تاريخ : یکشنبه ۱۱ آذر۱۳۸۶

نمونه سئوالات درس اصول برنامه ریزی درسی

1-عناصر اصلی مفهوم برنامه ریزی چه می باشد ؟

الف . انتخاب هدف ، اجرای هدف ، تخصیص منابع 

ب. انتخاب هدف، انتخاب روش ، ارزشیابی

ج. انتخاب منابع ، انتخاب روش ، ارزشیابی                    

د. سازماندهی ، هدف گذاری ، طراحی

2- اولین گام برای برنامه ریزان چه موردی می باشد ؟

الف . تعیین هدف      ب. پیش بینی مناب    ج. شناخت وضع موجود        د. اجرای آزمایشی

3-با استفاده از کدامیک از موارد زیر به این سوال می توان پاسخ داد؟

( آیا روش ها و وسایل انتخاب شده با هدف ها تناسب دارد ؟)

الف. ارزشیابی          ب. مطالعه     ج. اجرای آزمایشی       د. بررسی نظر کارشناسان

4- برنامه ریزی نیروی انسانی به طور مستقیم به کدامیک از موارد زیر مربوط می شود ؟

الف . طرح ریزی آموزش و پرورش                  ب. برنامه ریزی سیاسی

ج. برنامه ریزی فرهنگی                                د. برنامه ریزی اقتصادی

5- گزینه مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . برای پرورش افراد مطلوب باید یک نظام اموزشی کارآمد وجود داشته باشد

ب. آموزشی که توسط موسسات خصوصی ارائه می شود در جهارچوب برنامه ریزی قرار نمی گیرد

ج. با آگاهی از اهداف آرمانی می توانیم یک نظام آموزشی کار آمد داشته باشیم

د. هدف برنامه ریزی آموزشی رشد و توسعه اموزش عالی برای بهبود زندگی انسان است

6- در کدام سطح از برنامه ریزی هدف های اموزشی در ارتباط با نیاز های دیگر تعیین می شود ؟

الف . سطح کلان    ب. سطح فراسوی کلان    ج. سطح خرد              د. سطح پیشرفته

7- گزینه نامناسب را انتخاب کنید ؟

الف . مدت زمانی که طی آن نیمی از اطلاعات موجود تغییر می کند نیم عمر اطلاعات می باشد

ب. شناخت مسئله ، طرح و حل آن یکی از اساسی ترین قابلیت های ذهنی انسان می بشاد

ج. پاسخگویی به مسائل اجتماعی ملاک تصمیم گیری در منطق گرایی علمی نمی باشد

د. برنامه درسی بر اساس  دیدگاه رشد و توسعه فرایندهای ذهنی ، محتوا را محور آموزش قرار می دهد

 

8- به نظر هاچینز کدامیک از مواردزیر باید کانون توجه اموزش و پرورش قرار گیرد ؟

الف. فرایند های علمی                               ب. موضوعات تخیلی و هنری                       ج. ایده نویسندگان بزرگ                              د. نیاز های اجتماعی

9-گزینه مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . در طراحی برنامه درسی دانش اموز محور اموزش به صورت جمعی ارائه می شود

ب. در طراحی برنامه درسی موضوع محور یادگیری امری مکانیکی است

ج. در طراحی برنامه درسی جامعه مجور به ویژگی ها و نیاز های یادگیرنده توجه می شود

د. نگرش های مختلف در برنامه ریزی درسی عناصر تشکیل دهنده آن را یکسان می دانند

10- کدامیک از گزینه های زیر منابع اساسی تعیین هدف های برنامه درسی را معرفی می کند

الف . نظام ارزشی ، نظام سیاسی ، یادگیری ، یادگیرنده، نظام دینی

ب. نظام اخلاقی ، نظام ارزشی یادگیری ، یادگیرنده دانش

ج. نظام ارزشی ، یادگیرنده ،  یادگیری ، جامعه ، دانش

د. نظام سیاسی ، نظام ارزشی ، دانش ، یادگیری ، یادگیرنده

11- فلسفه پیشرفت گرایی چه هدفی را برای برنامه درسی پیشنهاد می کند ؟

الف . توسعه زندگی اجتماعی                          ب.بازسازی اجتماعی

ج. تربیت عقلانی                                        د. تسلط بر مفاهیم

12- نخستین عنصری که تحت تاثیر دیدگاه یادگیری برنامه ریز قرار می گیرد چه می باشد ؟

الف . ارزش های برنامه درسی           ب. انتخاب روش ها

ج. مواد اموزشی                        د. هدف برنامه درسی

13- گزینه مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . فلسفه معاصر بر ارائه دروس آکادمیک تاکید می کند

ب. فلسفه سنتی فرایند یادگیری را دانش اموز محور  می داند

ج. در فلسفه معاصر استاندارد هایی  بالا و برتر مورد توجه می باشد

د. بر اساس مفاهیم فلسفه سنتی تعلیم و تربیت مستلزم اقتدار است

14-  گزینه مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . اجزا مختلف به یکدیگر پیوسته و کل را تشکیل می دهند

ب. در نظریه یادگیری محرک پاسخ طرح تدریس با پیش سازمانده اغاز می شود

ج. براساس نظریه میدان ادراکی یادگیری موجب ایجاد ادراک می شود

د. بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی انتظارات اجتماعی یادگیری را محدود می کند

15- گزینه نا مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . یادگیری دارای سه رکن شناخت ، گرایش و عمل است

