خارجی نظام آموزش و پرورش

ج. عدم افزایش نرخ هزینه های آموزش و پرورش         د. عدم هماهنگی رشد کمی آموزش با فارغ التحصیلان

3- طبق آنچه که در کتاب مطرح شده است دروسی که نه عقلانی و نظری و نه علمی هستند تحت چه عنوانی مطرح می گردند ؟

الف .  دروسی برای کسب شایستگی های فردی                ب. دروسی برا کسب حرفه و شغل مناسب

ج.  دروسی برای رشد و جهت گیری  شخصی                     د. دروسی مثل حقوق ، طب و الهیات

4 کدامیک از گزینه های ذیل درست است ؟

الف . اکثر دانشمندان و مهندسان متفکر برنامه درسی  را محدود به دروس علمی و ریاضی می کنند

ب. اکروزه نظر اکثر صاحبنظران بر آن است که هنر های فرهنگی اولویت اول در برنامه درسی هستند

ج. امروزه د رتعیین و انتخاب مواد و موضوعات درسی بحث هزینه ها و مسائل مالی در حاشیه مطرح می شود

د. در جریان تصمیم گیری درباره آنچه باید اموخته شود نحوه تدریس برنامه درسی باید در نظر گرفته شود

5- کدامیک از گزینه های ذیل درست است؟

الف . خود برنامه درسی یک نظام محسوب می شود

ب. برنامه درسی از افراد تشکیل می شود

ج. برنامه درسی را می توان یک برونداد فرض کرد

د. برنامه درسی را می توان به عنوان درونداد فرض کرد

6- مقصود اصلی برنامه ریزی چیست ؟

الف . رسیدن به هدف ها                 ب. افزایش برونداد ها

ج. تجزیه و تحلیل فرایند ها                       د. تعیین یک نظام عقلانی

7- برای تخصیص منابع در برنامه ریزی به صورت اثر بخش استفاده از کدامیک از روش های ذیل توصیه گردیده اس ؟

الف . نظریه تصمیم گیری آما کلاسیک                 ب. روش هزینه اثر بخشی

ج. روش برنامه ریزی خطی                         د. روش پیش بینی و شبیه سازی

8- هر یک از ........................... شامل مجموعه فرصت های یادکیری است که برای رسیدن به یک هدف کلی و خرده اهداف آن پیش بینی و طرح ریزی شده است؟

الف . بروندادهای برنامه ریزی درسی                          ب. گردش کارهای فرایندهای برنامه ریزی

ج. حیطه های برنامه درسی                           د. زنجیره های تربیتی برنامه درسی

9- (( برنامه ریزی درسی برای تعلیمات کودکستانی )) معمولا جزء کدامیک از انواع برنامه ریزی از حیث دامنه عمل محسوب می شود ؟

الف . برنامه ریزی در سطح ملی                     ب. برنامه ریزی در سطح محلی

ب. برنامه ریزی ویژه برای حیطه ای معین                         د. برنامه ریزی جامع و کلی

10 بازده نهایی برنامه ریزی  چیست ؟

الف .تغییرات پیش بینی شده در رفتار           ب. تعیین موقعیت های تدریس و یادکیری

ج. ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی                                    د. تغییر نگرش ها و گرایش های شاگردان

11- کدامیک از مواردذیل از جمله منابع اصلی برنامه ریزی درسی محسوب می گردد ؟

الف . نظر مشورتی افراد مطلع                      ب. منابع و وسایل مورد لزوم

ج. قوانین و مقررات مدارس                               ج. معرفت سازمان یافته

12- کدام گزینه یکی از ویژگی های (( الگوهای بسته پیش بینی )) را بیان می کند ؟

الف . این الگوها دارای مبنا ی آماری پیچیده  هستند

ب. این الگوها فاقد عوامل عناصر احتمالاتی هستند

ج. این الگوها دامنه انعطاف متغیرات نامحدود است

متغیر ها در این الگوها از پیش معلوم شده نمیباشد

13- کدامیک از گزینه های زیردر خصوص الگو هکتور کرا درست بیان شده است؟

الف . روش پیش بینی در الگوی هکتور کرا معین نشده است

ب.در این الگو شانس انتخاب از میان شقوق مختلف وجود ندارد  

ج. کرا علاقه مند به بحث درباره  روند یادگیری در نظام آموزشی نیست

د. الگوی کرا آگاهی لازم را درباره خود فرایند نظام آموزشی نم دهد

14- کدام گزینه درست است؟

الف . تعریف نیاز ها به طور کلی مشکل است

ب. انچه کمترمتاثر از ذات تعبیر و تفسیر نیاز هاست

ج. نیاز ها به وسیله افراد کمتر احساس می شوند

د. نیاز ها بیشتر فردی و کمتر به اجتماع مرتبط هستند

15- د رخصوص مفهوم یادگیری کدام عبارت درست بیان شده است ؟

الف . یادگیری  به طور کلی یک مساله تقریبا غیر شخصی است

ب. یادگیری تغییرات کم و بیش پایداری است که با تجربه ارتباط کمی دارد

ج. یادگیری به میزان آزاد بودن یادگیرنده از ترس بستگی دارد

د. یادگیری یک نوع تغییر در رفتار بالفعل فرد و کمتر پایدار است

16- میلنر در تحقیقی که انجام داد به کدامیک از نتایج ذیل دست یافت ؟

الف . در آزمونی آمادکی خواندن اکثر کودکان طبقه اجتماعی پایین نمرات بالایی داشتند

ب. ناکامی در مودکانی که به طبقه اجتماعی بالا تعلق داشتند به میزان زیادی بالا بود

ج. کودکان طبقه اجتماعی پایین در آزمون آمادگی خواندن نمرات کمتری کسب کردند

د. اولین ناکامی کودکان متعلق به خانواده های طبقه اجتماعی پایین در نقصان هوش کلامی ایشان است

17-به نظر جامعه شناسان اموزش و پرورش یک وسیله ......................است؟

الف . نظارت اجتماعی                      ب. تغییر در معرفت ها

ج. ایجاد نگرش های مثبت                            د. آماده سازی برای یادگیری

18- مطلاعه کل ارزش ها که ارزش شناسی نامیده می شود شامل کدامیک از موارد ذی است ؟

الف . متافیزیک و ماوراءالطبیعه                                 ب . اخلاق و زیبایی شناسی

ج. معرفت شناسی و اخلاق                                    ج. قیاس و استدلال استقرایی

19-  کدامیک از گزینه های زیر در خصوص مکتب ایده الیسم درست بیان شده است ؟

الف . برای ایده الیست ها ارزش مطلق ولی قابل تغییر است

ب. تنها فهم انسان از ارزش هاست که قابل تغییر است

ج. ارزش ها نسبی ولی غیر قابل تغییر محسوب می شوند

د. ارز شهای مطلوب اجتماعی را نمی توان از طریق یادگیری اجتماعی آموخت

20- فلسفه رئالیسم از زمان کدامیک از صاحب نظران ذیل آغاز شده است  ؟

الف. سقراط                              ب. افلاطون                           ج . ارسطو                  . اسپنسر

21- کدام عبارت در خصوص ویژگی های یک معلم رئالیست صحیح است؟

الف . رابطه معلم و شاگردان باید رابطع ای متشخص باشد

ب. معلم نباید محیط یادگیری شاگردان را مرتبا کنترل کند

ج. معلم رئالیست باید ضرورت معرفت عقلانی را از نظر دور بدارد

د. تنها معلم است که تصمیم می گیرد شاگرد چه چیزی را باید یاد بگیرد

22- از دید رئالی