ب. هدف در دوره های مختلف فقط حدود یادگیری را مشخص می کند

ج. برنامه ریز باید تلاش کند تا انواع هدف ها ی سه گانه یکسان طراحی شوند

د. تفکیک هدف ها به حیطه های سه گادنه جنبه قرار دادی و اعتباری دارد

16-گزینه مناسب را انتخاب کنید ؟

الف . مدرسه محل تحقق هدف های یادگیری است

ب. برنامه درسی گذشته گرا افرادی راکد تربیت می کند

ج. دیدن و شنیدن تاثیر یکسانی در یادگیری دارند

د. هدف های تربیتی بر اساس ضرور تهای اینده انتخاب می شوند

17- گزینه مناسب را در مورد ماهیت محتوا انتخاب کنید

الف . برنامه های درسی منطبق بر ساختار رشته علمی تهیه می شوند

ب. انتخاب محوا بر اساس تجارب بزرگسالان موجب یادگیری سطحی می شود

ج. محتوای ارائه شده همان هدف مورد نظر برنامه ریز است

د. تنظیم محتوا صورت نوشتاری فرم مطلوب ارائه محتوا می باشد

18- راهبرد های شخصی دانش آموزان برای غلبه بر موانع یادگیری چه می باشند ؟

الف . برنامه درسی پنهان             ب. حل مساله          ج. خلاقیت             د. انگیزه

19- ارزشیابی در کدام مرحله برنامه  در سی انجام می شود ؟

الف .  انتخاب هدف ها  ب. انتخاب منابع   ج. انتخاب روشها  د. در تمام مراحل

20- کدامیک از گزینه های زیر جزء کارکرد های ارزشیابی نمی باشد ؟

الف .  تجدید نظردر برنامه                      ب. پیش بینی نیاز ها

ج. تشویق کارکنان                               د. تشخیص مشکلات

21- در برنامه ریزی درسی بر اساس رویکرد های تکنیکی بر چه چیزی تاکید می شود ؟

الف . تولید برنامه                   ب. اجرای برنامه

ج. توجه به نیاز ها                   د . یادگیرنده

22- با بیت بر کدامیک از هدف ها تاکید دارد ؟

الف . هدف های کلی                               ب. هدف های ویژه  

ج. هدف های کلان                                   د. هدف های کیفی

23- بر اساس مدل تابا گزینه مناسب را انتخاب کنید

الف . بهترین مدل برنامه ریزی درسی  از بالا به پایین می باشد

ب. شیوه های ارزشیابی توسط معلم تعیین می شود

ج. معلمان صلاحیت کارشناسی برا ی برنامه ریزی را ندارند

د . برنامه ریزان باید در اجرای برنامه مشارکت کنند

24- کدامیک از گزینه های زیر شامل اهداف اعتقادی در آموزش و پرورش می شود ؟

الف. پرورش روحیه پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان

ب‌.    پرورش احساس کرامت اخلاقی و استقلال شخصیت

ج. شناخت اسرار جهان آفرینش و قوانی طبیعت

د. شناخت فرهنگ و اداب مطلوب جامع اسلامی

25-انتظارات عمومی از اموزش و مدرسه را با چه روشبی می توان به دست آورد ؟

الف. ارزیابی نظام آموزش و پرورش                  ب. بررسی بیانیه ها و مصاحبه ها

ج. بررسی های اماری                               د. تماس مستقیم با مردم

26- بر اساس نظریه اریکسون (( سازندگی در باره احساس حقارت )) ویژه کدام سن می باشد ؟

الف . نوجوانی             ب. کودکی اول             ج. سن دبستان               د. جوانی

27-   ویژگی مرحله تفکر انتزاعی چه می باشد ؟

الف. پیش بینی آینده                                         ب. یادگیری زبان

ج.بررسی فرضیه ها                                           د. شناخت خود

28- ریشه ارزش های بنیادی در چه چیزی بنا شده است ؟

الف . فلسفه تعلیم و تربیت                                 ب. آداب و رسوم

ج. وضعیت اقتصادی                                        د. ایدئولوژی حاکم

29- پرورش تفکر انتقادی چه نوع هدفی می باشد ؟

الف . مقطعی         ب. اساسی             ج.  جزئی                          د. رفتاری

30- گزینه نامناسب را انتخاب کنید ؟

الف . سودمندی تحت تاثیر دیدگاه فلسفی برنامه ریزی قرار می گیرد .

ب. به نظر طرفداران طرح مسئله محتوا سودمندی یعنی غلبه بر مشکلات اجتماعی و سیاسی

ج. به نظر طرفداران طرح فراگیر مدار کسب معنا در زندگی نشان دهنده سودمندی محتوا است

د. به نظر طرفداران طرح موضوع محور سودمندی به معنای افزایش دانش نظری است

31- گزینه نا مناسب را در مورد تجارب یادگیری انتخاب کنید ؟

الف . انها باید فرصت لازم را برای تمرین رفتار های متناسب با اهداف فراهم کنند.

ب. به گونه ای طراحی  شوند که دانش اموز از انجام آنها احساس رضایت کند

ج. تجارب یادگیری در بعضی از مواقع به هدف های نامطلوب تربیتی منجر می شوند

د. انها باید به گونه طراحی شوند که شیوه ادراک و تفکر را پرورش دهند

32- ویژگی های اصلی یادگیری معنی دار چیست ؟

الف .    انعطاف پذیری                                     ب. انفعال دانش اموز                 ج. استفاده از مواد چاپی                                    د. مقرون به صرفه بودن

33- ویژگی های اصلی یادگیری معنی دار چیست ؟

الف . سازمان یافتگی ، واضح بودن ، ارتباط با مفاهیم دیگر

ب. سازمان یافتگی ، پیچیده بودن ، ارتباط با مفاهیم دیگر

ج. رضایت بخش بودن ، پیچیده بودن ، سازمان یافتگی

د. قابل درک بودن ، پیچیده بودن ، موثر بودن

34- پیش سازمان دهنده چه نوع مطلبی است ؟

الف .متفاوت با هدف های دیگر                       ب. مطالب جزئی در مورد متن درس

ج. کلی تر و متمایز تر از هدف های یادگیری     د. پیش نیازی برای هدف های یادگیری

35- آموزش کاوشگری چگونه شروع می ش ود ؟

الف . با ارائه پیش سازماندهنده                 ب. با معرفی هدف های مورد نظر

ج. با  ارائه فرضیه ها                              د. با معرفی یک حادثه شگفت انگیز

36- روش مناسب برای انتخاب روش تدریس چه می باشد ؟

الف . استفاده از اصول یادکیری محرک پاسخ               ب. استفاده از اصول یادگیری شناختی

ج. ترکیب اصول نظریه های مختلف                          د. استفاده از تجار ب شخصی

37- اهداف کلی در کدام بخش کتاب  معرفی می شوند ؟

الف . پیشگفتار        ب. مقدمه           ج . ابتدای هر واحد        د. پایان هر واحد

38- هدف از نگارش کتاب کار می باشد ؟

الف . تسلط معلم به مفاهیم درسی                            ب. تکمیل متن کتاب درسی

ج. دستیابی دانش اموز به اهداف                 ج. ارزشیابی از دانش آموز

39- مفاهیم پایه چه نوع مفاهیمی هستند ؟

الف . مفاهیمی که باید همه دانش اموزان آنها را بدانند

ب. مطالبی که 75 در صد دانشس آموزان باید بدانند

ج. مفاهیمی که پنجاه درصد دانش آموزان باید آنها را بدانند

د. مفاهیمی که 25 درصد دانش آموزان باید بدانند

40- مراحل ارزشیابی محتوا به ترتیب چگونه می باشد ؟

الف . آزمایش بر روی گروه های کوچه ، رفع نواقص ، اجرای آزمایش

ب. بررسی وازمایش نمونه به صورت محدود ، اجرای آزمایشی ، رفع نواقص

ج. بررسی و آزمایش نمونه به صورت فردی ، آزمایش بر روی گروه های بزرگ ، اجرای آزمایشی

د. بررسی و آزمایش نمونه به صورت فردی ، آزمایش بر روی گرو ه های  کوچک ، اجرای آزمایشی      

 

نمونه سئوالات درس اصول برنامه ریزی درسی

1-در کدامیک از انواع  برنامه ریزی  آموزش و پرورش به یادگیری و طراحی عناصرو عوامل مختلف مربوط  می شود ؟

الف . طرح ریزی آموزش و پرورش               ب. برنامه ریزی نیروی انسانی

ج. برنامه ریزی آموزشی                            د. برنامه ریزی درسی

2- در کدام سطح از سطوح برنامه ریزی آموزشی در مورد  فرایند یاددهی یادگیری ، فرصت های یادگیری و شرایط موفقیت در دوره تصمیم گیری می شود ؟

1- فراسوی کلان       ب. کلان           ج . خرد                د. همه موارد

3- مجموعه قواعد و ضوابطی که به همه عوامل و عناصر یادگیری منطق و سازمان می دهد و به فعالیت ها یادگیری نظام می بخشد ......................نامیده می شود .

الف . برنامه آموزش                      ب. برنامه درسی                                               ج. برنامه نیروی انسانی                                      د. طرح ریز آموزشی

4- در کدام دیدگاه از برنامه درسی به فرایند ها توجه شده و آنها را محور آموزش و تعلیم و تربیت قرار داده است ؟

الف . دیدگاه منطق گرایی  علمی                              ب. دیدگاه تحقق خود

ج. دیدگاه رشد و توسعه و فرایند های ذهنی و عقلی               د. دیدگاه بازشازی اجتماعی

5- تفاوت بین دیدگاه بازسازی اجتماعی حال نگر و اینده نگر در چیست ؟

الف . تشخیص نیاز ها                          ب. متفاوت بودن منبع اطلاعات

ج. بازسازی اجتماعی                                د. مورد الف . ب

6- کدامیک از دیدگاه های برنامه درسی از انسا ن و فعالیت های ذهنی آن یک برداشت کاملا  فیزیولوژیکی دارد؟

الف . دیدگاه فرایند های ذهنی و عقلی                         ب. تحقق خود

ج. دیدگاه مسئله محور                                          د. مورد الف و ج

7- در کدامیک از دیدگاه های برنامه درسی تاکید بر روی پرورش قوای عقلی و ذهنی بشر دارد؟

 الف . دیدگاه فرایند های ذهنی و عقلی               ب. دیدگاه منطق گرایی علمی

ج. دیدگاه بازسازی اجتماعی                            د. دیدگاه تحقق خود

8- برنامه ریزان درسی بر روی چه موردی باید مطالعه و تفکر بیشتر داشته باشند ؟

الف. برنامه درسی آشکار       ب. برنامه درسی پنهان      ج. محتوای برنامه درسی    د. همه موارد

9- کدام مرحله از مراحل برنامه ریزی به مراحل دیگر جهت می دهند و به آنها وحدت می بخشند؟

الف . شناخت وضع موجود      ب. تعیین هدف      ج. اجرا          د. ارزشیابی

10- تربیت مشاوران دوره راهنمایی در کدامیک از انواع برنامه ریزی در آموزش و پرورش مطرح می شود ؟

الف . طرح ریزی آموزش و پرورش                  ب. برنامه نیروی انسانی

ب. برنامه ریزی اموزشی                              د. برنامه ریزی درسی

11- خود کفایی فردی مربوط به کدامیک از سطوح برنامه ریزی آموزشی می شود ؟

الف . سطح فراسوی کلان    ب. سطح کلان                  ج. سطح خرد      د. سطح متوسط

12-عبارت ((فرایند رشد و کمال از درون آغاز شده و به بیرون منتهی می شود )) زیر بنای فکری کدام دیدگاه است ؟

الف . رشد و توسعه فرایند های ذهنی عقلی                 ب. منطق گرایی علمی

ج. تحقق خود                                                     د. تطابق اجتماعی

13-   وجه اشتراک دو نظریه حال نگر و آینده نگر در دیدگاه تطابق گرایی در چیست ؟

الف . هر دو اجتماع  را منبع اطلاعات برنامه ریزی درسی قرار می دهند

ب. هر دو  معتقدند که تعلیم و تربیت باید برای تطبیق وضعیت موجود اجتماعی سوق داده شود

ج. هر دو معتقدند که باید به نیاز های آرمانی جامعه توجه کرد

د. هر دو معتقدند که نیاز های فرد همانند نیاز های جامعه باید مورد توجه قرار گیرد .

14- در کدام دیدگاه از دیدگاه های زیر بنیان فلسفی ایده الیسم است ؟

الف . پایدار گرایی       ب. ماهیت گرایی           ج. پیشرفت گرایی     د. باز سازی گرایی

 

 

 

15- در کدامیک از انواع برنامه های درسی در فرایند  یادگیری روش حل مسئله مورد نظر است ؟

الف. موضوع محور      ب. دانش آموز محور                   ج. جامعه محور      د. معلم محور

16- اهداف پرورش عقل و تسلط به مفاهیم و اصول ماده درسی به ترتیب جز اهداف کدامیک از دیدگاه فلسفی زیر است ؟

الف . پایدار گرایی پیشرفت گرایی               ب. پیشرفت گرایی بازساز گرایی

ج. پایدار گرایی ماهیت گرایی                    د. پیشرفت گرایی- ماهیت گرایی

17- در میان منابع تعیین هدف ها کدامیک موقعیت بالایی دارند ؟

الف . ماهیت یادگیرنده         ب. ماهیت جامعه  ج. نظام اعتقادی و ارزشی   د. ماهیت دانش

18- در کدامیک از انواع فلسفه های تربیتی اصالت را به موضوعات علمی و میراث فرهنگی می دهد ؟

الف . پایدار گرایی      ب. ماهیت گرایی    ج. پیشرفت گرایی   د. موارد الف . ب

19- در کدام نظریه یادگیری به دست آوردن یک دید کلی اهمیت دارد ؟

الف . پیوند محرک پاسخ   ب. نظریه میدان             ج. نظریه تجربی      د. نظریه شرطی شدن

20- در ارتباط با  انتخاب  محتوا کدام گزینه نادرست است ؟

الف . انتخاب محتوا نباید لزوما با ساختار دانش انطباق داشته باشد

ب. انتخاب محتوا باید لزوما با ساختار دانش انطباق داشته باشد

ج. ساختار منطق دانش یکی از عوامل موثر بر انتخاب محتوا است

د. ساختار منطقی  دانش  یکی از عوامل موثر بر انتخاب محتوا است

21- یادگیری در کدامیک از روش های ارائه محتوا پایدار تر است ؟

الف . فعالیت های خارج از مدرسه                     ب. فعالیت های یادگیری

ج. ارائه مطالب به صورت مکتوب                         د. اتخاب عکس ها و تصاویر زیبا

22- در ارائه مطالب درسب به شکل کل به جز از چه الگوی تدریس استفاده می شود ؟

الف . الگوی کاوشگری ب. الگوی پیش سازمان دهنده   ج. الگوی کسب مفهوم     د. الگوی درون سازی

23- کدامیک از روش های زیر مبتنی بر اصول روانشناسی جدید است ؟

الف . روش باید بین  راهنمایی معلم و آزادی دانش آموزی تعادل برقرار سازد

ب. روش باید فرصت های توسعه فرایند های گوهی را فراهم سازد

ج. روش باید فرصت های تصمیم گیری و قبول مسئولیت را فراهم سازد

د. روش باید از طریق استفاده از مواد عینی فرصت یادگیری فراهم سازد

 

24- کدامیک از روش های زیر مبتنی بر اصول  هدف های دوره ابتدایی است ؟

الف . روش باید فرصت تصمیم گیری و قبول مسئولیت را فراهم سازد

ب. روش باید همه جنبه های رشد بچه را در بر گیرد

ج. روش باید رشد توانایی هدایت خود به وجود اورد

د. روش باید امکان تحقق یادگیری به معنای وسیع را فراهم آورد

25-  کدام کارکرد ارزشیابی در برنامه درسی کاربرد بیشتری دارد؟

الف . تجدید نظر در برنامه درسی               ب. مقایسه کردن

ج. تعیین میزان حصول هدفها                       د. تشخیص

26- کدام گزینه از عوامل موثر در کم کردن فاصله میان برنامه درسی رسمی و پنهان است ؟

الف . قوانین و مقررات مدرسه           ب. روابط میان فردی

ج. آگاهی برنامه ریزان  و معلمان از عوامل موثر غیر آشکار در اموزش

د. رابطه متقابل معلم و دانش آموز

27- مشخص کردن مولفه های برنامه درسی چه نامیده می شود؟

الف . برنامه ریزی درسی   ب. برنامه درسی            ج. طراحی اموزشی     د. مورد الف و ب

28- افرادی که در برنامه ریزی درسی به ذهنیت و ذوقی بودن توجه دارند چه رویکردی را پیش روی خود دارند؟

الف . تکنیکی  ب. تکنیکی علمی            ج.   غیر تکنیکی         د. غیر تکنیکی علمی

29-   کدام ویژگی زیر مدل هاپکینز را منحصر به فرد می سازد ؟

الف . انتخاب تجربه یادگیری      ب. نگهداری برنامه         ج. تشخیص برنامه درسی

د. مفهومی ساختن و مشروعیت بخشیدن به برنامه درسی

30- شناخت فراگیر در کدامیک از مدل های زیر اهمیت دارد؟

الف . مدل بتا  ب. مدل چارترز     ج.مدل وین استین فانستی نی           د. مدل بابیت      

31-کدام گزینه زیر درست است ؟

الف . نظام تعلیم و تربیت محیط بر نظام برنامه ریزی  درسی است

ب. نظام بر نامه ریزی محیط بر نظام  تعلیم و تربیت  است

ج. نظام تعلیم وتربیت و برنامه ریزی در یم راستا قرار دارند

د. نظام تعلیم و تربیت و برنامه ریزی ارتباطی با یکدیگر ندارند

 

 

32- اساسی ترین منبع تعیین جایگاه هدف های برنامه درسی چیست ؟

الف . مطالعه آثار صاحبنظران                        ب. اطلاعات درباره جامعه

ج. نظام اعتقادی و ارزشی                            د. مراجعه به کانون

33- کدامیک از موارد زیر جزء روش های گردآوری اطلاعات درباره ارزش ها نیست ؟

الف . ویژگی های فراگیران                        ب. اطلاعات درباره جامعه

ج. قانون اساسی                                        د. اهداف نظام اموزش و پرورش

34- در این حیطه تمام   توانایی های ذهنی و فکری که مورد نظر برنامه ریزی است گنجانده می شود ؟

الف .حیطه مهارت های شناختی                      ب. حیطه روان حرکتی

ج. حیطه گرایش ها و ارزش ها                       د. حیطه مفاهیم و اطلاعات

35- از نظر طرفداران طرح فراگیر مدار چه محتوایی سودمند است است ؟

الف . محتوایی که در رابطه با مسائل اجتماعی و سیاسی کاربرد داشته باشد

ب. محتوایی که به دست آوردن یک درک صحیح از هویت خود در زندگی کمک کند

د. برنامه درسی بتواند دانشی را که در شغل آینده مورد نیاز است بیاموزد

36- انتخاب محتوا باید با توجه زمینه ای که در عالم واقع وجود دارد انجام پذیرد یعنی باید ............داشته باشد .

37- آزوبل طراح کدام الگوی تدریس زیر است؟

الف . سخنرانی         ب. اکتشافی      ج. کسب مفهوم        د. پیش سازمان دهنده

38- محصول فرایند برنامه ریزی چیست ؟

الف . یادگیری دانش آموزان                               ب. اجرای کامل برنامه               ج. سازمان دهی برنامه                                       د. مواداموزشی

39- در کتاب کار چه تمرین هایی باید محور قرار گیرد ؟

الف . تمرین های آموزشی                                 ب. تمرین های مکمل                   ج. تمرین های امتحانی                                       د . تمرین های یادگیری

40- کدام گزینه نادرست است ؟

الف . تمرین کلاس بر مهارت های ذهنی و عملی چند گانه ارتباط پیدا می کند

ب. تمرین دفترچه تمرین به یک یا دو مهارت خاصی متمرکز می شود

ج. معلم با تمرین در کلاس می تواند فرگیران را به یادکیری عمیق تر هدایت کند

د . تمرین های کلاس معمولا قدری مبهم و مشکل ارائه می شود     

 

 

به نام خدا   مریم فتاحی  در س:مقدمات برنامه ریزی درسی              استاد محترم:آقای قلمکاریان     درس:اول                                                                            فصل: اول                      

1:کاربرنامه ریزی  از نظر یان تین برگر مشتمل بر کدامیک از گزینه های زیراست؟.ص26                                                                                                         الف:مشخص کردن هدف            ب:بیش بینی      

ج:هماهنگی بین ابزارهای مختلف       د:همه موارد*                                                                                                                                                                                                         2:چگونگی تدریس و یادگیری چه نامیده میشود؟ ص15              الف:موضوع آموزشی         ب:روش آموزشی*                   ج:ترتیب زمانی اموزش موضوع                                                                                   

3:دروسی مانند بهداشت روانی و تربیت بدنی جز کدامیک از گزینه های زیر است؟ص15

الف:عقلانی و نظری      ب:عقلانی وعملی     ج:هیچکدام*                                    

4:برنامه ی درسی در چه کشورهایی به عنوان مسا له مطرح است؟ص16                                                                                                  الف:جوامع در حال توسعه           ب:جوامع بیشرفته*                                 ج:جوامع عقب افتاده                                                                           5:کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ص17

الف:برنامه ی درسی بطور ضروری یک مسا له اقتصادی است*      ب:ظرفیت موجود انسانی برای یادگیری نا محدود است

ج:اگر شخصی تمام اوقات زندگی خود را صرف یادگیری کند در همه رشته ها شایستگی بیدا میکند    

د:برنامه ریز اکثر مواقع از ارزشهایی که متضمن انتخاب برنامه درسی است اگاهی دارد 

 

6:کدامیک ازگزینه های زیر ویزگیهای برنامه ریزی را نشان م      یدهند؟فراگردی است......ص           26

الف:مداوم     ب:حساب شده     ج:حال نگر   د:الف وب*                                      

7:عناصر اصلی برنامه ریزی درسی کدامیک از موارد زیر است؟ص27

الف:درونداد     ب: فرایند          ج:برونداد    د:همه موارد *

8:کدامیک از موارد زیر مستلزم تشخیص هدفها ومناسبت این هدفها با برنامه است؟ص29

الف:تحقيق عمليات     ب:تکنولوژی      ج:تحليل نظامها*   د:الف وب

 

9:تخصیص منابع و بهینه کردن هزینه ها ی بودجه جز کدامیک از متون برنامه ریزی آ. پ هستند؟ص33

الف:شبیه سازی      ب:پیش بینی       ج :اثر بخشی   د:برنامه ریزی خطی*

10:پیش بینی شرایط آینده جز کدامیک از موارد زیر است؟ص37

الف:درونداد*     ب:برونداد      ج:فرایند     د:هیچکدام

فصل2

1:کدامیک از موارد زیر از از منابع اصلی در برنامه ریزی درسی می باشد؟ص55

الف:منابع ووسایل                        ب:نتایج تحقیقات

ج:یادگیرندگان*                         د:قوانین ومقرررات

2:برنامه ریزان برای برنامه ریزی به کدامیک از اطلاعات زیر نیازمندند؟ص56

الف:کمی              ب:کیفی            ج:هردرمورد*

3:برای پیش بینی تعداد یادگیرندگان در گروههای سنی مختلف ودوره های آموزشی از...........استفاده می کنند؟ص60

الف:سرشماری              ب:تحلیل داده ها          ج:نسبت بازماندگی*

4:دانشمندی که علاقه مندبه بحث درباره ی یادگیرندگان  نظام آ.پ است چه نام دارد؟ص66

الف:هربارت           ب:کرا*         ج:سقراط           د:هرمان هورن

5:یادگیری وکسب اطلاعات  درباره ی تفاوتهای جنسی مربوط به کدام دوره ی زندگی  فرد است؟ص72

الف:دوره ی اول کودکی یا طفولیت*            ب:جوانی

ج:دوره ی دوم یا میانی  کودکی                       د:جوانی

6:درکدامیک از دوره های زندگی فرد دچار احساس از خود بیگانگی  می کند؟ص73

الف:طفولیت                 ب:دوره ی میانی          ج:جوانی          د:جوانی ونوجوانی*

7:نیازها تنشهای........هستند که تحت تاثیر واقعیتهای اجتماعی است که فرد محاط در ان است؟ص75

الف:زیست شناختی                                  ب:روانشناختی

ج:اجتماعی                                      د:الف وب*

8:بهترین وسیله برای کسب اطلاعات شخصی اجتماعی  کودکان چیست؟ص75

الف:یافته های روانشناختی تربیتی*            ب:یافته های علوم اجتماعی

ج:یافته های علوم انسانی                         د:همه ی موارد

9: براساس یافته های روانشناسی ادراکی ،تعیین کننده ی اینکه ما چه چیزی را میشنویم و میبینیم  کدامیک از موارد زیر است؟ص78

الف:فراخود               ب:خود*           ج:نهاد        د:هیچکدام

10:دربین طبقات مختلف اجتماعی،کدامیک کمترین رغبت را برای آ.پ رسمی دارند؟

الف:طبقات پایین اجتماع*            ب:طبقه متوسط        ج:طبقه بالا

فصل3

1:آموزش وپرورش  به دو عامل .......و.....بستگی دارد.ص87

الف:یادگیرنده وجامعه*                ب:یادگیرنده ومتخصصین درسی                       ج:فلسفه  وجامعه  شناسی

2:کدامیک از گزینه های زیر کارکردهای آ.پ را بیان می کنند؟ص87

الف:شرکت در جامعه پذیر کردن کودکان          ب:انتقال فرهنگ                 

ج:کمک به حفظ یکپارچگی جامعه          د: همه موارد*

3 :خود سازی تحت تاثیر کدامیک از گزینه های زیر است؟ص91

الف:برخورد با دیگران*               ب:گروه هایی که به آن تعلق دارد

ج:انتظارات دیگران

4:سخن زیر در مورد جامعه پذیر کردن از کیست؟ص88

(جامعه پذیر کردن در همه ی موارد  است و چگونگی و تنوع آن  به نوع  گروهها  ونهادهای اجتماعی بستگی دارد.)

الف:جامعه شناسان           ب:دور کیم      ج:با تومور *      د:الوین تافلر

5:در کدام جوامع  آموزش و پرورش یه معنی کاربرد علم در تولید است؟ص89

الف:جوامع صنعتی*                          ب:جوامع در حال توسعه

ج:جوامع ابتدایی                              د:گزینه ی ب وج

6:از نظر دورکیم عملی که به وسیله ی  نسل های قدیمیتر بر آنان  که هنوز آماده ی زندگی اجتماعی نیستند اعمال میشود په نامیده میشود؟ص88

الف:نظارت اجتماعی                                         ب:آموزش وپرورش*

ج:جامعه پذیر کردن                                       د:هیچکدام

7:بزرگترین تفاوت آموزش و پرورش  قدیم و جدید چیست؟ص89

الف: نظری و عملی بودن*                    ب:تغییر طرز تفکر زندگی در آ.پ جدید                            ج:عملی بودن   در آ.پ قدیم

8:کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ص91و94

الف:تغییر در دنیای جدید قابل اجتناب است

ب:آ.پ با انواع دیگر نظارت  در حال  رقابت  وتضاد است

ج: نیروی  اساسی  که به حل مسایل  کمک می کند  نیروی عقلانی است                                                      د:گزینه ی ب  وج*

9:کدامیک  از  اصطلاحات  زیر بیانگر  ساخت اجتماعی  و خانوادگی  وسیاسی است  که  به وسیله ی  انواع  تقاضا  مشخص   می شود  وآ.پ  بر اساس آن مشخص   می گیرد؟ص99

الف:نظارت اجتماعی                ب:واقعیتها ی  اجتماعی *         ج:تعارض اجتماعی

10:اعتباری  که بعضی  فرهنگها  به  سن  کاست  وطبقه ی اجتماعی   فرد میدهند جه نام دارد؟92

الف:شخصیت             ب:مقام*           ج:انتظارات              د:هیچکدام

    فصل4

1:اکثر سوالات تربیتی ریشه در .......دارند؟ص103

الف:منطق                ب:فلسفه*             ج:آ.پ              د:الف وب

2:بیشترین ارزش متافیزیک  در پاسخ  به کدامیک از سوالات  زیر است؟ص104

الف:واقعیت جیست؟                              ب:مقصوداز زندگی چیست؟

ج: تعیین مقصد غایی در تدریس را پیش بینی می کند  یا نه؟

د: سوالاتی که  پاسخ های  علمی اثبات شده برای آنها نداریم*

3:مطالعه ی یکی از ارزشهایی مانند  هنر وخلاقیت و رفتار آدمی چه نامیده میشود؟ص105

الف:اخلاق                   ب:زیبایی شناسی         ج:ارزش شناسی *          د: منطق

4: کدامیک از گزینه های زیر  از جز رفتن برای رسیذن به کل است؟ص108

الف:قیاسی                   ب: استقرایی*                   ج:منطق

5: رشد انسان  آگاه  وخلاق  وایده آل  جز کدامیک  از مکاتب فلسفی  است؟ص114

الف: پراگماتیسم                 ب:ایده آلیسم*             ج: ریالیسم

6: کدامیک از دانشمندان  زیر به ترتیب اصل تغییر  ومعرفت را اساس هر چیزی میدانند؟ص125

الف: پروتاگوراس-دیویی                        ب: هراکلیتوس-پروتاگوراس*           ج:پیرس-جیمز            د:گوراس- هراکلیتوس

7:نظریه ی  عمومی آ.پ از نظر دیویی  کدامیک از گزینه های زیر است؟ص126

الف: منطق              ب: فلسفه*                   ج: ریاضیات

8: (( ارزشها به زمان  و معرفت  جدید  بستگی دارد)) این جمله متعلق  به کدامیک   از  مکاتب فلسفی  است؟ص128

الف:پراگماتیسم*             ب:ریالیسم                ج: ایده آلیسم

9: کدامیک از گزینه های زیر  از ویزگی های  پراگماتیسم است؟ص130

 الف: معلم باید دانش آموزان  را در ساز گاری  با جامعه  یاری دهد

ب: معلم محور است

ج: همه ی افراد  فرصتهای یکسانی  در زندگی داشته باشند* د: همه ی موارد

10 ارزش شناسی ریالیست از اعتقاد  به دنیای ........ سرچشمه می گیرد>ص121

الف: مادی*        ب: معنوی        د: مادی معنوی

فصل 5

1از نتایج افراد مطلع در کدامیک  از موارد زیر استفاده می شود؟ص    143

الف: تعیین  امکانات  عملی آموزش    

ب: آموزشهای ضمن خدمت

ج:  برای اموزشهای  تجربی

د: همه موارد*

2: کدامیک از گزینه های زیر  برنامه درسی مناسب  را بیان می کنند؟ص140

الف: هماهنگی بین موضوع ومحتوا

ب:متناسب با زندگی کودکان ونوجوانان

ج:تاکید برمطالب منسوخ

د:الف وب

3- قوانین آ.پ بوسیله ……….به تصویب رسیده است؟ص

الف:شورای عالی فرهنگ* 

ب:سازمان آ.پ

ج:هیچکدام

4:برنامه ریزان نوع اطلاعات  مورد لزوم  درباره  دانش ومعرفت را از کجا کسب می کنند؟ص   138:

·       الف: نویسندگان، کتب های متعدد، پژ وهشگران  و نتایج کنفرانسها*

ب: پژوهشگران، دانشمندان و نویسندگان

ج: یادگیرندگان، جامعه

د: یادگیرندگان ، جامعه، نویسندگان

5: تصمیمات شوراها  برنامه با  چه ارگانهایی  باید مطابق باشد؟ص142

الف: شورای عالی فرهنگ

ب: قوانین ا.پ

ج: قانون اساسی

د: همه موارد*

6: به نظر  مولف  کتاب  مسائل جهان   و دورنمای  آینده  یکی از وظایف  کارشناسان علوم  اجتماعی و انسانی چیست؟ص137

الف: یافتن نقاط  کنش وواکنش  وفرصت برای ارزشیابی

ب: یافتن  نقاط کنش وواکنش متقابل  واشتی بین تکنولوژی وفرهنگ*

ج: اشتی  بین  تکنولوزی وفرهنگ

د: پیدا کردن  مهارتهای  لازم برای  ارزشیابی

7:  هدفهای ( نحوه توزیع آ. پ  در سطح کشور ومیزان  بهره مندی افراد  از ا.پ تعیین  بودجه و اعتبارات) با کدامیک از  جنبه های زیر  ارتباط مستقیم دارد؟ص142

الف:فرهنگ

ب: اجتماع

ج: سیاست*

د: اقتصاد

8: کدامیک از این سوالات  در مورد برنامه درسی  درست است ؟ص135

الف: کدام ماده برای  رسیدن  به هدفهای  مشخص است؟

ب: محتوای  ماده درسی چیست؟

ج: محتوا برای استفاده  یادگیرندگان  چگونه باید تنظیم شود؟

د: همه موارد*

9:  قسمت مهمی  از قضاوتهای  برنامه ریزان  را چه چیزی  تشکیل می دهد؟ص139

الف:  تصمیم گیری از  میان  طرحها وکتابها

ب: انتخاب کردن برنامه ریزی از میان شقوق   مختلف*

ج:  انتخاب  از میان  نیازها و طرق زندگی

د:  انتخاب از میان  نظام های  سیاسی و اجتماعی  جامعه

فصل6

1:این سخن از کیست؟ص145

((برنامه ریزی آموزشی  یعنی کاربرد  تجزیه وتحلیل  منطقی در آ.پ  وافزایش  کارایی  دانش  آموزان  است.))

الف:لکت             ب:کارشناسان  یونسکو           ج:کومز*        د:دورکیم

2:کدامیک از گزینه های زیر  غلط است؟ص146

الف:آ.پ مشتمل  بر یک رشته  اقدامات به هم وابسته  است

ب: برنامه ریزی  آ.پ هدف است*

ج: وسیله ای برای رسیدن به هدف است

د:گزینه  ی الف وج

3: یکی از ضوابط  واقع بینانه   بودن  برنامه ........است؟ص146

الف:تئوری بودن  برنامه                           ب:عملی بودن  برنامه

ج:بصورت طرحهای  مشخص ودقیق                    د:گزینه ب وج

4: یکی از قسمتهای  مهم و هسته ی مرکزی  برنامه های  آ.پ کدامیک از موارد زیر است؟ص146

الف:بودجه             ب:برنامه درسی*          ج:شرایط  یادگیری           د:الف وب

5: کدامیک از  موارد زیر  یک هدف  کلی  نیست؟ص151

الف:انتقال فرهنگ                       ب:هدفهای  آ.پ دوره ی  ابتدایی و راهنمایی*                ج:شناخت  اسرار جهان           

د: بار آوردن افراد  مفید  اجتماعی

6: به عمل متقابل  یادگیرنده  ومحیطی  که یادگیرنده به آن  واکنش  نشان  می دهد  چه نام دارد؟ص153

الف: تجربه ی یادگیری*                          ب: هدفهای ذرسی         ج:هدفهای  رفتاری

7: کدامیک از گزینه های زیر  در  مورد  اصول فعالیتهای  یادگیری صحیح نیست ؟ص155

الف: باید  به دانش  اموز  فرصت   انجام دادن  نوع  رفتار   مورد  نظر  هدف  را داد.

ب: هدفها   باید  رضایت  خاطر  دانش   اموز  را کسب  کند

ج: فعالیتها ی  یادگیری   نباید  با توانایی  دانش اموز  سنجیده  شوند*

د: هر  تجربه   یادگیری  معمولا  یک   هدف  را تحقق  می بخشد

8:فرایند  برنامه ریزی  درسی  شامل  کدامیک  از مراحل  زیر  است؟ص148

الف: تعیین هدفهای  جزیی                     ب: طرح ریزی  حیطه های  برنامه ی درسی                                        ج: پیش بینی  اجرای  برنامه

د: گزینه ی ب وج

9:خواندن ونوشتن  کلمات  به یک زبان  خارجی  بصورت   ساده وابتدایی مربوط  به کدامیک  از سطوح  تحصیلی  است؟ص152

الف:ابتدایی               ب: راهنمایی*          ج: متوسطه        د: الف وب

10: برای  پیاده کردن  طرح  رشد  شخصی  به  همکاری  کدامیک  از موارد زیر  احتیاج داریم؟ص162

الف: اولیای  دانش اموز             ب: تصویب گروهها

ج: نهادهای اجتماعی                   د: همه ی موارد*

فصل 7 

1: نهضت ا .پ با تاکید  بر  نیازهای  یادگیرندگان در جه قرنی وتوسط  چه کسی آغاز شد؟ص166   

الف:قرن18  -امیل دور کیم               ب: قرن 17- تافلر

ج: قرن 18- روسو*                                        د:قرن 17- دیویی

2: نظریه هایی که نیاز ها  وعلاقه های یادگیرنده  را به عنوان   پایه واساس  قرار می دهند  چه نام دارد؟ص166

الف:  تجربه محور                ب: کودک محور              ج: فرد مدار                د: همه ی موارد*

3: کدامیک از گزینه های زیر  ملاک ومعیار ی  برای سنجش درجه ی  دیسیپلین فراهم می کند؟ص169

الف:: ساده سازی تحلیلی                                        ب: هماهنگی ترکیبی

ج: پویایی                                                                     د: همه ی موارد*

4: اکتشاف آگاهانه ی تجربه برای مقصود چه نام دارد؟ص170

الف: تعمیم             ب:  تفکر*            ج: تحلیل              د: انتزاع

5: تصور اجزا  در قالب  یک کل نظام یافته به صورت  تشخیص  تفاوتها با چه دیدی  نگریسته می شود؟ص172

 الف: ترکیبی                 ب: تحلیلی*          ج: انتزاعی           د: پویایی

6: برای سازمان دادن  محتوای  برنامه  ی درسی  کدامیک از گزینه های زیر در  نظر گرفته می شوند؟ص181

الف: برقراری توالی                                               ب: یادگیری تراکمی

ج: یگانگی                                                              د: همه ی موارد*

7: وحدت ویکی  سازی موضوع های  درسی از زمان چه کسی  مورد بحث بوده است؟ص186

الف:روسو                     ب: امیل دورکیم                      ج: پیرس               د:هربارت*

8: اولین ومهمترین  مرجعی که در برنامه ریزی و طراحی آموزشی بطور موثر شرکت دارد کیست؟ص192

الف: یادگیرندگان                                                   ب: معلم*

ج:مشاوران برنامه ریزی درسی                                د: کتب وکنفرانسها

9: دومین گروهی که در برنامه ریزی  فعالیتهای  یادگیری مشارکت دارد چه کسانی هستند؟ص192

الف: یادگیرندگان*                 ب: معلم                ج: مشاوران                د: نتایج

10: هدف دیسیپلین در ساده  سازی تحلیلی چیست؟ص171

الف: ساده سازی    فهمیدن*                        ب: ساده کردن  مفاهیم انتزاعی                                        ج: کاهش پیچیدگی              د: همه موارد

فصل 8

 1:هدف ارزشیابی  تکوینی چیست؟ص199

الف: مشارکت   در اصطلاح  وبهبود طرح های آموزشی

ب: یاری دادن به  تصمیم گیرندگان  برای  اتخاذ تصمیم های معتبر

ج: تعیین اثر بخشی  برنامه                     د:الف وب*

2: وجه تمایز  ارزشیابی  تکوینی  و نهایی کدامیک از موارد زیر است؟ص200

الف: زمان ارزشیابی                   ب: نوع استفاده هایی که از نتایج بدست می آید               ج: وجه تمایزی ندارد       د:گزینه الف و ب*

3: کدامیک  از ابعاد  زیر اساس تنظیم  فعالیتهای  یادگیری  است؟ص203

الف:بعد  رفتاری هدفها               ب: بعد  محتوای  هدفها        ج: همه موارد*

4: میزان و درجه ی  واقعی  وسیله ارزشیابی در تهیی  شواهد  مربوط  به  رفتار  مورد  نظر  چه نامیده  می شود؟ص206

الف: پایایی          ب: روایی*       ج: هردو مورد

5: نتایج  حاصل  از فعالیت های  آموزشی و یادگیری چه نامیده  می شود؟ص210

الف: تبادل               ب: بازده*         ج: شرایط پیشین         د: الف وج

6: چرا  ارزشیابی  از  هدفها   مشکلترین  قسمت  ارزشیابی برنامه درسی  است؟ص219

الف: نا هماهنگی هدفها              ب: قابل  وصول  بودن  هدفها

ج: مطلوبیت  هدفها                       د:گزینه ب وج*

7:ارزشیابی از یک درس  باید  نشان دهنده ی  جه جیزی   باشد؟ص221

الف: کسب   نمره  خوب  بدون  توجه  به تاثیر  گذاری

ب:  تغییراتی که در یادگیرنده  به وجود اورده*

ج: هر دو گزینه

8: تجزیه وتحلیل محتوا بر اساس کدامیک  از گزینه های زیر  می تواند  صورت بگیرد؟ص223

الف: خرده هدف ها                          ب: مقایسه ی محتوای  قبلی وبعدی

ج: مفاهیم وتعمیم ها                   د: همه ی موارد*

9: داد وستد بین  معلم و دانش اموز  چه نامیده  میشود؟ص227

الف: مدیریت               ب: تدریس*               ج: تربیت

10: کدامیک از گزینه های زیر غلط  است؟ص212

الف: داوری ، بیانگر  احساس های مردم  درباره ی  جنبه های  گوناکون یک موقعیت است 

    ب:استانداردها یعنی عباراتی  که بیانگر باورهای متخصصین  است

ج: استانداردها از  مربی  به مربی و از شاگرد به شاگرد  هیچ تفاوتی با هم ندارند*

د: داده هایی که مشتمل بر نتایج  تستها ومصاحبه ها و......است مشاهدات نام دارندارسال توسط سيد محمد قلمكاريان

اسلایدر

دانلود فیلم